Difference between revisions of "Muriel Fisher talks to Christine Primrose"

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Jump to: navigation, search
(3)
Line 1: Line 1:
 
 
 
Description of what this is
 
Description of what this is
  
Line 246: Line 244:
 
|}
 
|}
  
== ==
+
==4==
  
 
'''Muriel:'''
 
'''Muriel:'''
Line 433: Line 431:
 
== ==
 
== ==
  
M Tha , ma ‘se do thoil e . Cha chluinn thu … ciamar a tha na daoine sin ? Bheil thu smaoineachadh gu bheil taighean aca nisde ? Chan eil .
+
'''Muriel:'''
  
C Chan eil . Chan eil – na truaghainn  . Sin?
+
:{|
 +
|Tha , ||ma ||‘se ||do ||thoil ||e .
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Aye. ‘Se tri a bha siud .
+
:{|
 +
|Cha ||chluinn ||thu … ||ciamar ||a ||tha ||na ||daoine ||sin ?
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
 +
:{|
 +
|Bheil ||thu ||smaoineachadh ||gu ||bheil ||taighean ||acanisde ?
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Tha iad beag ! Chan eil annda ach spainnean beaga biodach ! Seo a nisde dhut !
+
:{|
 +
|Chan ||eil .
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Tapadh leat !
+
'''Christine:'''
  
C Tha mi dochas gum bi sin ceart gu leòr.
+
:{|
 +
|Chan||eil||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Och bithidh . It’s good enough for who it’s for ! Bheil fhios agad dè chòrdadh riumsa an dràsda – a bhith air an aiseag .
+
:{|
 +
|Chan||eil||–na||truaghainn.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Còrdadh ?
+
:{|
 +
|Sin?
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Nach bitheadh e math ? Ag ithe bracaist .
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Aye.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Tha fios a’m.
+
:{|
 +
|‘Se||tri||a||bha||siud.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Le marag dhubh , sausages , beans agus toast agus cupa teatha . Agus an uairsin suas gu mullach a ‘bhàta , agus anns a ‘ghaoth agus anns a’ghrian – it would be ideal .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||iad||beag||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
C Chòrdadh sin riutsa !
 
  
M Bhithinn air m’fhìor dhoigh !
+
||Chan||eil||annda||ach||spainnean||beaga||biodach||! |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
C Ged tha – chan eil thusa cleachdte ri bhi faicinn a ‘mhuir – far a bheil thu fuireach. Tha sinne cho cleachdte ris – a bhith ga fhaicinn a h-uile latha .
 
  
M Tha
+
||Seo||a||nisde||dhut!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
C Tha mi ‘creidsinn nuair nach bi thu a’faicinn rud gum bi thu ga ionndrainn , nuairsin , nuair a gheibh thu e tha thu airson a bhith aige fad na tide .
 
  
M Well tha !
 
  
C Well – cho tric ‘s a s’urrainn dhut !
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Tapadh||leat!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Tha e caran … ironic gum bi mi a h-uile latha a’teagasg ‘sgum bi mi a’coimhead a mach an uinneag air a’mhuir , agus a ‘faicinn na yachts bheag a ‘dol sios is suas ..
 
  
C Bithidh
 
  
M ‘S bithidh mi a ‘smaoineachadh ..well tha mi …tha mi cho faisg seo , ach gu dearbh , really , bhithinn ag iarraidh a bhith air a ‘mhuir .
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bhitheadh
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||mi||dochas||gum||bi||sin||ceart||gu||leòr.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Ach co-dhiubh …
 
C Bitheadh tu dol ….. bitheadh sibhse dol ann am bàta nuair a bha thu beag? Robh bàta aig .. agaibh aig an taigh ? Bàta beag na …. ?
 
  
M Well … bha bàta aig m’athair . Bha . Longa bheag . Geòla bheag . Agus .. em .. bhitheadh e a’dol a mach a dh’iasgach an còmhnaidh – well fad .. fad an t-samhraidh .
 
Sin agad a ‘rud a bhitheadh sinn ag ithe ‘s a’Gheamhradh. Sgadan ‘s liùth shaillte – ‘s
 
*******MZ000007 **************
 
rionnach shaillte , ach … em … tha  .. ‘se nighean a bh’annamsa – still !
 
  
C Seadh.
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Och||bithidh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Cha do dh’atharraich sin fhathast ! Agus cha bhitheadh iad ag iarraidh mo thoirt a mach , a mach as a’bhàta . (uh huh) M’athair ‘s a’Luchag – sin an duine a bhitheadh e ag iasgach – fishing mate . Dè mu do dheidhinn fhèin ?
+
It’s||good||enough||for||who||it’s||for! |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
C Cha robh … cha robh … cha robh ùidh sam bith agam ann am bàtaichean . Agus cha robh … bha
 
  
== ==
 
  
M Robh bàta aig d’athair ?
 
  
C Ach bha share aige . Bha dìreach ochdnar aca , bha share aca ann am bàta iasgaich. bhitheadh iad a ‘dol a mach an dràsda ‘s a rithist – ag iasgach . Ach cha bhitheadh ro thric . Ach cha robh bàta againn idir – cha robh . Cha robh bàta againn –
+
'''Christine:'''
‘Se glè bheag do dhaoine , nuair a smaoineachas tu air . Nisde – nuair  a tha  mi a’smaoineachadh air ais air – tha e cuir iogngadh orm nach robh barrachd dhaoine a’
+
:{|
sàs ann an iasgach .
+
|Còrdadh?
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Nisde – an robh cladach agaibhse ?
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Nach||bitheadh||e||math||?
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Cha robh faisg oirnn  . Well bha , bha an Dùnan ann . An Dùnan far a bheil iad fhathast ga chleachdadh airson a bhith a’toirt … bithidh na bàtaichean iasgaich a’tighinn a ‘steach - bheil fhios agad – ach chan urrainn dhut –‘se seòrsa de – tha seòrsa de dùnan a th’ann – chan eil tràigh ann. (oh) Agus tha an traigh – ann an Dalmòr – an traighe as fhaisge oirnn , ann a’Dalmòr .
+
:{|
 +
|Ag||ithe||bracaist.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
'''Christine:'''
  
M Ma tha – tha sin suas piòs bhuaibh .
+
:{|
 +
|Tha||fios||a’m.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Tha . Tha sin suas piòs bhuainn …. bhitheadh sinn a’dol ann an dràsda nam bitheadh an side math . Bhitheadh sinn a’dol ann airson an latha .
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Le||marag||dhubh,||sausages,||beans||agus||toast||agus||cupa||teatha.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Uh huh . ‘S am bhitheadh sibh a’coiseachd suas ?
+
Agus||an||uairsin||suas||gu||mullach||a||‘bhàta,||agus||anns||a||‘ghaoth||agus||anns||a’ghrian||–it||would||be||ideal||.
 
+
|-
C Oh bhitheadh . Ach glè thric , em ,  cha bhitheadh sinn a’coiseachd idir . Bhitheadh – bhitheadh Uncle m’athair – bha van mhòr aige – Bedford van .
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh aye.
 
C ‘S bha e a’toirt crowd againn sios …. mumble……
 
  
M ‘S robh a’ghainmeach geal ?
 
  
C Tha – oh a’gheanmhach – tha a ‘gheanmhach anns na h-eileannan a muigh co-dhiùbh, cho breagha .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Chòrdadh||sin||riutsa!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Oh tha i dìreach àlainn .
 
  
== ==
 
  
C Ach nuair a bha mi a’dol – ‘o chionn ghoirid bha mi dol a null a dh’Uibhist ,’s chaidh mi null taobh – nach eil fhios agad air am bàta-aiseag a gheibh thu bhon t-Òb
 
dhon …. Beàrnaraidh .
 
  
M Oh aye aye – ged nach robh mi riamh oirre .
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Bhithinn||air||m’fhìor||dhoigh!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
C Well tha i uair a thide – tha thu dol air a’bhus sios , a Steòrnabhadh sios dhan
 
an t-Òb .  Agus nuair a dh’fhagas tu an Tairbeart , tha pìos mòr agad ri dhol mus fhaigh thu dhan t-Òb (mmhmm) , ach abair thusa seallaidhean de thràighean breagha – oh chan fhaca mise riamh cal cho breagha siud ! Tha iad feàr – rudeigin a chitheadh tu air a’Charibbeann , ‘eil fhios agad mar a chitheadh tu air a ‘Charibeann … chan e sin abhhainn – cha robh duine oirre  ! Honestly ! Mìltean de de .. dh’astar ann a shin de ghainmheach – ‘s bha e cho geal ‘s cho breagha ‘s bha a ‘mhuir cho gorm …mumble ..
 
  
M Nisde – bheil a’mhuir  - robh a ‘mhuir uaine ? Robh i uaine ?
 
  
C Bha i uiane – gorm air choireigin ..
 
  
== ==
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ged||tha||–||chan||eil||thusa||cleachdte||ri||bhi||faicinn||a||‘mhuir||–||far||a||bheil||thu||fuireach.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Bha uaine innte ann a ‘shin (ann sin)
+
Tha||sinne||cho||cleachdte||ris||–||a||bhith||ga||fhaicinn||a||h-uile||latha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Tha
 
  
M Bha i dìreach àlainn . ‘Se bhitheadh snog air froca dhomhsa …
 
  
C Dè ?
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Tha||
  
M Nach e bhitheadh snog airson froca dhomh ?
+
'''Christine:'''
 
+
:{|
C Oh nach e sin !
+
|Tha||mi||‘creidsinn||nuair||nach||bi||thu||a’faicinn||rud||gum||bi||thu||ga||ionndrainn||,||nuairsin||,||nuair||a||gheibh||thu||e||tha||thu||airson||a||bhith||aige||fad||na||tide||.
 
+
|-
M Aye ! An dath sin … ‘s toigh leum…
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘Se …
 
  
M Ach .. em … tha an t-uisge cho fuar .
 
  
C Tha . Th’an t-uisge fuar . Ach – gheibh thu seachad air a sin .
+
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Well||tha||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
== ==
 
  
M Do you think ?
+
||
  
C Yes !  
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Well||–||cho||tric||‘s||a||s’urrainn||dhut||! |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M So … em … Well , bha an taigh againne – ged nach fhaiceadh tu a’mhuir bhuaithe, bha e ri taobh a’chladaich – coig mionaidean – suas a’chnoc – timcheall agus bha a’mhuir dìreach ann a ‘shin – dìreach coig mioneadan .
 
  
C Seadh
 
  
M ‘S bha … gainmheach – bha tràigh dìreach aig .. aig … well beul a ‘loch – abhainn a ‘tighinn a staigh agus an tràigh ann sin .Agus an uairsinn bha na creagan a’fàs – you know – bha iad a ‘fàs nas àirde ann a ‘shin, ‘s nas àirde – nas àite a mach gu Dunvegan Head – agus timcheall gu Neist Point – dhan an Eist – agus em … mus deach ..
 
mus deach na creagan ro fhada suas , bha taighean-bàtaichean ann a ‘shin – bha ‘s docha sia taighean beag bàta air an togail
 
  
C Mumble ??
+
==||==
  
== ==
+
'''Muriel:'''Tha||e||caran||…||ironic||gum||bi||mi||a||h-uile||latha||a’teagasg||‘sgum||bi||mi||a’coimhead||a||mach||an||uinneag||air||a’mhuir||,||agus||a||‘faicinn||na||yachts||bheag||a||‘dol||sios||is||suas||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Well ‘se – bha ballaichean clach (uh huh) agus bhitheadh corrugated iron oirre – you know – bhitheadh iad .. bhitheadh iad air mullach a chuir … a chuir air na ballaichean a bha seo . ‘S bha taigh-bàta m’athair – e fhèin agus Dòmhnal Iain an ath dhorus – bha an dà bhàta aca – ged nach robh Dòmhnal Iain a’dol a mach mòran . Bhitheadh esan dìreach … bhiteadh am bàta aige a’ suidhe ann a ‘shin .
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Carson a bhitheadh sin a nis ?
 
