Muriel's Days of the Week

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 10:45, 5 February 2014 by Nkloehn (talk | contribs) (Ditransitive Verbs)

Jump to: navigation, search

Ditransitive Verbs

When the verb is ditransitive, then the order is VSO followed by a prepositional phrase (PP) indicating the indirect object (i.e. the equivalent to John put the book on the table). In Gaelic, there are no double object constructions (like the English John gave Mary the book) instead prepositional constructions must be used (John gave the book to Mary)

Thug Iain leabhar do Anna
give.past John book to Anna
Verb Subject Object Preposition Indirect Object
'John gave a book to Anna.'


MacAulay 1992


bheir Brighde an t-airgead do Chailean
give.INDEF1 Bridget the money to Colin
Verb Subject Object Preposition Indirect Object
'Bridget will give the money to Colin.'


1. Dùthaich: country Native land:

Ged is ann as na h-eileanan againn fhìn a tha mi, 's
although cop indeed from the islands.dat at.1s self that be.pres I cop
'Although I am actually from the islands,'
ann ann an Ameireaga ann an Arizona anns an fhàsach a tha
indeed in America.dat in Arizona.dat in the desert.dat that be.pres
'I have actually been living in America in Arizona in the desert'
mi air a bhith fuireach airson iomadach bliadhna a-nis.
I on to being living for many years.gen now
'for many years now.'
‘S àbhaist dhomh
cop habit to.1s
'It is my custom'
tilleadh dhachaidh cho tric 's urrainn dhomh.
returning to.home so often cop ability to.1s
'to return home as often as I can.'
Air an t-slighe nuas bho
on the way.dat down from
'On the way down from'
Ghlaschu, nuair a thòisicheas na beinn ag èiridh (nuair a gheibh mi
Glasgow when that begin.rel the mountains at rising when that get.fut I
'Glasgow when the mountains begin to rise, (when I get'
a' chiad sealladh dheth na beinn ) agus na h-uillt a sruthadh air gach
the first sight of the\ mountains.dat and the streams to flow on each
'the first sight of the mountains,) and the streams [begin] to flow on each'
taobh dhen rathad, bithidh mi a' faireachdainn mo chridhe a lìonadh agus
side.dat of.the road.dat be.fut I at feeling my heart to fill and
'side of the raod, I feel my heart fill and'
beòthachadh a' tighinn annam.
a.reanimating at coming in.1s
'a re-awakening coming over me.'
Tha mi a' faireachdainn cho fìor
be.pres I at feeling so very
'I am feeling so very'
fhortanach a bhith air mo thogail ann an àite cho spioradail, cho
fortunate to being on my ascending.dat in place.dat so spiritual, so
'fortunate to be on my way up to such a spiritual place, so'
àluinn, cho glan.
lovely so pure/clean
'lovely, so pure/clean.'
An cuan a bhitheas a' toirt dhuinn a leithid agus a'
the sea that be.rel at giving to.1p so.much and at
'The sea that gives so much to us and'
toirt bhuainn a leithid cuideachd.
taking from.1p so.much also
'takes so much from us also.'
Nuair a shuidheas mi air creig ri
When that sit.rel I on rock.dat with
'When I sit on a rock with the'
taobh na mara tha mi a' faireachdainn mar nach do dh' fhàg mi
the.side.dat the sea.gen be.pres I at feeling like leave.past.neg I
'sea on one side I feel like I didn’t ever leave.'
riamh.
ever
Tha bun-stèidh a’ dhìth oirnn uile.
be.pres root-foundation the layer on.1p all
'Our roots are a part of us all.'
Cha dhìochuimhnich thu
forget.past.neg you.s
'You don’t [lit: didn’t] forget'
far an deach do neartachadh agus do bhrosnachadh.
where go.past.inter your.s strengthening and your.s encouragement
'where your strength and encouragement come from [lit: went].'
Bithidh an
be.fut the
'My husband'
duine agam ag ràdh rium "Nuair a thèid thu dh' Alba carson a
man at.1s at saying with.1s when that go.fut you.s to Scotland why that
'says [repeatedly] to me, “When you go to Scotland why do you'
bhitheas tu ag ràdh gu bheil thu a' dol dhachaidh?
be.rel you.s at saying that are you.s at going to.home
'say that you are going home?'
Bha dùil agam
be.past belief at.1s
'I believed that'
gun robh do dhachaidh còmhla rium fhìn."
that be.past your.s home along with.1s self
'your home was along with me [emphasis].'
Tha, ceart gu leòr, mo
be.pres right to enough my
'My home is, of course, at his [emphasis]'
dhachaidh ri thaobh fhèin ge bri càit' am bi e ach
home with his.side.dat self wherever be.fut.inter him but
'side wherever he, is but'
bhos an seo
on.this.side here
'over here is the home'
's e an dachaidh far a bheil mi nas fhaisge air an spiorad, far an tig
is he the home where be.inter I most near on the spirit.dat where come.fut
'where I am closest to my spirit, where prayer comes'
ùrnaidh thugam agus far am bheil mi a' faireachdainn nas fhaisge air a'
prayer to.1s and where that am I at feeling most near on the
'to me and where I feel most near to the'
Chruthaighear.
Creator.dat
'Creator.'
Càite bheil an dachaidh agaibh fhèin - an t-àite
where.inter be.inter the home at.2p self what.inter the place
'Where is your own home – what is the place'
a bhitheas sibhse smaoineachadh mu dhèidhinn nuair a chluinneas
that be.rel you.p thinking about when that hear.rel
'that you think of when you hear'
sibh am facal "dachaidh"?
you.p the word home
'the word “home”?'

