Muriel's Days of the Week

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 10:14, 26 March 2014 by Sammak (talk | contribs) (Dùthaich)

Jump to: navigation, search

Description of what this is Muriel Fisher

Dùthaich

1.

dùthaich
country
Native land


2.

Ged is ann as na h-eileanan againn fhìn a tha mi, 's
although cop1 indeed from the islands.dat at.1s2 self that be.pres I cop
ann ann an Ameireaga ann an Arizona anns an fhàsach a tha
indeed in America.dat in Arizona.dat in the desert.dat that be.pres
mi air a bhith fuireach airson iomadach bliadhna a-nis.
I on to being living for many years.gen now
Although I am actually from the islands, I have actually been living in America in Arizona in the desert for many years now.
Note: 1.Cop is present tense unless otherwise stated. 2.This is of interest since “againn” supposedly means “at.1p,” while “agam” is “at.1s,” but here “againn” clearly used in the sense of “at.1s.” This could be simply a phonological phenomenon, a variation between /m/ and /n/.


3.

‘S àbhaist dhomh
cop habit to.1s
tilleadh dhachaidh cho tric 's urrainn dhomh.
returning to.home so often cop ability to.1s
It is my custom to return home as often as I can.


4.

Air an t-slighe nuas bho
on the way.dat down from
Ghlaschu, nuair a thòisicheas na beinn ag èiridh (nuair a gheibh mi
Glasgow when that begin.rel the mountains at rising when that get.fut I
a' chiad sealladh dheth na beinn ) agus na h-uillt a sruthadh air gach
the first sight of the\ mountains.dat and the streams to flow on each
taobh dhen rathad, bithidh mi a' faireachdainn mo chridhe a lìonadh agus
side.dat of.the road.dat be.fut I at feeling my heart to fill and
beòthachadh a' tighinn annam.
a.reanimating at coming in.1s
On the way down from Glasgow when the mountains begin to rise, (when I get the first sight of the mountains,) and the streams [begin] to flow on each side of the raod, I feel my heart fill and a re-awakening coming over me.


5.

Tha mi a' faireachdainn cho fìor
be.pres I at feeling so very
fhortanach a bhith air mo thogail ann an àite cho spioradail, cho
fortunate to being on my ascending.dat in place.dat so spiritual, so
àluinn, cho glan.
lovely so pure/clean
I am feeling so very fortunate to be on my way up to such a spiritual place, so lovely, so pure/clean.


6.

An cuan a bhitheas a' toirt dhuinn a leithid agus a'
the sea that be.rel at giving to.1p so.much and at
toirt bhuainn a leithid cuideachd.
taking from.1p so.much also
The sea that gives so much to us and takes so much from us also.


7.

Nuair a shuidheas mi air creig ri
When that sit.rel I on rock.dat with
taobh3 na mara tha mi a' faireachdainn mar nach do dh' fhàg mi riamh.
the.side.dat the sea.gen be.pres I at feeling like leave.past.neg I ever
When I sit on a rock with the sea on one side I feel like I didn’t ever leave.
Note: 3.“The” is implied here, as the definite article is always dropped from the possessed noun in a genetive construction.

8.

Tha bun-stèidh a’ dhìth oirnn uile.
be.pres root-foundation the layer on.1p all
Our roots are a part of us all.


9.

Cha dhìochuimhnich thu
forget.past.neg you.s
far an deach do neartachadh agus do bhrosnachadh.
where go.past.inter your.s strengthening and your.s encouragement
You don’t [lit: didn’t] forget where your strength and encouragement come from [lit: went].


10

Bithidh an
be.fut the
duine agam ag ràdh rium "Nuair a thèid thu dh' Alba carson a
man at.1s at saying with.1s when that go.fut you.s to Scotland why that
bhitheas tu ag ràdh gu bheil thu a' dol dhachaidh?
be.rel you.s at saying that are you.s at going to.home
My husband says [repeatedly] to me, “When you go to Scotland why do you say that you are going home?


11.

Bha dùil agam
be.past belief at.1s
gun robh do dhachaidh còmhla rium fhìn."
that be.past your.s home along with.1s self
I believed that your home was along with me [emphasis].


12.