  
M Well … tha mi a’smaoineachadh .. bha Dòmhnal Iain em … atharraichte , anns a’bhaile bheag againne ,air sgath’s gu robh pìos mòr mòr dhen a’mhonadh leotha fhèin.
 
  
C Uh huh.
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bithidh
  
M Scorr – Monadh a Scorr . Agus ..em .. bha car aca , agus bha ‘s docha .. can .. tri mìle caora air a’mhonadh sin .(uhuhu) So bha obair chaoraich air a’mhonadh sin .
+
'''Muriel:'''‘S||bithidh||mi||a||‘smaoineachadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Oh aye
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
well||tha||mi||…tha||mi||cho||faisg||seo||,||ach||gu||dearbh||,||really||,||bhithinn||ag||iarraidh||a||bhith||air||a||‘mhuir||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Agus a nisde … dè bhitheadh aig m’athair .. och ‘s docha gum bitheadh tri fichead caora aig m’athair – rudeigin mar sin .
 
  
C Seadh .
 
  
M Agus bhitheadh iadsan air a’mhonadh againne – the common grazing . So – tha mi a’smaoineachadh gu robh barrachd feum againne air an iasg anns a ‘Gheamhradh – thoirreadh ‘s ann ag iasgach airson .. airson .. biodh ‘s a’Gheamhradh a bha sinn .. ach bhitheadh Stamhradh cuideachd ach – ag iasgach airson biodh . Linn sgadain ‘s rionnach
+
'''Christine:'''
‘s liúth is stuth mar sin . Em .. Có nisde a bha mi a’bruidhinn ris –cha robh iad riamh a ‘reic an iasg . Nuair a gheibhadh… Nuair a gheibhadh iad an t-iasg – nuair a chaidh m’athair a mach a dh’iasgach comhla ris a’Luchag , agus nuair a gheibhah iad an t-iasg , chumadh iad … a mhór …. a ‘chuid as motha dhaibh fhéin , dhuinn fhín , ‘s dhan … ach cha robh clann aig a Luchag e fhéin ‘sa bhean . Well – ‘s mise a ‘chlann a bh’againne (Mmmhmm)
+
:{|
Agus shailleadh iad e agus rachadh iad timcheall , an uairsin agus bheiradh iad sgadan –no gu brith dé bh’ann , dhan na daoine ‘s a’ghleann ‘s cha ghabhadh iad airgead uair sam bith .
+
|Bhitheadh||
  
== ==
+
'''Muriel:'''Ach||co-dhiubh||…
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bitheadh||tu||dol||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Oh cha ghabhadh – cha robh iad a ‘gabhail airgead ann a’bhronag . Chan e sin an doigh a bh’aca . Bha iad an aon rud againne agus bhiodh … bhiodh iad an aon rud ann an Uibhist agus anns na Hearradh tha e coltach .Cha bhitheadh airgead a ‘dol steach dhan a’chúis idir .
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Cha robh . Agus an robh crodh agaibh ?
+
bitheadh||sibhse||dol||ann||am||bàta||nuair||a||bha||thu||beag?||Robh||bàta||aig||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bha . Bha a’bhó againn . Aon bhó.
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Aon bhó .
+
agaibh||aig||an||taigh||?||Bàta||beag||na||….
 
+
|-
C Bha bó cha mhór anns a h-uile taigh an uairsin anns a’bhaile againne (mmhmmh).
+
| || || || || || || ||
Ach cha bhitheadh ann an taigh an dotair na .. aige…
+
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh cha robh aig a ‘mhinistear nas motha ..  uh hu …  cha robh..
+
?
  
C Ach bha bó ‘sa mhór … anns a h-uile taigh ..
+
'''Muriel:'''Well||…||bha||bàta||aig||m’athair||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Agus bhitheadh … bha dá bhó againne an cómhnaidh , so bha… bhitheadh – bha dá mháirt , dá stirc agus dá laogh beag .
+
Bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Seadh seadh .
+
Longa||bheag||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
Geòla||bheag||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M So – bhitheadh … re-cycling .. nuair a bha iad a ‘dol air falbh , nuair a bha na
+
Agus||.
st… dé …dé a ‘Gháidhlig a bha air ‘stirc’? Neo an e sin facal Gáidhlig ? Có dhiubh -
+
|-
teenagers (uh huh) . Agus nuair a dh’fhásadh iad aois air choireigin – ‘s docha dá bhliadhna – chan eil fhios agamsa reicear iad – reicadh m’athair iad ,agus an uairsin bhitheadh … an dá laogh beag … bhitheadh iadsan a ‘fás nas motha , agus bhitheadh …bhitheadh na máirt a’deanamh the next round !! So sin mar a bha e a’dol . So bhitheadh barrachd bainne againne na bha dhìth oirnn .
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘S dè bhitheadh sibh a’deanamh leis ?
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Well … ma bha ‘s docha cuideigin …. thoireadh cha robh bainne aig a’chrodh aig an aon àm , ‘s docha ma bha a’bhò agadsa … ‘s bha i tiorm an drasda , bheireadh sinne bainne dhut .
+
em||.
 
+
|-
C Channadh sinne – bha iad seasg .
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Seasg ! (uh huh) Oh sin e ! Nuair a bha iad seasg (uh huh)
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Tha mi a ‘smaonachadh gur e sin a chanadh iad .
+
bhitheadh||e||a’dol||a||mach||a||dh’iasgach||an||còmhnaidh||–||well||fad||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Aye I think so (uh huh) Agus … Oh nam bitheadh bandrach – you know – ‘s docha – sean chailleach bheag , neo  rudeigin – bheiradh iad am bainne dhi . Agus – bhitheadh sinn a ‘deanamh caise dheth .  
+
fad||an||t-samhraidh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Uh huh. Is ìm.
 
  
M Agus ím
+
Sin||agad||a||‘rud||a||bhitheadh||sinn||ag||ithe||‘s||a’Gheamhradh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bhitheadh sinn a’…. bhitheadh mo mhathair an còmhnaidh a ‘deanamh gruth .
+
Sgadan||‘s||liùth||shaillte||–||‘s||
 +
*******MZ000007||**************
 +
rionnach||shaillte||,||ach||…||em||…||tha||||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Gruth ! ‘Se .. chan e caise ach gruth ..
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Gruth is bárr.
+
‘se||nighean||a||bh’annamsa||–||still||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Dé Bheurla a tha air gruth ?
 
  
C Crowdy.
 
  
M Crowdy . (uh huh) . A nisde – inns dhomh – an e crowdy ricotta ?
 
  
C ‘Se .. ‘se seorsa de ghruth a th’ann ..’se
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Seadh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M ‘Se ..
 
  
C Ach bhitheadh sin a ‘dol – gruth is bárr .
 
  
M So … bhitheadh sibhse a nisde … bha crodh … bha bó agaibh , bha marst agaibh
+
'''Muriel:'''Cha||do||dh’atharraich||sin||fhathast||!  |-
an robh caoraich agaibh ?
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
== ==
 
  
C Cha robh . Ach bha caoraich aig m’uncle. Cha robh caoraich againne idir.
+
||Agus||cha||bhitheadh||iad||ag||iarraidh||mo||thoirt||a||mach||,||a||mach||as||a’bhàta||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Uh huh . Ach bha sibhse a ‘deanamh clóimh , nach robh ?
+
(uh||huh)||M’athair||‘s||a’Luchag||–||sin||an||duine||a||bhitheadh||e||ag||iasgach||–||fishing||mate||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Oh bha , bha m’athairsa an còmhnaidh a ‘fitheadh bhon a thàinig e mach as a’….
+
Dè||mu||do||dheidhinn||fhèin||?
bha e na phrìosanach anns a’ …. anns a’ chogadh mu dheiradh .
 
  
M Uh huh
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||…||cha||robh||…||cha||robh||ùidh||sam||bith||agam||ann||am||bàtaichean||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Airson ceithir bliadhna – thàinig e dhachaidh glè ghoirid as deidh sin . Phòs iad .
+
Agus||cha||robh||||bha||
Phòs iad …… fair ann a’46 . Sgurr an cogadh an a ’45  agus phòs iad ann (uh huh) a
 
‘46 .  ‘S thàinig iad a Charlabhaidh .
 
  
M Saoil dè an aois a bh’iad ?
+
==||==
  
C Well , cha robh ach glè òg . Bha mo  mhàthair – rugadh i ann an 1916 –( uh hmm)
+
'''Muriel:'''Robh||bàta||aig||d’athair||?
so bha i 30 .
 
  
M 30
+
'''Christine:'''
 
+
:{|
== ==
+
|Ach||bha||share||aige||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Hmmm – cha robh i cho òg sin .
+
Bha||dìreach||ochdnar||aca||,||bha||share||aca||ann||am||bàta||iasgaich.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh cha robh i cho òg sin.
+
bhitheadh||iad||a||‘dol||a||mach||an||dràsda||‘s||a||rithist||–||ag||iasgach||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bha m’athair …. bha m’athair dà bhliadhna nas òige na i . Bha esan ann an 1918.
+
Ach||cha||bhitheadh||ro||thric||.
So bhiodh esan 28 . Ach nach e  bha òg anns a ‘chogadh – smaoinich na balaich òg a tha sin ..
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M ‘Se balaich … well ‘se balaich a th’annta fhathast //
+
Ach||cha||robh||bàta||againn||idir||–||cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Na phrìosanaich ..
+
Cha||robh||bàta||againn||–||
 +
‘Se||glè||bheag||do||dhaoine||,||nuair||a||smaoineachas||tu||air||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M ‘Se balaich a th’annta fhathast ..
+
Nisde||–||nuair||||a||tha||||mi||a’smaoineachadh||air||ais||air||–||tha||e||cuir||iogngadh||orm||nach||robh||barrachd||dhaoine||a’
 +
sàs||ann||an||iasgach||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘Se . So sin mar a bha sinne. Bha .. ‘s bha m’athair .. mar a bha a h-uile duine againne anns a ‘bhaile – ‘s ann ri fitheadh a bha iad.
 
  
M Sin agad a ‘rud – nisde – cha robh duine beo anns a’ghleann againne a’fitheadh.
 
  
C Cha robh ?
+
'''Muriel:'''Nisde||–||an||robh||cladach||agaibhse||?
  