2.

Iongnadh mu dhèidhinn creideamhan eile:
wonder about beliefs.dat other
'A sense of wonder regarding other religious beliefs:'
Aon Earrach o chionn bhliadhnaichean bha mi a' fuireach ann an
one Spring from occasion.dat years.gen be.past I at staying in.a
'One spring three years ago I was staying in'
Arizona mu thuath a-measg na h-Innseanaich Hopi
Arizona.dat about north.dat amongst the Indians Hopi
'Northern Arizona among the Hopi Indians.'
(nan Innseanach Hopi).
the Indians.gen Hopi
'(the Hopi Indians).'
Thachair gun tug iad cuireadh dhomh a dhol gu dheth
happen.past that gave they invitation to.1s to go to one.dat of
'It happened that they invited me to go to one of'
na h-àiteachan adhraidh aca.
the places of.worship.dat at.3p
'their places of worship.'
Bha sinn air mullach beinn mhòr coltach ri Healabhal
be.past we on summit.dat mountain.gen big similar with Healabhal.dat
'We were on the summit of a big mountain, similar to Healabhal'
anns an
in the
'on the'
Eilean Sgitheanach no Dùn-caan ann a Ratharsair ris a chanas Island.dat Skye or Dun-caan.dat in
Rathersay with that say.rel
'Island of Skye or Dun-cann in Rathersay, which they call'
iad Mesa.
they mesa
'a mesa.'
Bha còig eaglaisean anns a' bhaile bheag seo agus bha sgioba
be.past five churches in the town.dat small here and be.past crew
'There were five places of worship in this small town and there was a full complement'
dhannsairean aig gach eaglais, oir bidh iadsan a' dannsa anns an
dancers.gen at each church.dat for be.fut they.emph at dancing in the
'of dancers at each place of worship, for they dance (habitually) in'
adhradh aca. (mar phàirt den adhradh aca)
worship at.3p like part of.the worship at.3p
'their [rite of] worship. (as a part of their [rite of] worship)'
Tha na h-eaglaisean sin fon an talamh agus 's e 'Kiva'
be.pres the churches there below the earth.dat and cop he kiva
'The places of worship there are below the ground and they are called ‘kivas.'
an t-ainm a th' ac' orra.
the name that be.pres at.3p on.3p
'(lit. “the name that is on them is ‘kiva.’”)'
Bithidh tu a' dol sìos a dh'adhradh agus a’ suidhe timcheall na
be.fut you.s at going down the field.dat and at sitting around the
'You go down the field and sit around the'
ballaichean. Thig na "Kachina Dancers" nuas air àradh agus
walls.gen come.gen the Kachina Dancers down on ladder.dat and
'walls. The Kachina Dancers come down on a ladder and'
iad an dannsa agus an ùrnaidh ‘n a d' aghaidh.
Make.fut they the dance and the prayer in your.s face
'They do the dance and the prayer in front of you.'
'N uair sin fàgaidh iad agus thig sgioba eile nuas agus mar sin
the hour that leave.fut they and come.fut crew other down and like that
'Then they leave and another group comes down, and so on like that [it continues].'
air adhart.
on advance.dat
Bha mi na mo sheasamh air mullach a Mhesa seo, a' gheallach
be.past I in my sitting on top.dat the mesa.gen here the moon
'I was sitting on top of this mesa, the big yellow moon'
mhòr bhuidhe ag èiridh agus bha na h-Innseanaich a' ruith eadar na
big yellow at rising and be.past the Indians at running between the
'was rising and the Indians were running between the'
Kivas.
kivas
'kivas.'
Chluinneadh tu an gliongadh aig na 'costumes' aca, agus bha iad
hear.cond you.s the ringing at the costumes at.3p and be.past they
'You would hear the ringing of their costumes and they were'
a' coimhead cho fiadhaich, bha mi a' faireachdainn cho fada bhon taigh.
at looking so fierce be.past I at feeling so long from house
'looking so fierce, I was feeling so far from home.'
Smaoinich mi air na h-eaglaisean againn fhìn agus an rud a bhuail
think.past I on the churches at.1p self and the thing that strike.past
'I thought about our churches and the thing that I struck'
mi 's e gu robh iadsan anns an dòigh aca fhèin air rathad
I cop he that be.past they.emph in the method at.3p self on road
'is this, that they in their own way were on the spiritual road'
spioradail agus nach robh iad idir cho fìor eadar-dhealaichte
spiritual and that be.past.ng they at.all so very separated
'and that they were not so very different at all'
bhuainn fhìn.
from.1p self
'from us.'
Tha sinn uile a' coimhead airson sìth agus airson spiorad a tha
be us all at looking for peace.gen and for spirit.gen that be
'We are all looking for peace and for a spirit that is'
nas motha na tha sinn fhìn.
greater than be us self
'greater than we ourselves.'
Nach bitheadh e math nam bitheamaid a' smaoineachadh barrachd mu
be.cond.neg he good if be.cond.1p at thinking more about
'Wouldn’t it be good if we would be thinking more about'
dhèidhinn na rudan a tha ‘g ar ceangal ri chèile an àite
around the things.gen that be at our bonds with other.dat the place.dat
'the things that are our ties to each other in place of'
a bhith a' coimhead air na rudan a tha ‘g ar cumail bho
that being at looking on the things.dat that be at our withholding from
'looking at the things that are keeping us from each'
chèile.
other
'other.'