Tha, ceart gu leòr, mo
be.pres right to enough my
dhachaidh ri thaobh4 fhèin ge bri càit' am bi e ach
home with his.side.dat self wherever be.fut.inter him but
bhos an seo
on.this.side here
's e an dachaidh far a bheil mi nas fhaisge air an spiorad, far an tig
is he the home where be.inter I most near on the spirit.dat where come.fut
ùrnaidh thugam agus far am bheil mi a' faireachdainn nas fhaisge air a'
prayer to.1s and where that am I at feeling most near on the
Chruthaighear.
Creator.dat
My home is, of course, at his [emphasis] side wherever he, is but over here is the home where I am closest to my spirit, where prayer comes to me and where I feel most near to the Creator.
Note: 4.To be grammatically correct, this should read, “ri a thaobh,” “with his side,” but often the possessive article “a” is dropped and the possession is expressed, as in this case, simply with the lenition of the following word (for the masculine possessive) or lack thereof (for feminine.)


13.

Càite bheil an dachaidh agaibh fhèin - an t-àite
where.inter be.inter the home at.2p self what.inter the place
a bhitheas sibhse smaoineachadh mu dhèidhinn nuair a chluinneas
that be.rel you.p thinking about when that hear.rel
sibh am facal "dachaidh"?
you.p the word home
Where is your own home – what is the place that you think of when you hear the word “home”?

Iongnadh mu dhèidhinn creideamhan eile

14.

Iongnadh mu dhèidhinn creideamhan eile:
wonder about beliefs.dat other
A sense of wonder regarding other religious beliefs:


15.

Aon Earrach o chionn bhliadhnaichean bha mi a' fuireach ann an
one Spring from occasion.dat years.gen be.past I at staying in.a
Arizona mu thuath a-measg na h-Innseanaich Hopi
Arizona.dat about north.dat amongst the Indians Hopi
(nan Innseanach Hopi).
the Indians.gen Hopi
One spring three years ago I was staying in Northern Arizona among the Hopi Indians. (the Hopi Indians).


16.

Thachair gun tug iad cuireadh dhomh a dhol gu dheth
happen.past that gave they invitation to.1s to go to one.dat of
na h-àiteachan adhraidh aca.
the places of.worship.dat at.3p
It happened that they invited me to go to one of their places of worship.


17.

Bha sinn air mullach beinn mhòr coltach ri Healabhal
be.past we on summit.dat mountain.gen big similar with Healabhal.dat
anns an
in the
Eilean Sgitheanach no Dùn-caan ann a Ratharsair ris a chanas Island.dat Skye or Dun-caan.dat in
Rathersay with that say.rel
iad Mesa.
they mesa
We were on the summit of a big mountain, similar to Healabhal on the Island of Skye or Dun-cann in Rathersay, which they call a mesa.


18.

Bha còig eaglaisean anns a' bhaile bheag seo agus bha sgioba
be.past five churches in the town.dat small here and be.past crew
dhannsairean aig gach eaglais, oir bidh iadsan a' dannsa anns an
dancers.gen at each church.dat for be.fut they.emph at dancing in the
adhradh aca. (mar phàirt den adhradh aca)
worship at.3p like part of.the worship at.3p
There were five places of worship in this small town and there was a full complement of dancers at each place of worship, for they dance (habitually) in their [rite of] worship. (as a part of their [rite of] worship)


19.

Tha na h-eaglaisean sin fon an talamh agus 's e 'Kiva'
be.pres the churches there below the earth.dat and cop he kiva
an t-ainm a th' ac' orra.
the name that be.pres at.3p on.3p
The places of worship there are below the ground and they are called ‘kivas. (lit. “the name that is on them is ‘kiva.’”)


20.

Bithidh tu a' dol sìos a dh'adhradh agus a’ suidhe timcheall na
be.fut you.s at going down the field.dat and at sitting around the
ballaichean. Thig na "Kachina Dancers" nuas air àradh agus
walls.gen come.gen the Kachina Dancers down on ladder.dat and
iad an dannsa agus an ùrnaidh ‘n a d' aghaidh.
Make.fut they the dance and the prayer in your.s face
You go down the field and sit around the walls. The Kachina Dancers come down on a ladder and they do the dance and the prayer in front of you.


21.

'N uair sin fàgaidh iad agus thig sgioba eile nuas agus mar sin air adhart.
the hour that leave.fut they and come.fut crew other down and like that on advance.dat
Then they leave and another group comes down, and so on like that [it continues].


22.