M Cha robh . Cha robh anns an Eilean Sgitheanach .
+
'''Christine:'''
 
+
:{|
C Bha ann am Portnalong nach robh ?
+
|Cha||robh||faisg||oirnn||||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Cha…chan eil fhios agam ..
+
Well||bha||,||bha||an||Dùnan||ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
An||Dùnan||far||a||bheil||iad||fhathast||ga||chleachdadh||airson||a||bhith||a’toirt||…||bithidh||na||bàtaichean||iasgaich||a’tighinn||a||‘steach||-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-||bheil||fhios||agad||–||ach||chan||urrainn||dhut||–‘se||seòrsa||de||–||tha||seòrsa||de||dùnan||a||th’ann||–||chan||eil||tràigh||ann.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C .. A thàinig null as na Hearradh ?
+
(oh)||Agus||tha||an||traigh||–||ann||an||Dalmòr||–||an||traighe||as||fhaisge||oirnn||,||ann||a’Dalmòr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh na Hearraich ….. mumble
 
  
C Uh huh – tha mi smaoineachadh gun cuala mi gu robh duine na dhà … o chionn bliadhnaichean … dh’fhaodainn  a bhith ceàrr a nis – chan eil mi buileach cinnteach
 
  
M Well – tha  fios agam gu robh Hearraich a Caolas Scalpaidh ann am Portnalong .
+
==||==
  
C Mmhh hhmmm
+
'''Muriel:'''Ma||tha||–||tha||sin||suas||piòs||bhuaibh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Thoirreadh bhiodh m’athair agus Hearrach eile anns a ‘ghleann … bhiodh iad ..Johhny Mòr … bhiodh iad a ‘dol sios . Bha car aig Johnny Mòr , is bùth bheag aige fhèin is a phiuthar – cha do phòs iad riamh .
 
  
C Seadh.
 
  
M Well – cha do phòs iad a chèile agus cha do phòs iad duine sam bith eile !
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Uh huh ..
+
Tha||sin||suas||piòs||bhuainn||….
 
+
|-
M Em … so anns a’Gheamhradh , dh’fhalbhadh m’athair còmhla ri Johnny Bàn –
+
| || || || || || || ||
Johnny Mòr – bha dà ainm air. Bha falt bàn air ‘s bha e mòr. Agus , cha tilleadh iad airson oidhche is latha . ‘S cha robh mise riamh ann agus chan eil fhios agam fhathast gu dè bha iad a ‘deanamh. Ach tha mi a ‘smaoineachadh gu robh iad a ‘dol sios a’cheilidh air na Hearraich – na cousins aca –
+
|-
agus tha mi a ‘deanamh dheth gu robh iad ag òl !! Dà latha !!... bhiodh an còmhnaidh botal uisge beatha aig m’athair a ‘falbh. Agus cha robh sin cumanta ga fhaicinn .
+
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
bhitheadh||sinn||a’dol||ann||an||dràsda||nam||bitheadh||an||side||math||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Cha robh – cha robh airgead ann . Cha robh an t-airgead ann airson a chuir ann a’rudan mar , mar an t-òl …nuar a bha mi a ‘fàs suas .
+
Bhitheadh||sinn||a’dol||ann||airson||an||latha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Cha robh . Nisde – an robh sibhse – am biodh botal agaibhse anns an taigh ?
 
  
C Cha robh . Direach aig àm na Bliadhna Ùr . (uh huh ) Àm na Bliadhn’ Ùr . Em ..
 
bhiodh iad an uairsin a’cumail na Bliadhn’Ùr agus ‘se rud mòr a bh’ann . Bhiodh an còmhnaidh daoine a ‘tighinn a’chuir na Bliadhn’ Ùr … bhiodh do nàbaidh a ‘tighinn a chuir a ‘Bhliadhn Ùr ort . Air latha na Bliadhn’ Ùr . (uh huh ) . Em … ‘se rud mòr a bh’ann . (uh uhuh). Bheil fhios agad … bha … bha … bha e ciallachadh tòrr dhaibh .
 
Latha na Bliadhn’ Ùr .
 
  
M Bha .
+
'''Muriel:'''Uh||huh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Cha robh guth aca air Nollaig.
+
‘S||am||bhitheadh||sibh||a’coiseachd||suas||?||
  
M Cha robh . Oh Shìorraidh cha robh.
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oh||bhitheadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C …Latha na Nollaig  . Bha a h-uile duine ag obair. Cha robh duine a’sgurr a dh’obair.
+
Ach||glè||thric||,||em||,||||cha||bhitheadh||sinn||a’coiseachd||idir||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Cha robh .
+
Bhitheadh||–||bhitheadh||Uncle||m’athair||–||bha||van||mhòr||aige||–||Bedford||van||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘Se rud ùr a th’ann – na Christmas holidays .
 
  
M Well ‘se … ‘se rud mu dheidhinn an airgead a th’ann , nach e ?
 
  
C och ‘se.
+
'''Muriel:'''Oh||aye.
 
+
|-
M So … robh … robh rud  … rud àraidh a bhiodh sibh ag ithe no rud sam bith ?
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Well – tha cuimhne agam – bhiodh – bha . Oidhche na Bliadhn’ Ùr … bhiodh
 
mo mhàthair .. tha cuimhn agam aon thrup co-dhìubh , mar a th’eil dà thuras , bha i faighinn pìos do phickled beef .
 
  
== ==
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘S||bha||e||a’toirt||crowd||againn||sios||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Cia…. aye – as a ‘bhuidsear ?
+
mumble……
  
C Uh huh … bha …. bha … chan eil fhios ‘am – ann a’ Steornabhaigh (oh aye) .
+
'''Muriel:'''‘S||robh||a’ghainmeach||geal||?
Is bhiodh e againn comhla ri buntata pronn . O Dhia – ‘s bha e math . Aig meadhon oidhche .
 
  
M Aig meadhon-oidhche .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||–||oh||a’gheanmhach||–||tha||a||‘gheanmhach||anns||na||h-eileannan||a||muigh||co-dhiùbh,||cho||breagha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Nuair a bha a Bhliadhn’ Ùr a ‘tighinn a steach
 
  
M Oidhche Chaillean (sp?)
 
  
C Oidhche Chaillean . Mmm hmm. Tha cuimhne agamsa air  sin .
+
'''Muriel:'''Oh||tha||i||dìreach||àlainn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M So nuairsin bhiodh … so bhiodh botal uisge-beatha – biodh iad a ‘dol timcheall ..
 
biodh iad a….. an taighe ?
 
  
C Bhiodh …bhiodh
 
  
M Bhiodh cuid a dhaoine a’fàgail  ,’s bha cuid a dhaoine a’fuireach aig an taigh ?
+
==||==
  
C Well …. a ‘chuimhne a th’agamsa – ‘se bhiodh na nàbaidhean ‘s docha cuideigin bho shuas am baile – thigeadh iad a mach – direach leis a’bhotal ‘s ?rachadh(?not sure what she says here)  iad bho thaigh gu taigh , ‘s gheibhadh tu aon nip mach as a ‘bhotal . Thug m’athair dhomh aon nip . (uh huh ) as a’bhotal .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ach||nuair||a||bha||mi||a’dol||–||‘o||chionn||ghoirid||bha||mi||dol||a||null||a||dh’Uibhist||,’s||chaidh||mi||null||taobh||||nach||eil||fhios||agad||air||am||bàta-aiseag||a||gheibh||thu||bhon||t-Òb||
 +
dhon||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
Beàrnaraidh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh aye – cha bhiodh mo mhàthair ag òl idir ach bhiodh m’athair ag òl.
 
  
C Agus sin mar a bha
 
  
M Uh huh
+
'''Muriel:'''Oh||aye||aye||–||ged||nach||robh||mi||riamh||oirre||.
C Ach of course – nuairsin thàinig atharrachadh mòr air an àite mar a thàinig air a h-uile àite eile . Tha mise a ‘smaoineachadh – och chan eil fhios ‘am – chan urrainn dhuinn stad …. stad a chuir air rudan a tha sinn  . Tha mise smaonachadh gun do thòisich a h-uile rud a dhol a thaigh na croich nuair a thàinig an television .
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M A thaigh na croich –
 
  
C A thaigh na croich .
 
  
M Dè tha sin ?
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Well||tha||i||uair||a||thide||–||tha||thu||dol||air||a’bhus||sios||,||a||Steòrnabhadh||sios||dhan||
 +
an||t-Òb||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Och taigh na croich
+
||Agus||nuair||a||dh’fhagas||tu||an||Tairbeart||,||tha||pìos||mòr||agad||ri||dhol||mus||fhaigh||thu||dhan||t-Òb||(mmhmm)||,||ach||abair||thusa||seallaidhean||de||thràighean||breagha||||oh||chan||fhaca||mise||riamh||cal||cho||breagha||siud||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M A chruich ?? A thuigh na croich ????
 
  
C Taigh na croich !
+
||Tha||iad||feàr||–||rudeigin||a||chitheadh||tu||air||a’Charibbeann||,||‘eil||fhios||agad||mar||a||chitheadh||tu||air||a||‘Charibeann||…||chan||e||sin||abhhainn||–||cha||robh||duine||oirre||||! |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Taigh na croich
 
  
C Taigh na galla .. nach eil fhios agad (aye aye )… tits up !! Nuair a thòisich an telly – dh’atharraich tòrr rudan anns na h-Eileanan , gu h-àraid ! ‘S an diugh tha telebhision anns a h-uile rium cha mhòr , nach eil ?
+
||Honestly||! |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Tha … mmmhmmm … oh tha
 
  
C ‘Se call mòr a bh’ann . ‘Se call mòr a bh’ann .
+
||Mìltean||de||de||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M So ..tha …. chan eil daoine ….. cha robh daoine … chan eil leithid a dh’fheum aca air a bhith a’dol a-mach ‘s a bhith a’crac .
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Och chan eil ..
+
dh’astar||ann||a||shin||de||ghainmheach||–||‘s||bha||e||cho||geal||‘s||cho||breagha||‘s||bha||a||‘mhuir||cho||gorm||…mumble||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M ‘S a bha , ‘s a b’abhaist – faodaidh iad dìreach suidhe ann a shin agus coimhead air rudeigin.
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Tha fios agam .
 
  
M Mmhumm . Agus an uairsin tha e a’cuir miann annta airson stuth nach eil aca ..
 
  
== ==
+
'''Muriel:'''Nisde||–||bheil||a’mhuir||||-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-||robh||a||‘mhuir||uaine||?||Robh||i||uaine||?
  
C Uh huh . Well bha.. chan eil fhios ‘am dè mar a tha an diugh tha urrad de dh’airgead aig daoine an diugh a Mhuirgheal a bharrachd air na lathaichean sin . Tha
+
'''Christine:'''
urrad de dh’airgead …. bithidh thusa …. ged nach eil iad ag obair …tha …tha .. gheibh thu a h-uile call air iosad an diugh . Bheil fhios agad – credit cards .. fad na tide .
+
:{|
 +
|Bha||i||uiane||||gorm||air||choireigin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Tha fhios ‘am .
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘S chan eil duine , chan eil duine  nach eil .. math dheth … anns na h-Eileannan .
 
  
M Chan eil . Chan eil iad bochd mar a bha sinne . Ach am bheil fhios agad , nuair a bha sinne bochd…. agus tha cuimhne agams nuair a bha …. nuair a thigeadh am pension
 
‘se …. bha mo …. bha mo pharantansa cho sean gu robh…. bha iad a ‘faighinn am pension . Agus thòisich m’athairsa ag obair aig sixty five . Croitearachd . Sinn nuair a thòisich e , thoirreadh bha e air a bhith air falbh. Bha iad air a bhith air falbh .
 