3. Gaol:

"Chan eil a' mhìorbhaill ach an gaol dhuinn"

  be.neg the   miracle   but the love.dat   to.1p

"To us there is no miracle but in love"

"Reic Anama"

 sale  spirit.gen

“The sale of spirit” or “Sell a spirit”

Chunnaic mi na faclan sin sgrìobhte an latha roimhe - faclan Shomhairle

 see.past  I the words  there  written  the day  before   words  Sorley.gen

I saw the words written there the other day – Sorley MacLean’s words.

MhicGilleathain. MacLean.gen

Thòisich  mi fhìn a' smaoineachadh  mu  dhèidhinn gaol. 

begin.past I self at thinking about around love I myself began thinking about love.

'S  iomadh seòrsa  gaoil   a  th' anns an t-saoghal againn. 

cop many types love.gen that be in the world.dat at.1p We have many types of love that are in the world.

Tha an gaol a tha sinn a' faireachdainn airson ar màthair agus

 be the love that be  we  at  feeling       for  our  mother.gen and 

There is the love that we feel for our mother and

ar  h-athair,  far  am  bi   sinn a' faireachdainn sàbhailte – fhad's a  tha

our father.gen where that be.fut we at feeling safe while that be our father, where we are feeling safe – while we are


sinn beag co-dhiù!

we  small anyway

little, anyway.

Tha an gaol eadar piuthar agus bràthair, gaol nach robh agam

 be the love between  sister   and  brother   love that be.past.neg  at.1s

There is the love between a sister and brother, love that I never had,

fhìn a-riamh, as aonais peathraichean agus bràithrean mar a tha mi. self ever out.of one.dat sisters.gen and brothers.gen as that be I as I am the only one out of sisters and brothers [i.e., I am the only child in my family].

Tha gaol airson do leannan, airson do bhean, airson an duine

 be love   for  your.s b/gfriend.gen  for  your.s wife.gen  for   the man.gent

There is [the kind of] love [that is] for your boy/girlfriend, for you wife, for your husband.

agad. at.2s

Tha an gaol airson pàisde beag, na peataichean againn, 's iomadh duine

be  the love  for  baby.gen small  the    pets       at.1p  cop  many  man 

There is the love [you have] for a small baby, [for] our pets—many people

 a  bhios a' fuireach ‘n  an  aonar agus 's  e  na peataichean a 

that be.rel at living in their alone and cop he the pets that that live alone and it’s their pets that

bhios ‘g an cumail slàn, gaol airson dùthaich, airson eaglais, be.rel at their keeping healthy love for country.gen for church.gen keep them healthy—love for [one’s] country, for church,

airson Crìosda agus mar sin air adhart.

 for   Christ.gen  and  like  that on forward

for Christ, and so on.