Bha mi na mo sheasamh air mullach a Mhesa seo, a' gheallach
be.past I in my sitting on top.dat the mesa.gen here the moon
mhòr bhuidhe ag èiridh agus bha na h-Innseanaich a' ruith eadar na
big yellow at rising and be.past the Indians at running between the
Kivas.
kivas
I was sitting on top of this mesa, the big yellow moon was rising and the Indians were running between the kivas.


23.

Chluinneadh tu an gliongadh aig na 'costumes' aca, agus bha iad
hear.cond you.s the ringing at the costumes at.3p and be.past they
a' coimhead cho fiadhaich, bha mi a' faireachdainn cho fada bhon taigh.
at looking so fierce be.past I at feeling so long from house
You would hear the ringing of their costumes and they were looking so fierce, I was feeling so far from home.


24.

Smaoinich mi air na h-eaglaisean againn fhìn agus an rud a bhuail
think.past I on the churches at.1p self and the thing that strike.past
mi 's e gu robh iadsan anns an dòigh aca fhèin air rathad
I cop he that be.past they.emph in the method at.3p self on road
spioradail agus nach robh iad idir cho fìor eadar-dhealaichte
spiritual and that be.past.ng they at.all so very separated
bhuainn fhìn.
from.1p self
I thought about our churches and the thing that I struck is this, that they in their own way were on the spiritual road and that they were not so very different at all from us.


25.

Tha sinn uile a' coimhead airson sìth agus airson spiorad a tha
be us all at looking for peace.gen and for spirit.gen that be
nas motha na tha sinn fhìn.
greater than be us self
We are all looking for peace and for a spirit that is greater than we ourselves.


26.

Nach bitheadh e math nam bitheamaid a' smaoineachadh barrachd mu
be.cond.neg he good if be.cond.1p at thinking more about
dhèidhinn na rudan a tha ‘g ar ceangal ri chèile an àite
around the things.gen that be at our bonds with other.dat the place.dat
a bhith a' coimhead air na rudan a tha ‘g ar cumail bho
that being at looking on the things.dat that be at our withholding from
chèile.
other
Wouldn’t it be good if we would be thinking more about the things that are our ties to each other in place of looking at the things that are keeping us from each other.

Gaol

27.

Gaol
Love
love


28.

Chan eil a' mhìorbhaill ach an gaol dhuinn
be.neg the miracle but the love.dat to.1p
To us there is no miracle but in love


29.

Reic Anama
sale spirit.gen
The sale of spirit” or “Sell a spirit


30.

Chunnaic mi na faclan sin sgrìobhte an latha roimhe - faclan Shomhairle MhicGilleathain.
see.past I the words there written the day before words Sorley.gen MacLean.gen
I saw the words written there the other day – Sorley MacLean’s words.


30.

Thòisich mi fhìn a' smaoineachadh mu dhèidhinn gaol.
begin.past I self at thinking about around love
I myself began thinking about love.


32.

'S iomadh seòrsa gaoil a th' anns an t-saoghal againn.
cop many types love.gen that be in the world.dat at.1p
We have many types of love that are in the world.


33.

Tha an gaol a tha sinn a' faireachdainn airson ar màthair agus
be the love that be we at feeling for our mother.gen and
ar h-athair, far am bi sinn a' faireachdainn sàbhailte – fhad's a tha
our father.gen where that be.fut we at feeling safe while that be
sinn beag co-dhiù!
we small anyway
There is the love that we feel for our mother and our father, where we are feeling safe – while we are little, anyway.


34.

Tha an gaol eadar piuthar agus bràthair, gaol nach robh agam
be the love between sister and brother love that be.past.neg at.1s
fhìn

a-riamh,

as aonais peathraichean agus bràithrean mar a tha mi.
self ever out.of one.dat sisters.gen and brothers.gen as that be I
There is the love between a sister and brother, love that I never had, as I am the only one out of sisters and brothers [i.e., I am the only child in my family].


35.

Tha gaol airson do leannan, airson do bhean, airson an duine agad.
be love for your.s b/gfriend.gen for your.s wife.gen for the man.gent at.2s
There is [the kind of] love [that is] for your boy/girlfriend, for you wife, for your husband.


36.