  
C Bha…
+
==||==
  
M Agus bha .. chuir iad a staigh mu choig bliadhna deug a’croitearachd , aig 65 nuair a bha a h-uile duine an latha diugh retiring .
+
'''Muriel:'''Bha||uaine||innte||ann||a||‘shin||(ann||sin)||
  
C Tha sin ann . Cha robh duine a ‘retireadh an uairsin . Cha robh thu a ‘sgurr dheth d’obair gun an latha a bhàsaicheadh tu . Bha comas agadsa idir – bha thu ag obair
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||
  
M Agus ..  tha cuimhne agams gum biodh iad a ‘cunntais .. em a ‘cunntas an t-airgead a’phension –
+
'''Muriel:'''Bha||i||dìreach||àlainn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bhiodh
+
‘Se||bhitheadh||snog||air||froca||dhomhsa||…
  
M Cha robh ann ach beagan airson a ‘ghas cylinder
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Dè||?
  
C ‘Se
+
'''Muriel:'''Nach||e||bhitheadh||snog||airson||froca||dhomh||?
  
== ==
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oh||nach||e||sin||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Beagan airson … well cha robh an electricity ann an toiseach , ach an uairsin thàinig an dealan . Bhiodh sin ann – agus – em – so bha iad a ‘deanamh airgead dhen a ‘phension , dhen a ‘chrodh , dhen a ‘chlòimh – ga reic – clòimh na caoiraich . Agus ..
 
bhiodh e … bhiodh e a’deanamh …. bhiodh e a’marbhadh róin .(uh huh) agus a ‘toirt dhiubh am bian … deanamh … bhiodh e a’leaghadh .. dé an t-ainm a bha agad air ..?
 
  
C Cloidh ? ‘Se cloidh a chanadh sinne .
 
  
M Cloidh ?
 
  
C Cloidh . Chan e clómh a chanadh sinne . ‘Se clóidh .
+
'''Muriel:'''Aye||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
M Oh ‘se clóimh …. Agus biastan dubh . Bhiodh …bhiodh e marbadh biastan dubh -
 
of course they would shoot himself today if they knew that – but that was part of our livelihood  (uhh hmm) so nisde …so… airson airgead , bha sibhse … bha sibhse .. so bha shibhse deanamh … ‘se figheadh a tha thusa a’cannteil ris ?
 
  
== ==
+
||An||dath||sin||…||‘s||toigh||leum…
  
C Breabadaireach no figheadh
+
'''Christine:'''
M Breab .. figheadh ??
+
:{|
 +
|‘Se||…
  
C Breabadaireachd … ‘se breabadair a bha nam athair.
+
'''Muriel:'''Ach||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Ah huh – agus ciamar a bha sin ag obair ? Co ás a bhiodh e …. am bitheadh e faighinn clóimh … ? Ciamar a bha e ag obair ?
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bha tórr em … bha na muileann ann a ‘Steornabhaigh (uh huh) bha a ‘mhuilean eile ann a ‘Siabost .  
+
em||||tha||an||t-uisge||cho||fuar||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Seadh . Aig Derek .
 
  
C Staigidh … Cha robh .. aig Derek an uairsin  -ach Staigidh a chanadh iad ris . Em ..agus nuairsin bhiodh e … bhiodh na muilinn a’ cuir a null air lorry , cuir a null na clòimhtinn – bheil fhios agad … eh .. bhiodh iad … chan eil fhios agam dè chanadh iad riutha ? “Issue” ? ‘se “issue”
 
  
M Bheil an issue a ‘tighinn ?
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Uh huh . Agus em .. sin mar a bha iad ag obair , nuairsin nuair a bhiodh eh, clòimh deiseil bhiodh e … bhiodh na lorryean a ‘tighinn timcheall  . Bhiodh tu a ‘cuir a ‘chlòimh taobh a muigh a ‘gheata gus an tigeadh an lorry agus thogadh iad e null chun na
+
Th’an||t-uisge||fuar||.
muileann . Bhiodh lorry , bhiodh lorry aig a h-uile muileann . Bha tòrr dhe … bha barrachd air aon mhuilinn ann a’Steornabhaigh , tha mi a ‘smaonachahd gu robh ceithir no coig dhiubh aig an àm .
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M So … bheiradh tusa dhaibh clòimh dhe na caoraich air an rùsgadh ?
+
Ach||–||gheibh||thu||seachad||air||a||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Oh cha toir … gheibhadh iadsan e a àitegein – chan eil fhios agam cò as a bha a’chlòimh a’tighinn . Tha mi a’smaonachadh gu robh iad a ‘toirt  a’chlòimh a steach bho .. bho Tìr Mòr .
 
  
== ==
 
  
M Oh aye. So bheiradh … bheiradh iadsan thugaibhse a’chòimh ?
+
==||==
  
C Bheiradh iad thugainn .. eh … bheiradh iad thugainn eh snamhla (?) an snamhla (?) The wool.
+
'''Muriel:'''Do||you||think||?
  
M The wool .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Yes||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
  
C Uh huh. Agus dh’fheumadh tu an uairsin … dh’fheumadh tu an uairsin a chuir air a’mhachine airson boban beag a dheanamh .(Uh Huh) Gheibhadh tu boban mòra . Is bha m’athair a ‘faighinn … gheibhadh tu bobann mòra mòra mòra – bheil fhios agad – ach dh’fheumadh tu a chuir dhan na feadhainn beaga . Bha iad an uairsin a ‘faighinn an clòimh – bheil fhios agad – pios … an snàmhlan air a dheanamh mar hanks mòr fhada dheth .
 
  
M Seadh.
+
||
  
C ‘S bhiodh m’athair an uairsin ga mhìnigeadh bhiodh e ga chuir air a ‘mhachine air rolladh mhòr , ‘s ga …ga … bhiodh e ga … dè an t-ainm a bha siud ?? em … em dhia chaidh e às mo chuimhne “tinein””( ???) Bhiodh iad an còmhnaidh a’ fàgail piòs dhen a ‘chlòimh mu dheireadh (seadh) .. gus an …. gus an … cuireadh iad air an ath chlòimh.
+
'''Muriel:'''So||…||em||…||Well||,||bha||an||taigh||againne||||ged||nach||fhaiceadh||tu||a’mhuir||bhuaithe,||bha||e||ri||taobh||a’chladaich||–||coig||mionaidean||–||suas||a’chnoc||–||timcheall||agus||bha||a’mhuir||dìreach||ann||a||‘shin||–||dìreach||coig||mioneadan||.
Bheil fhios agad ?
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
 
  
M Oh aye – uh huh ….
 
  
C Bhiodh iad ga fhigheadh , bhiodh iad ….. dh’fheumadh e fhigheadh le làmhan .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Seadh||
  
M Uh huh.
+
'''Muriel:'''‘S||bha||…||gainmheach||–||bha||tràigh||dìreach||aig||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bha ‘lengh’ sin … agus can … sin … (Uh huh ) , agus bhiodh e ga fhigheadh le làmhan agus an uairsin a’bìneagadh an clòimh sin .. bheil fhios agad …bhiodh na shanks a tha seo (uh huh) bha iad fada fada fada fada  agus bha iad ga ….. bhithinnsa ga chuideachadh leis a ‘bhìnneagadh … ‘s dh’fheumadh tu … bha a h-uile call cho rèimh.
+
.
Bhiodh e air rolladh mhòr mhòr – nuairsin bhiodh e tron a … toiseach … nuairsin … rolladh dhan a’taobh eile dhen a ‘bheart , agus bha thu nuairsin … dhe na bobbainn beaga – bha thu gan cuir a steach dhan a ‘spàl . ‘S bha an spàl an shuttle (oh aye uh huh) ‘bhiodh e a’dol mar sin . ‘S bhiodh a’spàl a’dol a mach ‘s a dha … a’dol a steach mar sin agus bhiodh iad a ‘ dol eh .. bhiodh … bhiodh iad eh… a’figheadh a ‘chlòimh a nuairsin.
+
|-
Le ’n casan , le ’n chasan , breabadh nan casan.
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
aig||…||well||beul||a||‘loch||–||abhainn||a||‘tighinn||a||staigh||agus||an||tràigh||ann||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M An e nan casan ……? 
+
Agus||an||uairsinn||bha||na||creagan||a’fàs||–||you||know||–||bha||iad||a||‘fàs||nas||àirde||ann||a||‘shin,||‘s||nas||àirde||–||nas||àite||a||mach||gu||Dunvegan||Head||–||agus||timcheall||gu||Neist||Point||–||dhan||an||Eist||–||agus||em||…||mus||deach||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Nan casan – ‘se sin a bha a’cumail a’bheairt a’dol.
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M So nuairsin – ‘se fuaim a tha sin fhèin … nach e ?
 
  
C Mmm hmm ‘se.
+
mus||deach||na||creagan||ro||fhada||suas||,||bha||taighean-bàtaichean||ann||a||‘shin||–||bha||‘s||docha||sia||taighean||beag||bàta||air||an||togail||
  
M Tha CD agamsa a thug cuideigin dhomh ‘s – The sounds of Harris and Lewis (mmh hmm) . An cuala tu e ?  
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Mumble||??
  
C Cha chuala .
+
==||==
  
M Eh … oh nach cuala ? Fuaimeanan agus tha mise glè chìnnteach gu .. gu bheil fuaim ann a dh’fhaighnicheadh tusa nach bi as ma…. Oh feumaidh mi ..(uh huh) … bithidh e agam aig an taigh … feumaidh mi copy no rudeigin fhaighinn dhut ach an éisd thu ris .
+
'''Muriel:'''Well||‘se||||bha||ballaichean||clach||(uh||huh)||agus||bhitheadh||corrugated||iron||oirre||–||you||know||–||bhitheadh||iad||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Nach iad a bha …nach iad a bha ‘fit ‘ – fad’ an latha
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Smaonaich !
+
bhitheadh||iad||air||mullach||a||chuir||…||a||chuir||air||na||ballaichean||a||bha||seo||.
C Fad’ an latha – casan mar siud – fad’ an latha ..
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Casan laidir !
+
‘S||bha||taigh-bàta||m’athair||–||e||fhèin||agus||Dòmhnal||Iain||an||ath||dhorus||–||bha||an||dà||bhàta||aca||–||ged||nach||robh||Dòmhnal||Iain||a’dol||a||mach||mòran||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
Bhitheadh||esan||dìreach||…||bhiteadh||am||bàta||aige||a’||suidhe||ann||a||‘shin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Sin a fáir (?) Nach ann ! Gu deimhinne dhut – bhithinn-sa … bhithinn-sa air a bhith … (?? - ) … nuair a bha mi anns a …anns a’bhún sgoil . Bhiodh iad … chaidh sealtainn dhomhsa dé mar a dheanadh tu sin  nuair a bha mi …. tha mi smaonachadh nach
 
robh mi ach ochd no naoi . (Uh huh )  ‘S dh’fheumainn a dheanamh a h-uile latha .
 
  
M Nisde … so – nuair a bha e deiseal , am biodh piós clóimh aige mar seo ?
 
  
C Bhiodh. Agus bhiodh iad … nuairsin bhiodh e … bhiodh e … bhiodh e nuairsin ..em … bhiodh e ga phasgadh . Nuair a thigeadh e bhon a’ ….bhon a’ … bhon a ‘rolladh mhór a bha seo (uh huh ) . Fon a ‘drum mhór a bha seo nuair a bhiodh e deiseil . Bha e nuairsin ga phasgadh . Díreach ga phasgadh … bhiodh e cho …. tha mi creidsinn .. mar sin… (aye) direach …mumble … mar sin …. (uh huh) agus ga cheangail an uairsin le sreang .
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Carson||a||bhitheadh||sin||a||nis||?
  
M ‘S dathan robh dathan .
+
'''Muriel:'''Well||||tha||mi||a’smaoineachadh||.
 