Shaoileadh tu gun robh gu leòr air a sgrìobhadh agus air a ràdh think.cond you.s that be.past to plenty on its writing and on its saying You would think that there was plenty written and said

 mu dhèidhinn an gaol mar thà. 

about around the love like  ? about love like that.


Ach gabh mionaid agus faighnich dhiot fhèin ma tha an cothrom againn

but  take  minute  and    ask    of.2s  self  if   be the  ability   at.1p

But take a minute and ask yourself, if we have the ability

airson leithid a ghaol anns an t-saoghal seo, carson a tha leithid

 for   so.much  to  love   in  the   world  here  why  that be   like

for so much to love in this world, why do we have something like

a thrioblad againn? to trouble at.1p trouble?

Tha teaghlaich a' sabaid measg a’ chèile, tha nàbaidhean a' sabaid be families at fighting among the other.gen be neighbors at fighting Families are fighting amongst each other, neighbors are fighting

 ri   chèile, tha eaglaisean a' sabaid  ri  chèile,   tha dùthaichean 

with other.dat be churches at fighting with other.dat be countries with each other, churches are fighting with each other, countries are

a' sabaid ri chèile. at fighting with other.dat fighting with each other.

   Shaoilinn   fhìn gum   bu   chòir dhuinn a bhith smaoineachadh 

imagine.cond.1s self that cop.past decent to.1p to being thinking I myself would imagine that we ought to be thinking

barrachd mu dhèidhinn gaoil agus dè tha e ciallachadh ‘n more.gen about around love.gen and what be he meaning in more about love and what is means in

ar beatha fhìn. our life.dat self the lives of us ourselves.

Nam biodh sinn uile coibhneil agus gasda ris a h-uile neach ris

 if   be.cond  we    all courteous and  generous with the  all person.dat with

If we would all be courteous and generous to all the people that


an coinnich sinn ‘n ar  beatha làitheil, 's   dòcha  gun dèanamaid 

that meet.fut we in our life.dat daily cop probable that do.cond.1p we meet with in our daily lives, it’s likely that we would make

atharrachadh beag anns an t-saoghal draghail a tha againn 's an

  change    small  in  the  world.dat vexatious  that be  at.1p  in the

a small change in the vexatious world that is with us

lath' 'n-diugh.

day  today

today.

Carson nach tòisich sinn an-diugh fhèin?

  why  not  begin  we   today    self

Why don’t we ourselves begin today?

4. Na h-Ealain:

  the learning.gen

on knowledge

Ciamar a tha sibh an-diugh?

  how  that be you.p   today

How are you all today?

Dè  seòrsa rudan  a  bhitheas daoine a' dèanamh airson an    toirt 

what sort things that be.rel people at doing for the importance.gen What sort of things will people do for the chance [lit. value]

air falbh bho dhragh air choireigin agus????? on leaving.dat from trouble.dat on offences.dat and of escaping the trouble of small offenses and….

Uill, dh' fhaodadh  tu  tòiseachadh  le   cupa    tì   fhèin! 

well may.cond you.s beginning with cup.dat tea.gen self Well, you yourself could begin with a cup of tea!Ach bha mise [a’] smaoineachadh mu dhèidhinn na h-ealain agus

but be.past I.emph at    thinking       about   around   the learnings.gen  and

But I myself was thinking about learning, and

mar is urrainn dhaibh ar faireachdainnean atharrachadh.

like cop capable  to.3p   our      feelings        altering

how it can alter our feelings.

Co     mheud    uair  a   bha   sibh  a' coimhead air dealbh  brèagha 

how largenesses.gen hour that be.past you.pl at looking on picture.dat pretty How many hours were (all of) you looking at a pretty picture

agus a' tòiseachadh a faireachdainn beagan na’s socraithe, na’s sìtheil?

 and at  beginning  to    feeling      little than   settled  than peaceful

and beginning to feel a little more settled, more peaceful?