Tha an gaol airson pàisde beag, na peataichean againn, 's iomadh duine
be the love for baby.gen small the pets at.1p cop many man
a bhios a' fuireach ‘n an aonar agus 's e na peataichean a
that be.rel at living in their alone and cop he the pets that
bhios ‘g an cumail slàn, gaol airson dùthaich, airson eaglais,
be.rel at their keeping healthy love for country.gen for church.gen
airson Crìosda agus mar sin air adhart.
for Christ.gen and like that on forward
There is the love [you have] for a small baby, [for] our pets—many people that live alone and it’s their pets that keep them healthy—love for [one’s] country, for church, for Christ, and so on.


37.

Shaoileadh tu gun robh gu leòr air a sgrìobhadh agus air a ràdh
think.cond you.s that be.past to plenty on its writing and on its saying
mu dhèidhinn an gaol mar thà
about around the love like ?
You would think that there was plenty written and said about love like that.


39.

Ach gabh mionaid agus faighnich dhiot fhèin ma tha an cothrom againn
but take minute and ask of.2s self if be the ability at.1p
airson leithid a ghaol anns an t-saoghal seo, carson a tha leithid
for so.much to love in the world here why that be like
a thrioblad againn?
to trouble at.1p
But take a minute and ask yourself, if we have the ability for so much to love in this world, why do we have something like trouble?


40.

Tha teaghlaich a' sabaid measg a’ chèile, tha nàbaidhean a' sabaid
be families at fighting among the other.gen be neighbors at fighting
ri chèile, tha eaglaisean a' sabaid ri chèile, tha dùthaichean
with other.dat be churches at fighting with other.dat be countries
a' sabaid ri chèile.
at fighting with other.dat
Families are fighting amongst each other, neighbors are fighting with each other, churches are fighting with each other, countries are fighting with each other.


41.

Shaoilinn fhìn gum bu chòir dhuinn a bhith smaoineachadh
imagine.cond.1s self that cop.past decent to.1p to being thinking
barrachd mu dhèidhinn gaoil agus tha e ciallachadh ‘n
more.gen about around love.gen and what be he meaning in
ar beatha fhìn.
our life.dat self
I myself would imagine that we ought to be thinking more about love and what is means in the lives of us ourselves.


42.

Nam biodh sinn uile coibhneil agus gasda ris a h-uile neach ris
if be.cond we all courteous and generous with the all person.dat with
an coinnich sinn ‘n ar beatha làitheil, 's dòcha gun dèanamaid
that meet.fut we in our life.dat daily cop probable that do.cond.1p
atharrachadh beag anns an t-saoghal draghail a tha againn 's an
change small in the world.dat vexatious that be at.1p in the
lath' 'n-diugh.
day today
If we would all be courteous and generous to all the people that we meet with in our daily lives, it’s likely that we would make a small change in the vexatious world that is with us today.


43.

Carson nach tòisich sinn an-diugh fhèin?
why not begin we today self
Why don’t we ourselves begin today?

Na h-Ealain

44.

Na h-Ealain
the learning.gen
on knowledge


45.

Ciamar a tha sibh an-diugh?
how that be you.p today
How are you all today?


46.

seòrsa rudan a bhitheas daoine a' dèanamh airson an toirt
what sort things that be.rel people at doing for the importance.gen
air falbh bho dhragh air choireigin agus?????
on leaving.dat from trouble.dat on offences.dat and
What sort of things will people do for the chance [lit. value] of escaping the trouble of small offenses and….


47.

Uill, dh' fhaodadh tu tòiseachadh le cupa fhèin!
well may.cond you.s beginning with cup.dat tea.gen self
Well, you yourself could begin with a cup of tea!


48.

Ach bha mise [a’] smaoineachadh mu dhèidhinn na h-ealain agus
but be.past I.emph at thinking about around the learnings.gen and
mar is urrainn dhaibh ar faireachdainnean atharrachadh.
like cop capable to.3p our feelings altering
But I myself was thinking about learning, and how it can alter our feelings.


49.

Co mheud uair a bha sibh a' coimhead air dealbh brèagha
how largenesses.gen hour that be.past you.pl at looking on picture.dat pretty
agus a' tòiseachadh a faireachdainn beagan na’s socraithe, na’s sìtheil?
and at beginning to feeling little than settled than peaceful
How many hours were (all of) you looking at a pretty picture and beginning to feel a little more settled, more peaceful?


50.

Ceart gu leòr tha thaobh dhe’n (air) an sgillinn agus dh'fhaodadh
correct to plenty be two side of the on the shilling.dat and may.cond
dealbh do dhèanamh mi-chomhurtail no an-fhoiseil.
picture your making ill-advised or ignorant
To be sure, there are two sides to every coin (lit. “there are two sides on the shilling”) and the picture may make you misguided or ignorant.