+
|-
C Well , dh’fheumadh iad … bhiodh iad a ‘ faighinn pátran fon a’ …. fon a’ mhuilinn .
+
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Aye.
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
bha||Dòmhnal||Iain||em||…||atharraichte||,||anns||a’bhaile||bheag||againne||,air||sgath’s||gu||robh||pìos||mòr||mòr||dhen||a’mhonadh||leotha||fhèin.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘S dh’fheumadh iad leantainn am pátran sin . Mar as trice ‘se herring bone …. four by two no rudeigin a bh’ann – cha eil mise .. cha robh mise …Chan eil …cha chùimhnich mise ainmean mar sin dhòmhsa  . Ach an drasda ‘s a rithist gheibhadh tu , gheibhadh iad pàtran sònraichte .
 
  
M Aye
 
  
C Ach aig an àm sin , ‘se ..’s ann bhon … bha bha clòimh ga chuir air falbh airson seacaidean fir , agus sgiortaichean – tha fhios agad – rudan dorcha ………
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bheil fhios agad … An diugh an nisde , tha … well ..chleachd iad a bhith a’cuir barrachd dathan ann . (uhuh) Bha iad a’dol dhan na fashion houses ann am Milan – agus àitechan mar sin .. (mmh hmmm ) – bheil fhios agad – is thòisich a’chlòimh … Ach tha cuimhne agamsa cuideachd , thàinig boireannach Perrins. Cailleach Perrins a bhiodh aca oirre . Bha i fhein agus Perrins an duine aice – duine beartach ….. thàinig iad a dh’fhuireach ann an Gearraidh na h-Aibhne Lodge agus thòisich iadsan air Seamore Tweeds – ‘s bha iad fair cho beautiful – lurex – bha lurex tromhpa – bheil fhios agad – rudan … bha iad cho fine – bheil fhios agad … clòimh – very very very fine tweed – ach bha – bhiodh lurex troimhe . Seamore .. Seamore Tweeds .
 
  
M ‘S an e …. dè th’ann a lurex ? An e rud sparkly ??
 
  
C Mmm hmmm
+
'''Muriel:'''Scorr||–||Monadh||a||Scorr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Smaoinich !
+
Agus||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
== ==
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Bha . Bha – beautiful . Ach chan eil fhios agamsa nis …’s docha gu robh iadsan ga chuir an null gu na …gu na … gu na fashion houses an àiteigin … mar a … mar a…
+
em||.
cha do mhair iad robh fhada saoilidh mi . Feumaidh mi coimhead air an eadar-liòn a dh’fhaicinn a bheil eachdraidh Seamo Tweeds ann. Eachdraidh …. Tha iadsan … Perrins … bheil fhios agad air Lee and Perrins sauce ?
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Tha .
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Se esan Perrins .
+
bha||car||aca||,||agus||bha||‘s||docha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh se sin na Perrins ?
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C ‘Se sin na Perrins a bh’ann.
+
can||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Oh … ma tha …
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Ach bhàsaich esan agus bha ise ….. ach tha e coltach gu robh i uabhasach math dhan a ‘luchd obraich aice .
+
tri||mìle||caora||air||a’mhonadh||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Uh huh
+
(uhuhu)||So||bha||obair||chaoraich||air||a’mhonadh||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Mhh hmm . Tha e coltach gu robh .
 
  
M Gearraidh na h-Aibnne .
 
  
C Bha iad a ‘fuireach shuas ann an sin . Ach bha mise chò aig an àm – cha bhiodh sinne – cha robh a’chiall agamsa cuir na ceistean a bu chòir dhomh a bhith gan cuir. Bheil fhios agad ?
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oh||aye||
 +
 
 +
==||==
  
M Duine againn
+
'''Muriel:'''Agus||a||nisde||…||dè||bhitheadh||aig||m’athair||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Nuair a tha thu òg mar sin chan eil e tighinn a steach ort faighneachd ceistean mar sin .
+
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
M Chan eil agus bheil fhios agad … an drasda a nisdea – b’fhearr leumsa gu robh
+
och||‘s||docha||gum||bitheadh||tri||fichead||caora||aig||m’athair||||rudeigin||mar||sin||.
na bodaich ‘s na caillich beò … mumble … tha leithid againn …. tha sinn air leithid a chàll .
+
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
C Uh huh … sin mar a tha …. mumble …
 
M Och well ‘s ann. Sin a ‘rud. Och well bha siud glè mhath .
 
  
C Fhuair sinn rud beag .
 
  
== ==
+
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Seadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 
 +
 
  
THE END !
+
'''Muriel:'''Agus||bhitheadh||iadsan||air||a’mhonadh||againne||–||the||common||grazing||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
  