Ceart gu leòr tha dà thaobh dhe’n (air) an sgillinn agus dh'fhaodadh correct to plenty be two side of the on the shilling.dat and may.cond To be sure, there are two sides to every coin (lit. “there are two sides on the shilling”) and

dealbh do dhèanamh mi-chomhurtail no an-fhoiseil. picture your making ill-advised or ignorant the picture may make you misguided or ignorant.

Air mo thaobh fhìn tha gu leòr trioblaid anns an t-saoghal againn, 's fheàrr on my side.dat self be to plenty trouble in the world.dat at.1p cop better As far as I myself am concerned (on my myself’s side) there is plenty of trouble in the our world, I prefer

leam s' a bhith a' lorg am bòidheachd anns na cùisean sin.

to.1s and at being at looking.for the beauty.gen   in  the circumstances.dat that

and to be looking for the beauty in those circumstances.

Agus dè mu dhèidhinn ceòl?

 and  what.inter  about   around  music.dat

And what about music?


 Ged    a tha cuid mhòr dheth na h-òrain  againne   trom le  bròn,
although that be  part  big   of   the songs.dat at.1p.emph heavy with grief

Although a large part of our songs are heavy with grief,

  nach bi      sibh  ag èisdeachd  ri   ceòl    uaireannan agus 

be.fut.neg.inter you.pl at listening with music.dat hours and don’t you all listen to music for hours and

   nach bi    sonas   a'   fàs   ‘n ar  cridhe?  

be.fut.neg.inter happiness at growing in our heart.dat doesn’t happiness grow in our heart?

Tha feadhainn againn nach bi coimhead air dealbhan no be people at.1p be.fut.neg.inter looking on pictures.dat or We have people (who) won’t be looking at pictures or

ag èisdeachd ri ceòl idir ach bidh sinn a' leughadh. at listening with music.dat at.all but be.fit we at reading listening to music, but we read (lit. we will be reading.)

'S  iomadh uair  a  thèid seachad  gun   mhothochadh  nuair 

cop every hour that go.fut onward without act.of.perceiving when Every hour will go by without awareness when

 a  bhitheas  tu  ‘na  ‘d   shuidhe leughadh leabhar math. 

that be.fut.rel you.s in your.s sitting reading book.gen good you are sitting reading a good book.

 Bheir  e   d'  inntinn dheth   d'    obair,  dhe  ‘n teaghlach, 

take.fut he your.s mind from your.s work.dat from the family.dat It will take your mind off your work, off the family,

dheth na 'bills' agus a h-uile càil eile a bhitheas a' ruith from the bills and to each condition.dat other that be.rel.fut at running off the bills and every other condition that is running

timcheall ‘n ar n' inntinn.

 around  in our the mind.dat

around in our mind.

 Saoil  a   bheil  na peantairean, na luchd-ciùil, na sgrìobhadairean fhèin 

imagine that be.inter the painters the musicians the writers self Imagine that the painters, the musicians, the writers themselves

a' faighinn an aon togail inntinn 's a bhitheas sinne faighinn at finding the one act-of-building.gen mind and that be.rel.fut we.emph finding are finding the one way of building the mind, and that we will be finding

bho ‘n   obair   aca?  

from the work.dat at.3p (it) from their work?

  Dè    rud   as  fheàrr leibhse a dhèanamh?  

what.inter thing cop.rel better with.2p to doing What is the best thing for you (all) to do?

Carson nach cuir sibh seachad ùine bheag a h-uile latha airson rud beag

 why   neg  put you.p forward  while  small to each  day   for   thing small

Why don’t you all set aside for you yourselves a short while each day in order to

spòrsail a dhèanamh dhuibh fhèin.

  fun   to   doing    to.2p   self

do a small, fun thing?

5. Uisge:

   water
  Water:

A bheil sinn taingeil gu leòr airson na tha againn? be.inter we thankful to plenty for the be at.1p Are we thankful enough for that which we have?

A bheil sinn mothachadh dè tha againn? be.inter we percieving what be at.1p Are we aware of what we have?

An latha roimhe bha mi a' ceannachd botal uisge agus cha b' urrainn the day before be.past I at buying bottle water and neg cop.past capable The day before I was buying a bottle of water and I couldn’t

dhomh cuideachadh (gun) smaoineachadh air m' athair agus dè bheachd

 to.1s    helping    without      thinking  on my father.dat  and what attention

help but think about my father and what attention

 a  bhitheadh aige air an t-uisge  fhèin a  cheannach ann am  bùth  leis  

that be.cond at.3s on thewater.dat self that buy.past in store.dat with.3s he would have towards the water itself that he bought in a store with the

na 'messages'. the messages ‘messages.’