51.

Air mo thaobh fhìn tha gu leòr trioblaid anns an t-saoghal againn, 's fheàrr
on my side.dat self be to plenty trouble in the world.dat at.1p cop better
leam s' a bhith a' lorg am bòidheachd anns na cùisean sin.
to.1s and at being at looking.for the beauty.gen in the circumstances.dat that
As far as I myself am concerned (on my myself’s side) there is plenty of trouble in the our world, I prefer and to be looking for the beauty in those circumstances.


52.

Agus mu dhèidhinn ceòl?
and what.inter about around music.dat
And what about music?


53.

Ged a tha cuid mhòr dheth na h-òrain againne trom le bròn,
although that be part big of the songs.dat at.1p.emph heavy with grief
nach bi sibh ag èisdeachd ri ceòl uaireannan agus
be.fut.neg.inter you.pl at listening with music.dat hours and
nach bi sonas a' fàs ‘n ar cridhe?
be.fut.neg.inter happiness at growing in our heart.dat
Although a large part of our songs are heavy with grief, don’t you all listen to music for hours and doesn’t happiness grow in our heart?


54.

Tha feadhainn againn nach bi coimhead air dealbhan no
be people at.1p be.fut.neg.inter looking on pictures.dat or
ag èisdeachd ri ceòl idir ach bidh sinn a' leughadh.
at listening with music.dat at.all but be.fit we at reading
We have people (who) won’t be looking at pictures or listening to music, but we read (lit. we will be reading.)


55.

'S iomadh uair a thèid seachad gun mhothochadh nuair
cop every hour that go.fut onward without act.of.perceiving when
a bhitheas tu ‘na ‘d shuidhe leughadh leabhar math.
that be.fut.rel you.s in your.s sitting reading book.gen good
Every hour will go by without awareness when you are sitting reading a good book.


56.

Bheir e d' inntinn dheth d' obair, dhe ‘n teaghlach,
take.fut he your.s mind from your.s work.dat from the family.dat
dheth na 'bills' agus a h-uile càil eile a bhitheas a' ruith
from the bills and to each condition.dat other that be.rel.fut at running
timcheall ‘n ar n' inntinn.
around in our the mind.dat
It will take your mind off your work, off the family, off the bills and every other condition that is running around in our mind.


57.

Saoil a bheil na peantairean, na luchd-ciùil, na sgrìobhadairean fhèin
imagine that be.inter the painters the musicians the writers self
a' faighinn an aon togail inntinn 's a bhitheas sinne faighinn
at finding the one act-of-building.gen mind and that be.rel.fut we.emph finding
bho ‘n obair aca?
from the work.dat at.3p
Imagine that the painters, the musicians, the writers themselves are finding the one way of building the mind, and that we will be finding (it) from their work?


58.

rud as fheàrr leibhse a dhèanamh?
what.inter thing cop.rel better with.2p to doing
What is the best thing for you (all) to do?


59.

Carson nach cuir sibh seachad ùine bheag a h-uile latha airson rud beag
why neg put you.p forward while small to each day for thing small
spòrsail a dhèanamh dhuibh fhèin.
fun to doing to.2p self
Why don’t you all set aside for you yourselves a short while each day in order to do a small, fun thing?

Uisge

60.

Uisge
water
Water


61.

A bheil sinn taingeil gu leòr airson na tha againn?
be.inter we thankful to plenty for the be at.1p
Are we thankful enough for that which we have?


62.

A bheil sinn mothachadh tha againn?
be.inter we percieving what be at.1p
Are we aware of what we have?


63.

An latha roimhe bha mi a' ceannachd botal uisge agus cha b' urrainn
the day before be.past I at buying bottle water and neg cop.past capable
dhomh cuideachadh (gun) smaoineachadh air m' athair agus bheachd
to.1s helping without thinking on my father.dat and what attention
a bhitheadh aige air an t-uisge fhèin a cheannach ann am bùth leis
that be.cond at.3s on thewater.dat self that buy.past in store.dat with.3s
'The day before I was buying a bottle of water and I couldn’t help but think about my father and what attention he would have towards the water itself that he bought in a store with the'
na 'messages'.
the messages
The day before I was buying a bottle of water and I couldn’t help but think about my father and what attention he would have towards the water itself that he bought in a store with the ‘messages.’