 +
So||–||tha||mi||a’smaoineachadh||gu||robh||barrachd||feum||againne||air||an||iasg||anns||a||‘Gheamhradh||–||thoirreadh||‘s||ann||ag||iasgach||airson||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
airson||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
biodh||‘s||a’Gheamhradh||a||bha||sinn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
ach||bhitheadh||Stamhradh||cuideachd||ach||–||ag||iasgach||airson||biodh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Linn||sgadain||‘s||rionnach||
 +
‘s||liúth||is||stuth||mar||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Em||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Có||nisde||a||bha||mi||a’bruidhinn||ris||–cha||robh||iad||riamh||a||‘reic||an||iasg||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Nuair||a||gheibhadh…||Nuair||a||gheibhadh||iad||an||t-iasg||–||nuair||a||chaidh||m’athair||a||mach||a||dh’iasgach||comhla||ris||a’Luchag||,||agus||nuair||a||gheibhah||iad||an||t-iasg||,||chumadh||iad||…||a||mhór||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
a||‘chuid||as||motha||dhaibh||fhéin||,||dhuinn||fhín||,||‘s||dhan||…||ach||cha||robh||clann||aig||a||Luchag||e||fhéin||‘sa||bhean||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Well||–||‘s||mise||a||‘chlann||a||bh’againne||(Mmmhmm)
 +
Agus||shailleadh||iad||e||agus||rachadh||iad||timcheall||,||an||uairsin||agus||bheiradh||iad||sgadan||–no||gu||brith||dé||bh’ann||,||dhan||na||daoine||‘s||a’ghleann||‘s||cha||ghabhadh||iad||airgead||uair||sam||bith||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oh||cha||ghabhadh||–||cha||robh||iad||a||‘gabhail||airgead||ann||a’bhronag||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Chan||e||sin||an||doigh||a||bh’aca||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||iad||an||aon||rud||againne||agus||bhiodh||…||bhiodh||iad||an||aon||rud||ann||an||Uibhist||agus||anns||na||Hearradh||tha||e||coltach||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Cha||bhitheadh||airgead||a||‘dol||steach||dhan||a’chúis||idir||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Agus||an||robh||crodh||agaibh||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||a’bhó||againn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Aon||bhó.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''Aon||bhó||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||bó||cha||mhór||anns||a||h-uile||taigh||an||uairsin||anns||a’bhaile||againne||(mmhmmh).
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
Ach||cha||bhitheadh||ann||an||taigh||an||dotair||na||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
aige…
 +
 +
'''Muriel:'''Oh||cha||robh||aig||a||‘mhinistear||nas||motha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
||uh||hu||…||||cha||robh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ach||bha||bó||‘sa||mhór||…||anns||a||h-uile||taigh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''Agus||bhitheadh||…||bha||dá||bhó||againne||an||cómhnaidh||,||so||bha…||bhitheadh||–||bha||dá||mháirt||,||dá||stirc||agus||dá||laogh||beag||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Seadh||seadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''So||–||bhitheadh||…||re-cycling||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
nuair||a||bha||iad||a||‘dol||air||falbh||,||nuair||a||bha||na||
 +
st…||dé||…dé||a||‘Gháidhlig||a||bha||air||‘stirc’?||Neo||an||e||sin||facal||Gáidhlig||?||Có||dhiubh||-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
teenagers||(uh||huh)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Agus||nuair||a||dh’fhásadh||iad||aois||air||choireigin||–||‘s||docha||dá||bhliadhna||–||chan||eil||fhios||agamsa||reicear||iad||–||reicadh||m’athair||iad||,agus||an||uairsin||bhitheadh||…||an||dá||laogh||beag||…||bhitheadh||iadsan||a||‘fás||nas||motha||,||agus||bhitheadh||…bhitheadh||na||máirt||a’deanamh||the||next||round||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||So||sin||mar||a||bha||e||a’dol||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
So||bhitheadh||barrachd||bainne||againne||na||bha||dhìth||oirnn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘S||dè||bhitheadh||sibh||a’deanamh||leis||?
 +
 +
'''Muriel:'''Well||…||ma||bha||‘s||docha||cuideigin||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
thoireadh||cha||robh||bainne||aig||a’chrodh||aig||an||aon||àm||,||‘s||docha||ma||bha||a’bhò||agadsa||…||‘s||bha||i||tiorm||an||drasda||,||bheireadh||sinne||bainne||dhut||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Channadh||sinne||–||bha||iad||seasg||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Seasg||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||(uh||huh)||Oh||sin||e||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||Nuair||a||bha||iad||seasg||(uh||huh)||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||mi||a||‘smaonachadh||gur||e||sin||a||chanadh||iad||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Aye||I||think||so||(uh||huh)||Agus||…||Oh||nam||bitheadh||bandrach||–||you||know||–||‘s||docha||–||sean||chailleach||bheag||,||neo||||rudeigin||–||bheiradh||iad||am||bainne||dhi||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Agus||–||bhitheadh||sinn||a||‘deanamh||caise||dheth||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Is||ìm.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Agus||ím||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bhitheadh||sinn||a’….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
bhitheadh||mo||mhathair||an||còmhnaidh||a||‘deanamh||gruth||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Gruth||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||‘Se||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
chan||e||caise||ach||gruth||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Gruth||is||bárr.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Dé||Bheurla||a||tha||air||gruth||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Crowdy.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Crowdy||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
(uh||huh)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
A||nisde||–||inns||dhomh||–||an||e||crowdy||ricotta||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
‘se||seorsa||de||ghruth||a||th’ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
’se||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ach||bhitheadh||sin||a||‘dol||–||gruth||is||bárr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|So||…||bhitheadh||sibhse||a||nisde||…||bha||crodh||…||bha||bó||agaibh||,||bha||marst||agaibh||
 +
an||robh||caoraich||agaibh||?
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Ach||bha||caoraich||aig||m’uncle.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Cha||robh||caoraich||againne||idir.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Ach||bha||sibhse||a||‘deanamh||clóimh||,||nach||robh||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oh||bha||,||bha||m’athairsa||an||còmhnaidh||a||‘fitheadh||bhon||a||thàinig||e||mach||as||a’….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
bha||e||na||phrìosanach||anns||a’||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
anns||a’||chogadh||mu||dheiradh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Airson||ceithir||bliadhna||–||thàinig||e||dhachaidh||glè||ghoirid||as||deidh||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Phòs||iad||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
Phòs||iad||……||fair||…||ann||a’46||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Sgurr||an||cogadh||an||a||’45||||agus||phòs||iad||ann||(uh||huh)||a
 +
‘46||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
||‘S||thàinig||iad||a||Charlabhaidh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Saoil||dè||an||aois||a||bh’iad||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Well||,||cha||robh||ach||glè||òg||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||mo||||mhàthair||–||rugadh||i||ann||an||1916||–(||uh||hmm)
 +
so||bha||i||30||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|30
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Hmmm||–||cha||robh||i||cho||òg||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||cha||robh||i||cho||òg||sin.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||m’athair||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
bha||m’athair||dà||bhliadhna||nas||òige||na||i||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||esan||ann||an||1918.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
So||bhiodh||esan||28||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Ach||nach||e||||bha||òg||anns||a||‘chogadh||–||smaoinich||na||balaich||òg||a||tha||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||balaich||…||well||‘se||balaich||a||th’annta||fhathast||//
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Na||phrìosanaich||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||balaich||a||th’annta||fhathast||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
So||sin||mar||a||bha||sinne.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
‘s||bha||m’athair||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
mar||a||bha||a||h-uile||duine||againne||anns||a||‘bhaile||–||‘s||ann||ri||fitheadh||a||bha||iad.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Sin||agad||a||‘rud||–||nisde||–||cha||robh||duine||beo||anns||a’ghleann||againne||a’fitheadh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||?
 +
 +
M|| Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Cha||robh||anns||an||Eilean||Sgitheanach||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||ann||am||Portnalong||nach||robh||?||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cha…chan||eil||fhios||agam||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
A||thàinig||null||as||na||Hearradh||?
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||na||Hearraich||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
mumble||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||–||tha||mi||smaoineachadh||gun||cuala||mi||gu||robh||duine||na||dhà||…||o||chionn||bliadhnaichean||…||dh’fhaodainn||||a||bhith||ceàrr||a||nis||–||chan||eil||mi||buileach||cinnteach||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Well||–||tha||||fios||agam||gu||robh||Hearraich||a||Caolas||Scalpaidh||ann||am||Portnalong||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Mmhh||hhmmm||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Thoirreadh||bhiodh||m’athair||agus||Hearrach||eile||anns||a||‘ghleann||…||bhiodh||iad||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Johhny||Mòr||…||bhiodh||iad||a||‘dol||sios||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||car||aig||Johnny||Mòr||,||is||bùth||bheag||aige||fhèin||is||a||phiuthar||–||cha||do||phòs||iad||riamh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Seadh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Well||–||cha||do||phòs||iad||a||chèile||agus||cha||do||phòs||iad||duine||sam||bith||eile||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Em||…||so||anns||a’Gheamhradh||,||dh’fhalbhadh||m’athair||còmhla||ri||Johnny||Bàn||–
 +
Johnny||Mòr||–||bha||dà||ainm||air.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Bha||falt||bàn||air||‘s||bha||e||mòr.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Agus||,||cha||tilleadh||iad||airson||oidhche||is||latha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
‘S||cha||robh||mise||riamh||ann||agus||chan||eil||fhios||agam||fhathast||gu||dè||bha||iad||a||‘deanamh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Ach||tha||mi||a||‘smaoineachadh||gu||robh||iad||a||‘dol||sios||a’cheilidh||air||na||Hearraich||–||na||cousins||aca||–
 +
agus||tha||mi||a||‘deanamh||dheth||gu||robh||iad||ag||òl||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||Dà||latha||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
bhiodh||an||còmhnaidh||botal||uisge||beatha||aig||m’athair||a||‘falbh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Agus||cha||robh||sin||cumanta||ga||fhaicinn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||–||cha||robh||airgead||ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
Cha||robh||an||t-airgead||ann||airson||a||chuir||ann||a’rudan||mar||,||mar||an||t-òl||…nuar||a||bha||mi||a||‘fàs||suas||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here'''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Nisde||–||an||robh||sibhse||–||am||biodh||botal||agaibhse||anns||an||taigh||?||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Direach||aig||àm||na||Bliadhna||Ùr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(uh||huh||)||Àm||na||Bliadhn’||Ùr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Em||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
bhiodh||iad||an||uairsin||a’cumail||na||Bliadhn’Ùr||agus||‘se||rud||mòr||a||bh’ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bhiodh||an||còmhnaidh||daoine||a||‘tighinn||a’chuir||na||Bliadhn’||Ùr||…||bhiodh||do||nàbaidh||a||‘tighinn||a||chuir||a||‘Bhliadhn||Ùr||ort||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Air||latha||na||Bliadhn’||Ùr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(uh||huh||)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Em||…||‘se||rud||mòr||a||bh’ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(uh||uhuh).
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bheil||fhios||agad||…||bha||…||bha||…||bha||e||ciallachadh||tòrr||dhaibh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Latha||na||Bliadhn’||Ùr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||guth||aca||air||Nollaig.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Oh||Shìorraidh||cha||robh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|…Latha||na||Nollaig||||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||a||h-uile||duine||ag||obair.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Cha||robh||duine||a’sgurr||a||dh’obair.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||rud||ùr||a||th’ann||–||na||Christmas||holidays||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Well||‘se||…||‘se||rud||mu||dheidhinn||an||airgead||a||th’ann||,||nach||e||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|och||‘se.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|So||…||robh||…||robh||rud||||…||rud||àraidh||a||bhiodh||sibh||ag||ithe||no||rud||sam||bith||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Well||–||tha||cuimhne||agam||–||bhiodh||–||bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Oidhche||na||Bliadhn’||Ùr||…||bhiodh||
 +
mo||mhàthair||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||tha||cuimhn||agam||aon||thrup||co-dhìubh||,||mar||a||th’eil||dà||thuras||,||bha||i||faighinn||pìos||do||phickled||beef||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cia….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||aye||–||as||a||‘bhuidsear||?||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||…||bha||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bha||…||chan||eil||fhios||‘am||–||ann||a’||Steornabhaigh||(oh||aye)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Is||bhiodh||e||againn||comhla||ri||buntata||pronn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||O||Dhia||–||‘s||bha||e||math||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Aig||meadhon||oidhche||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Aig||meadhon-oidhche||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Nuair||a||bha||a||Bhliadhn’||Ùr||a||‘tighinn||a||steach||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oidhche||Chaillean||(sp?)
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oidhche||Chaillean||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Mmm||hmm.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||cuimhne||agamsa||air||||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|So||nuairsin||bhiodh||…||so||bhiodh||botal||uisge-beatha||–||biodh||iad||a||‘dol||timcheall||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
biodh||iad||a….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||an||taighe||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bhiodh||…bhiodh||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Bhiodh||cuid||a||dhaoine||a’fàgail||||,’s||bha||cuid||a||dhaoine||a’fuireach||aig||an||taigh||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Well||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||a||‘chuimhne||a||th’agamsa||–||‘se||bhiodh||na||nàbaidhean||‘s||docha||–||cuideigin||bho||shuas||am||baile||–||thigeadh||iad||a||mach||–||direach||leis||a’bhotal||‘s||?rachadh(?not||sure||what||she||says||here)||||iad||bho||thaigh||gu||taigh||,||‘s||gheibhadh||tu||aon||nip||mach||as||a||‘bhotal||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Thug||m’athair||dhomh||aon||nip||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(uh||huh||)||…||as||a’bhotal||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||aye||–||cha||bhiodh||mo||mhàthair||ag||òl||idir||ach||bhiodh||m’athair||ag||òl.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Agus||sin||mar||a||bha||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ach||of||course||–||nuairsin||thàinig||atharrachadh||mòr||air||an||àite||mar||a||thàinig||air||a||h-uile||àite||eile||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||mise||a||‘smaoineachadh||–||och||chan||eil||fhios||‘am||–||chan||urrainn||dhuinn||stad||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||stad||a||chuir||air||rudan||a||tha||sinn||||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||mise||smaonachadh||gun||do||thòisich||a||h-uile||rud||a||dhol||a||thaigh||na||croich||nuair||a||thàinig||an||television||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|A||thaigh||na||croich||–||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|A||thaigh||na||croich||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Dè||tha||sin||?||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Och||–||taigh||na||croich||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|A||chruich||??||A||thuigh||na||croich||????
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Taigh||na||croich||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Taigh||na||croich||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Taigh||na||galla||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||||nach||eil||fhios||agad||(aye||aye||)…||tits||up||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||Nuair||a||thòisich||an||telly||–||dh’atharraich||tòrr||rudan||anns||na||h-Eileanan||,||gu||h-àraid||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||‘S||an||diugh||tha||telebhision||anns||a||h-uile||rium||cha||mhòr||,||nach||eil||?
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Tha||…||mmmhmmm||…||oh||tha||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||call||mòr||a||bh’ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||‘Se||call||mòr||a||bh’ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|So||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}tha||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||chan||eil||daoine||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||cha||robh||daoine||…||chan||eil||leithid||a||dh’fheum||aca||air||a||bhith||a’dol||a-mach||‘s||a||bhith||a’crac||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Och||chan||eil||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|‘S||a||bha||,||‘s||a||b’abhaist||–||faodaidh||iad||dìreach||suidhe||ann||a||shin||agus||coimhead||air||rudeigin.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||fios||agam||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Mmhumm||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||an||uairsin||tha||e||a’cuir||miann||annta||airson||stuth||nach||eil||aca||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Well||bha.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||chan||eil||fhios||‘am||dè||mar||a||tha||an||diugh||–||tha||urrad||de||dh’airgead||aig||daoine||an||diugh||a||Mhuirgheal||a||bharrachd||air||na||lathaichean||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||
 +