Cha robh uisge againn anns an taigh nuair a bha mi òg.

neg be.past water  at.1p    in  the house.dat when  that be.past  I  young

We had no water in the house when I was young.

 Bha  tobar bheag  ri  taobh an  taighe  ach an dèidh dhà 

be.past well small with side the house.gen but the after two There was a small well at the side of the house but after two

na trì lathaichean thioramaicheadh e 'n àrd agus bha againn ri the three days.dat dry.cond he the height and be.past at.1p with or three days it would dry up and we had to

coiseachd mu chairteal mìle gu tobair eile,

 walking  about quarter.dat mile to well.dat other

walk about a quarter-mile to another well.

(tobar na sgoilearaidh, mar a bha againn air), 's ann ormsa

 well  the  school.gen    as  that be.past  at.1p  on  cop in  on.1s.emph

(the school’s well, as we had it on,) and it was to me

a     thuit   an obair sin.

that befall.past the work there that that work fell.

Cha do dh' òl sinn a-riamh às an allt. neg past drink we ever from the stream We never drank from the stream.

 Bha    fios    aig a h-uile duine  far  an robh na tobraichean  fo  shean. 

be.past knowledge at to each man where be.past the wells good old Everyone knew where the good, old wells were.

Agus cha robh leithid a rud ann mar uisge ann am botal plastic.

 and  neg be.past  equal to thing  in  like  water   in   bottle.dat plastic

And there was nothing there the equal to water in a plastic bottle.

 Far   a bheil  mi (a’) fuireach anns an fhàsach a’ chuid as motha 

where be.past.inter I at living in the desert.dat the part greater Where I am living in the desert the greater part

dhe ‘n bhliadhna, chan eil boinne uisge anns na h-aibhnichean fhèin, of the year.dat be.neg drop water.gen in the rivers.dat self of the year, there isn’t a drop of water in the rivers themselves,

chan eil annta ach gainmheach.

 be.neg  in.3p but    sand

there is nothing in them but sand.

Tha an t-uisge a' tighinn bhon an talamh gu domhainn (tha an t-uisge a'

 be the water  at coming from the  earth  to   deep     be  the  water  at

The water comes deeply from the earth (the water

tighinn bho dhoimhneachd na talmhainn) agus a h-uile bliadhna tha

coming from      depth      the  earth.gen    and to each   year   be  

comes from the depths of the earth) and each year there is

nas lugha uisge ann agus barrachd dhaoine ‘g a iarraidh.

   less     water in   and    more   people.gen at its needing

less water there and more people needing it.

Air an taobh deas dhe ‘n bhaile againn tha coimhearsnachd bheag far on the side south of the town.dat at.1p be community small where On the south side of our town there is a small community where

a bheil iad a' sabaid  le  gunnaichean airson an aon  thobair  a  tha 

be.inter they at fighting with guns.dat for the one well.gen that be they are fighting with guns for the one well that

aca eatorra. 

at.3p among they have among them.

  Cò   smaoinicheadh gun  robh  rud  mar ghloinne  uisge   iriosal, 

who.inter think.cond that be.past thing like glass water.gen lowly Who would think that a lowly thing like a glass of water

a’ dol a bhith cho prìseal dhuinn. at going to be so precious to.1p would be going to be so precious to us?

A bheil dad sam bith eile ‘n ar beatha nach eil sinn a’ mothachadh? be.inter anything other in our life.dat that.be.neg we at perceiving Is there anything else in our life that we are not perceiving?

Rud  nach eil sinn a'   cur  luach air an-diugh, ach mar  a  thèid 

thing that.be.neg we at putting value on today but like that go.fut Something that we are not putting value on today, but likewise that

an tìde seachad a  dh' fhàsas nas luachmhor dhuinn.

the time past that grow.fut.rel more valuable to.1p the time will come in which it grows more valuable to us?

(fàsaidh e nas luachmhòr dhuinn)

grow.fut he more valuable    to.1p

(it will grow more valuable to us)


'S dòcha am beatha fhèin nach  bi  sinn a' mothachadh nuair  a tha 

cop likely the life self neg be.fut we at perceiving when that be Perhaps we will not be perceiving life itself when we are

sinn òg ach a dh' fhàs glè phrìseil gu dearbh mar as sinne a

 we young but that grow.fut very precious to  certain like   older  that

young but it will certainly grow very precious the older that

tha sinn a' fàs.

be  we  at growing

we are growing.