64.

Cha robh uisge againn anns an taigh nuair a bha mi òg.
neg be.past water at.1p in the house.dat when that be.past I young
We had no water in the house when I was young.


65.

Bha tobar bheag ri taobh an taighe ach an dèidh dhà
be.past well small with side the house.gen but the after two
na trì lathaichean thioramaicheadh e 'n àrd agus bha againn ri
the three days.dat dry.cond he the height and be.past at.1p with
coiseachd mu chairteal mìle gu tobair eile,
walking about quarter.dat mile to well.dat other
(tobar na sgoilearaidh, mar a bha againn air), 's ann ormsa
well the school.gen as that be.past at.1p on cop in on.1s.emph
a thuit an obair sin.
that befall.past the work there
There was a small well at the side of the house but after two or three days it would dry up and we had to walk about a quarter-mile to another well. (the school’s well, as we had it on,) and it was to me that that work fell.


66.

Cha do dh' òl sinn a-riamh às an allt.
neg past drink we ever from the stream
We never drank from the stream.


67.

Bha fios aig a h-uile duine far an robh na tobraichean fo shean.
be.past knowledge at to each man where be.past the wells good old
Everyone knew where the good, old wells were.


68.

Agus cha robh leithid a rud ann mar uisge ann am botal plastic.
and neg be.past equal to thing in like water in bottle.dat plastic
And there was nothing there the equal to water in a plastic bottle.


69.

Far a bheil mi (a’) fuireach anns an fhàsach a’ chuid as motha
where be.past.inter I at living in the desert.dat the part greater
dhe ‘n bhliadhna, chan eil boinne uisge anns na h-aibhnichean fhèin,
of the year.dat be.neg drop water.gen in the rivers.dat self
chan eil annta ach gainmheach.
be.neg in.3p but sand
Where I am living in the desert the greater part of the year, there isn’t a drop of water in the rivers themselves, there is nothing in them but sand.


70.

Tha an t-uisge a' tighinn bhon an talamh gu domhainn (tha an t-uisge a'
be the water at coming from the earth to deep be the water at
tighinn bho dhoimhneachd na talmhainn) agus a h-uile bliadhna tha
coming from depth the earth.gen and to each year be
nas lugha uisge ann agus barrachd dhaoine ‘g a iarraidh.
less water in and more people.gen at its needing
The water comes deeply from the earth (the water comes from the depths of the earth) and each year there is less water there and more people needing it.


71.

Air an taobh deas dhe ‘n bhaile againn tha coimhearsnachd bheag far
on the side south of the town.dat at.1p be community small where
a bheil iad a' sabaid le gunnaichean airson an aon thobair a tha
be.inter they at fighting with guns.dat for the one well.gen that be
aca eatorra.
at.3p among
On the south side of our town there is a small community where they are fighting with guns for the one well that they have among them.


72.

smaoinicheadh gun robh rud mar ghloinne uisge iriosal,
who.inter think.cond that be.past thing like glass water.gen lowly
a’ dol a bhith cho prìseal dhuinn
at going to be so precious to.1p
Who would think that a lowly thing like a glass of water would be going to be so precious to us?


73.

A bheil dad sam bith eile ‘n ar beatha nach eil sinn a’ mothachadh?
be.inter anything other in our life.dat that.be.neg we at perceiving
Is there anything else in our life that we are not perceiving?


74.

Rud nach eil sinn a' cur luach air an-diugh, ach mar a thèid
thing that.be.neg we at putting value on today but like that go.fut
an tìde seachad a dh' fhàsas nas luachmhor dhuinn.
the time past that grow.fut.rel more valuable to.1p
(fàsaidh e nas luachmhòr dhuinn)
grow.fut he more valuable to.1p
Something that we are not putting value on today, but likewise that the time will come in which it grows more valuable to us? (it will grow more valuable to us)


75.

'S dòcha am beatha fhèin nach bi sinn a' mothachadh nuair a tha
cop likely the life self neg be.fut we at perceiving when that be
sinn òg ach a dh' fhàs glè phrìseil gu dearbh mar as sinne a
we young but that grow.fut very precious to certain like older that
tha sinn a' fàs.
be we at growing
Perhaps we will not be perceiving life itself when we are young but it will certainly grow very precious the older that we are growing.