urrad||de||dh’airgead||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bithidh||thusa||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||ged||nach||eil||iad||ag||obair||…tha||…tha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||gheibh||thu||a||h-uile||call||air||iosad||an||diugh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bheil||fhios||agad||–||credit||cards||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||fad||na||tide||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Tha||fhios||‘am||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘S||chan||eil||duine||,||chan||eil||duine||||nach||eil||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||math||dheth||…||anns||na||h-Eileannan||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Chan||eil||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Chan||eil||iad||bochd||mar||a||bha||sinne||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Ach||am||bheil||fhios||agad||,||nuair||a||bha||sinne||bochd….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||agus||tha||cuimhne||agams||nuair||a||bha||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||nuair||a||thigeadh||am||pension||
 +
‘se||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bha||mo||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bha||mo||pharantansa||cho||sean||gu||robh….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bha||iad||a||‘faighinn||am||pension||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||thòisich||m’athairsa||ag||obair||aig||sixty||five||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Croitearachd||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Sinn||nuair||a||thòisich||e||,||thoirreadh||bha||e||air||a||bhith||air||falbh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||iad||air||a||bhith||air||falbh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|||Bha…
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Agus||bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||chuir||iad||a||staigh||mu||choig||bliadhna||deug||a’croitearachd||,||aig||65||nuair||a||bha||a||h-uile||duine||an||latha||diugh||retiring||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Tha||sin||ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Cha||robh||duine||a||‘retireadh||an||uairsin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Cha||robh||thu||a||‘sgurr||dheth||d’obair||gun||an||latha||a||bhàsaicheadh||tu||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||comas||agadsa||idir||–||bha||thu||ag||obair
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Agus||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||||tha||cuimhne||agams||gum||biodh||iad||a||‘cunntais||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||em||a||‘cunntas||an||t-airgead||a’phension||–
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|||Bhiodh
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cha||robh||ann||ach||beagan||airson||a||‘ghas||cylinder||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Beagan||airson||…||well||cha||robh||an||electricity||ann||an||toiseach||,||ach||an||uairsin||thàinig||an||dealan||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bhiodh||sin||ann||–||agus||–||em||–||so||bha||iad||a||‘deanamh||airgead||dhen||a||‘phension||,||dhen||a||‘chrodh||,||dhen||a||‘chlòimh||–||ga||reic||–||clòimh||na||caoiraich||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
bhiodh||e||…||bhiodh||e||a’deanamh||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bhiodh||e||a’marbhadh||róin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}(uh||huh)||agus||a||‘toirt||dhiubh||am||bian||…||deanamh||…||bhiodh||e||a’leaghadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||dé||an||t-ainm||a||bha||agad||air||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cloidh||?||‘Se||cloidh||a||chanadh||sinne||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Cloidh||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cloidh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Chan||e||clómh||a||chanadh||sinne||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||‘Se||clóidh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||‘se||clóimh||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||biastan||dubh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bhiodh||…bhiodh||e||marbadh||biastan||dubh||-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
of||course||they||would||shoot||himself||today||if||they||knew||that||–||but||that||was||part||of||our||livelihood||||(uhh||hmm)||so||nisde||…so…||airson||airgead||,||bha||sibhse||…||bha||sibhse||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||so||bha||shibhse||deanamh||…||‘se||figheadh||a||tha||thusa||a’cannteil||ris||?
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Breabadaireach||no||figheadh||
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Breab||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||figheadh||??
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Breabadaireachd||…||‘se||breabadair||a||bha||nam||athair.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Ah||huh||–||agus||ciamar||a||bha||sin||ag||obair||?||Co||ás||a||bhiodh||e||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||am||bitheadh||e||faighinn||clóimh||…||?||Ciamar||a||bha||e||ag||obair||?||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||tórr||em||…||bha||na||muileann||ann||a||‘Steornabhaigh||(uh||huh)||bha||a||‘mhuilean||eile||ann||a||‘Siabost||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Seadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Aig||Derek||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Staigidh||…||Cha||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||aig||Derek||an||uairsin||||-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-ach||Staigidh||a||chanadh||iad||ris||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Em||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}agus||nuairsin||bhiodh||e||…||bhiodh||na||muilinn||a’||cuir||a||null||air||lorry||,||cuir||a||null||na||clòimhtinn||–||bheil||fhios||agad||…||eh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bhiodh||iad||…||chan||eil||fhios||agam||dè||chanadh||iad||riutha||?||“Issue”||?||‘se||“issue”||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Bheil||an||issue||a||‘tighinn||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||em||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||sin||mar||a||bha||iad||ag||obair||,||nuairsin||nuair||a||bhiodh||eh,||clòimh||deiseil||bhiodh||e||…||bhiodh||na||lorryean||a||‘tighinn||timcheall||||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bhiodh||tu||a||‘cuir||a||‘chlòimh||taobh||a||muigh||a||‘gheata||gus||an||tigeadh||an||lorry||agus||thogadh||iad||e||null||chun||na||
 +
muileann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bhiodh||lorry||,||bhiodh||lorry||aig||a||h-uile||muileann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||tòrr||dhe||…||bha||barrachd||air||aon||mhuilinn||ann||a’Steornabhaigh||,||tha||mi||a||‘smaonachahd||gu||robh||ceithir||no||coig||dhiubh||aig||an||àm||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|So||…||bheiradh||tusa||dhaibh||clòimh||dhe||na||caoraich||air||an||rùsgadh||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Oh||cha||toir||…||gheibhadh||iadsan||e||a||àitegein||–||chan||eil||fhios||agam||cò||as||a||bha||a’chlòimh||a’tighinn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||mi||a’smaonachadh||gu||robh||iad||a||‘toirt||||a’chlòimh||a||steach||bho||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bho||Tìr||Mòr||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||aye.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||So||bheiradh||…||bheiradh||iadsan||thugaibhse||a’chòimh||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bheiradh||iad||thugainn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||eh||…||bheiradh||iad||thugainn||eh||snamhla||(?)||an||snamhla||(?)||The||wool.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|The||wool||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||dh’fheumadh||tu||an||uairsin||…||dh’fheumadh||tu||an||uairsin||a||chuir||air||a’mhachine||airson||boban||beag||a||dheanamh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}(Uh||Huh)||Gheibhadh||tu||boban||mòra||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Is||bha||m’athair||a||‘faighinn||…||gheibhadh||tu||bobann||mòra||mòra||mòra||–||bheil||fhios||agad||–||ach||dh’fheumadh||tu||a||chuir||dhan||na||feadhainn||beaga||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||iad||an||uairsin||a||‘faighinn||an||clòimh||–||bheil||fhios||agad||–||pios||…||an||snàmhlan||air||a||dheanamh||mar||hanks||mòr||fhada||dheth||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Seadh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘S||bhiodh||m’athair||an||uairsin||ga||mhìnigeadh||–||bhiodh||e||ga||chuir||air||a||‘mhachine||air||rolladh||mhòr||,||‘s||ga||…ga||…||bhiodh||e||ga||…||dè||an||t-ainm||a||bha||siud||??||em||…||em||dhia||chaidh||e||às||mo||chuimhne||“tinein””(||???)||Bhiodh||iad||an||còmhnaidh||a’||fàgail||piòs||dhen||a||‘chlòimh||mu||dheireadh||(seadh)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||gus||an||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||gus||an||…||cuireadh||iad||air||an||ath||chlòimh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Bheil||fhios||agad||?||
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||aye||–||uh||huh||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bhiodh||iad||ga||fhigheadh||,||bhiodh||iad||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||dh’fheumadh||e||fhigheadh||le||làmhan||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||‘lengh’||sin||…||agus||can||…||sin||…||(Uh||huh||)||,||agus||bhiodh||e||ga||fhigheadh||le||làmhan||agus||an||uairsin||a’bìneagadh||an||clòimh||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bheil||fhios||agad||…bhiodh||na||shanks||a||tha||seo||(uh||huh)||bha||iad||fada||fada||fada||fada||||agus||bha||iad||ga||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bhithinnsa||ga||chuideachadh||leis||a||‘bhìnneagadh||…||‘s||dh’fheumadh||tu||…||bha||a||h-uile||call||cho||rèimh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Bhiodh||e||air||rolladh||mhòr||mhòr||–||nuairsin||bhiodh||e||tron||a||…||toiseach||…||nuairsin||…||rolladh||dhan||a’taobh||eile||dhen||a||‘bheart||,||agus||bha||thu||nuairsin||…||dhe||na||bobbainn||beaga||–||bha||thu||gan||cuir||a||steach||dhan||a||‘spàl||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||‘S||bha||an||spàl||an||shuttle||(oh||aye||uh||huh)||‘bhiodh||e||a’dol||mar||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||‘S||bhiodh||a’spàl||a’dol||a||mach||‘s||a||dha||…||a’dol||a||steach||mar||sin||agus||bhiodh||iad||a||‘||dol||eh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||bhiodh||…||bhiodh||iad||eh…||a’figheadh||a||‘chlòimh||a||nuairsin.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Le||’n||casan||,||le||’n||chasan||,||breabadh||nan||casan.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|An||e||nan||casan||……?||||||
 +
 +
'''Christine:''' Nan||casan||–||‘se||sin||a||bha||a’cumail||a’bheairt||a’dol.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|So||nuairsin||–||‘se||fuaim||a||tha||sin||fhèin||…||nach||e||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Mmm||hmm||‘se.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Tha||CD||agamsa||a||thug||cuideigin||dhomh||‘s||–||The||sounds||of||Harris||and||Lewis||(mmh||hmm)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||An||cuala||tu||e||?||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Cha||chuala||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Eh||…||oh||nach||cuala||?||Fuaimeanan||–||agus||tha||mise||glè||chìnnteach||gu||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||gu||bheil||fuaim||ann||a||dh’fhaighnicheadh||tusa||nach||bi||as||ma….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Oh||feumaidh||mi||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}(uh||huh)||…||bithidh||e||agam||aig||an||taigh||…||feumaidh||mi||copy||no||rudeigin||fhaighinn||dhut||ach||an||éisd||thu||ris||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Nach||iad||a||bha||…nach||iad||a||bha||‘fit||‘||–||fad’||an||latha||
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Smaonaich||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Fad’||an||latha||–||casan||mar||siud||–||fad’||an||latha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Casan||laidir||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Sin||a||fáir||(?)||Nach||ann||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
||Gu||deimhinne||dhut||–||bhithinn-sa||…||bhithinn-sa||air||a||bhith||…||(??||-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-||)||…||nuair||a||bha||mi||anns||a||…anns||a’bhún||sgoil||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bhiodh||iad||…||chaidh||sealtainn||dhomhsa||dé||mar||a||dheanadh||tu||sin||||nuair||a||bha||mi||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||tha||mi||smaonachadh||nach
 +
robh||mi||ach||ochd||no||naoi||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(Uh||huh||)||||‘S||dh’fheumainn||a||dheanamh||a||h-uile||latha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Nisde||…||so||–||nuair||a||bha||e||deiseal||,||am||biodh||piós||clóimh||aige||mar||seo||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bhiodh.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Agus||bhiodh||iad||…||nuairsin||bhiodh||e||…||bhiodh||e||…||bhiodh||e||nuairsin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}em||…||bhiodh||e||ga||phasgadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Nuair||a||thigeadh||e||bhon||a’||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}bhon||a’||…||bhon||a||‘rolladh||mhór||a||bha||seo||(uh||huh||)||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Fon||a||‘drum||mhór||a||bha||seo||nuair||a||bhiodh||e||deiseil||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||e||nuairsin||ga||phasgadh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Díreach||ga||phasgadh||…||bhiodh||e||cho||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||tha||mi||creidsinn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||mar||sin…||(aye)||direach||…mumble||…||mar||sin||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(uh||huh)||agus||ga||cheangail||an||uairsin||le||sreang||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|‘S||dathan||…||robh||dathan||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Well||,||dh’fheumadh||iad||…||bhiodh||iad||a||‘||faighinn||pátran||fon||a’||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||fon||a’||mhuilinn||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Aye.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘S||dh’fheumadh||iad||leantainn||am||pátran||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Mar||as||trice||‘se||herring||bone||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||four||by||two||no||rudeigin||a||bh’ann||–||cha||eil||mise||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||cha||robh||mise||…Chan||eil||…cha||chùimhnich||mise||ainmean||mar||sin||dhòmhsa||||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Ach||an||drasda||‘s||a||rithist||gheibhadh||tu||,||gheibhadh||iad||pàtran||sònraichte||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Aye
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ach||aig||an||àm||sin||,||‘se||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}’s||ann||bhon||…||bha||bha||clòimh||ga||chuir||air||falbh||airson||seacaidean||fir||,||agus||sgiortaichean||–||tha||fhios||agad||–||rudan||dorcha||………
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bheil||fhios||agad||…||An||diugh||an||nisde||,||tha||…||well||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}chleachd||iad||a||bhith||a’cuir||barrachd||dathan||ann||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(uhuh)||Bha||iad||a’dol||dhan||na||fashion||houses||ann||am||Milan||–||agus||àitechan||mar||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||(mmh||hmmm||)||–||bheil||fhios||agad||–||is||thòisich||a’chlòimh||…||Ach||tha||cuimhne||agamsa||cuideachd||,||thàinig||boireannach||Perrins.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Cailleach||Perrins||a||bhiodh||aca||oirre||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||i||fhein||agus||Perrins||an||duine||aice||–||duine||beartach||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||thàinig||iad||a||dh’fhuireach||ann||an||Gearraidh||na||h-Aibhne||Lodge||agus||thòisich||iadsan||air||Seamore||Tweeds||–||‘s||bha||iad||fair||cho||beautiful||–||lurex||–||bha||lurex||tromhpa||–||bheil||fhios||agad||–||rudan||…||bha||iad||cho||fine||–||bheil||fhios||agad||…||clòimh||–||very||very||very||fine||tweed||–||ach||bha||–||bhiodh||lurex||troimhe||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Seamore||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Seamore||Tweeds||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|‘S||an||e||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||dè||th’ann||a||lurex||?||An||e||rud||sparkly||??
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Mmm||hmmm
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Smaoinich||!  |-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Bha||–||beautiful||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Ach||chan||eil||fhios||agamsa||nis||…’s||docha||gu||robh||iadsan||ga||chuir||an||null||gu||na||…gu||na||…||gu||na||fashion||houses||an||àiteigin||…||mar||a||…||mar||a…
 +
cha||do||mhair||iad||robh||fhada||saoilidh||mi||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Feumaidh||mi||coimhead||air||an||eadar-liòn||a||dh’fhaicinn||a||bheil||eachdraidh||Seamo||Tweeds||ann.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Eachdraidh||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||iadsan||…||Perrins||…||bheil||fhios||agad||air||Lee||and||Perrins||sauce||?
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Tha||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Se||esan||Perrins||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||se||sin||na||Perrins||?
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|‘Se||sin||na||Perrins||a||bh’ann.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Oh||…||ma||tha||…
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Ach||bhàsaich||esan||agus||bha||ise||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||ach||tha||e||coltach||gu||robh||i||uabhasach||math||dhan||a||‘luchd||obraich||aice||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Uh||huh
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Mhh||hmm||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}||Tha||e||coltach||gu||robh||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Gearraidh||na||h-Aibnne||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Bha||iad||a||‘fuireach||shuas||ann||an||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Ach||bha||mise||chò||aig||an||àm||–||cha||bhiodh||sinne||–||cha||robh||a’chiall||agamsa||cuir||na||ceistean||a||bu||chòir||dhomh||a||bhith||gan||cuir.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Bheil||fhios||agad||?
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Duine||againn||
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Nuair||a||tha||thu||òg||mar||sin||chan||eil||e||tighinn||a||steach||ort||faighneachd||ceistean||mar||sin||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Chan||eil||–||agus||bheil||fhios||agad||…||an||drasda||a||nisdea||–||b’fhearr||leumsa||gu||robh||
 +
na||bodaich||‘s||na||caillich||beò||…||mumble||…||tha||leithid||againn||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
tha||sinn||air||leithid||a||chàll||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|||Uh||huh||…||sin||mar||a||tha||….
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
mumble||…
 +
'''Muriel:'''
 +
:{|
 +
|Och||well||‘s||ann.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Sin||a||‘rud.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
Och||well||bha||siud||glè||mhath||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
'''Christine:'''
 +
:{|
 +
|Fhuair||sinn||rud||beag||.
 +
|-
 +
| || || || || || || ||
 +
|-
 +
|colspan=|''Translation Here''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
==||==
 +
 +
THE END !
  
 
[[Category: Conversations with Muriel Fisher]]
 
[[Category: Conversations with Muriel Fisher]]

Revision as of 00:04, 13 March 2014

Description of what this is

Muriel Fisher chats with Christine Primrose


Muriel:

Right Seo agad sinn ann seo 4th of August, it’s a Saturday July
This PREP.2SG 2PL.PN BE this
Right! Here we are on the 4th of August. It's a Saturday.


Christine:

No – it’s August 2007

Muriel:

Sin mar a tha sinn ann seo co-dhiubh ….
Those CMP 3SG.PRES.BE we is this anyway
Translation here

Christine:

Chan eil fhios againn …dè …??? mu dheidhinn sin !
Neg Be.PRES 'news' PREP.us what concerning those
Translation here.

Muriel:

‘S ann a tha sin air ‘island time‘ bhios mise a’cantainn ris a chlas Ghàidhlig agam.
BE.PRES ‘those’ on CMP REL.FUT.POS.BE 1SG.PN.EMPH ‘speaking’ ‘rice’ ‘class’ ‘Gaelic’ PREP.1SG
Translation here.
Nach eil fhios agad ?
Be.PRES ‘news' PREP.2SG
Translation here.
Agus em … tha sinn … tha mise a’càll ... tha mi a’càll an tide.
CONJ BE.PRES we BE.PRES 1SG.PN.EMPH BE.PRES 1SG ‘time’ BE.PRES ‘time’
Translation here.
Tha an tide a’dol luadh cho seachad (!) seachad cho luadh .
BE.PRES ‘time’ ‘going’ ‘walking’ 'as' ‘past’ ‘as’ 'walking'
Translation here.
Tha feum agams’ air cupa coffi, bheil fhios agad air sin ?
BE.PRES ‘must’ PREP.1SG ‘on’ ‘cup’ ‘coffee’ BE.PRES.QP ‘news' PREP.2SG ‘on’ ‘those’
Translation here.

2

Christine:

Bheil thu ag iarraidh cupan cofi ?
BE.PRES.QP 2.SG.PN PREP ‘asking’ ‘cup’ ‘coffee’
Would you like a cup of coffee?


Muriel:

Och well chan eil fuirichidh mi gu faigh [Sigh] sinn a Phortrigh.
Neg Be.PRES ‘wait’ 1.SG.PN PREP ‘get’ DEM ‘Portree’
Oh, well I can't wait to get one in Portree.

Christine:

Bheil thu cinnteach ?
BE.PRES.QP 2.SG.PN ‘certain’
Are you certain?


Muriel:

Aye. Ach bhitheadh e math .
‘yes’ ‘but’ Be.RELFUT 3.SG.MASC.PN ‘good’
Yes, but it will be good.
Chan eil cofi agad co-dhiùbh a’bheil ?
NEG Be.PRES ‘coffee’ PREP.2SG ‘anyway’ BE.QP
Are you not coffee anyway?

Christine:

Tha cofi agam .
BE.PRES ‘coffee’ PREP.1SG
I have coffee.

3

Muriel:

Oh siud – chan eil mi keen air siud .
DEM NEG Be.PRES 1SG.PN ‘keen’ PREP DEM
Oh that - I’m not keen on that.

Christine:

Cuiridh mi air an coire ?
‘toward’ 1.SG.PN PREP ‘kettle’
’Hand me the kettle.’


Muriel:

Cuiridh – thalla’s cuir air an coire .
‘toward’ ‘well’ ‘put’ ‘PREP’ ‘kettle’
Here - put the kettle on
Aye – cuir boinneag uisge ann .
‘yes’- ‘toward’ ‘droplet’ ‘water’ ‘exists’
Yes, there’s a wee bit of water.
So tha side math ann an diugh - chan eil e fliuch – for once !
3SG.PRES.BE ‘weather’ ‘good’ ‘exists’ ‘today’ NEG BE.PRES 3SG.PN ‘wet’
So, there’s good weather today-it’s not wet for once.

Christine:

Cha robh Samhradh againn.
NEG Be.PAST ‘summer’ PREP.1PL
It wasn’t summer to us.

Muriel:

Cha robh.
NEG Be.PAST
It was not.

Christine:

Bha Samhradh againn ann seo – tha mi creidsinn aig deiradh April – a’Ghiblean – deiradh April .
be.past ‘summer’ PREP.1P this - Be.PRES 1SG.PN ‘believe’ PREP? April ‘April’
Translation Here.
Bha side air leth teth againn .
be.past 'weather' 'on' 'half' 'hot' PREP.1PL
Translation Here.
Anns na h-Eileannan .
CMP 'island'
Translation Here.
Bha mise ann a’Leodhas aig an àm.
Be.PAST 1SG.PN.EMPH
Translation Here.
Agus bha dìreach – cha b’urrainn dhut a chreidsinn cho blath ‘s a bha e .
Translation Here.


Bha a h-uile duine a ‘bruidhinn air – ach bhon uarsinn – cha d’fhuair sinn – ach siud ‘s an cha d’fhuairs sin Samhradh ann .
Translation Here.

4

Muriel:

Well … feumaidh … an latha a thàining mise nuas , mi fhìnn ‘s Marie a Glaschsu, thòisich an t-uisge – bha side breagha ann an Glaschu.
"Translation Here."
Thòisich an t-uisge dìreach mus d’ràinig sinn Malaig.
"Translation Here."
Agus a h-uile duine a ‘cannteil “Oh – you should have been here last week – the weather was beautiful “
Translation Here.

Christine:

Bithidh sin a ‘tachairt !
"Translation Here."
Tha corra latha math ann ... ceart gu leor...
"Translation Here."

Muriel:

Och well tha …
Translation Here.

Christine:

An t-uabhas uisge .. am faca sibh an t-uisge a bh’aca shios a Sasuinn ? Cha leig sinn a las ar beul fhosgladh …
Translation Here.

Muriel:

Tha fios ‘am . Tha fios ‘am . Nisde – an cuala thusa an diugh air a ‘wireless gu robh … em …. tuiltean mòr mighty aca ann an Asia mar a chanas iad
Translation Here.

Christine:

Cha chuala .
Translation Here.

Muriel:

Chan eil fhios a’msa am b’fhathaist dhuinn a bhith a’cluintinn mu dheidinn sin , no … bheil cuimhne agad fhein - mìltean – milleanan de dhaoine le uisge – an àite fon uisge ?
Translation Here.

Christine:

Oh cha chuala mi sin.
Translation Here.

Muriel:

Ann an India agus ann am Bangladesh agus ann an China .
Translation Here.
Bha mise ag èisdachd ris a ‘wireless feadh na h-oidhche nuair a …. you know – step out of news – air ais a chadal – bithidh mi cluintinn rudan mar seo.
Translation Here.
Cha chuala sibh càl dheth ?
Translation Here.
Bheil cuimhne agad cluintinn mu dheidhinn roimhe ?
Translation Here.

Christine:

Well – ‘se an fhirinn innse dhut – tha mi cho cleachte bhith cluintinn rud – bheil fhios agad
Translation Here.
– rudah mar sin air feadh an t-saoghail ann an diofar àiteachan , agus dh’fhaodadh gum bi … aonan – landslide uabhasach ann an àiteigin ann an India .
Translation Here.

Muriel:

Oh bha . Bha earthquake aca . Crith-thalmhain .
Translation Here.

Christine:

Bha crith-thalmhain aca – robh ?
Translation Here.

Muriel:

Bha – cha chluinn thu dad a nisde – ciamar a tha na bailtean ?
Translation Here.

Christine:

Bheil thu gabhail siucar ?
Translation Here.

Muriel:

Tha , ma ‘se do thoil e .
Translation Here'
Cha chluinn thu … ciamar a tha na daoine sin ?
Translation Here'
Bheil thu smaoineachadh gu bheil taighean acanisde ?
Translation Here'
Chan eil .
Translation Here'

Christine:

Chan eil .
Translation Here'
Chan eil –na truaghainn.
Translation Here'
Sin?
Translation Here'

Muriel:

Aye.
Translation Here'
‘Se tri a bha siud.
Translation Here'

Christine:

Tha iad beag -
Translation Here


||Chan||eil||annda||ach||spainnean||beaga||biodach||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Seo||a||nisde||dhut! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Muriel:

Tapadh -
Translation Here


|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Christine:

Tha mi dochas gum bi sin ceart gu leòr.
Translation Here'


Muriel:

Och bithidh.
Translation Here'

It’s||good||enough||for||who||it’s||for! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}Christine:

Còrdadh?
Translation Here'

Muriel:

Nach bitheadh e math ?
Translation Here'
Ag ithe bracaist.
Translation Here'

Christine:

Tha fios a’m.
Translation Here'

Muriel:

Le marag dhubh, sausages, beans agus toast agus cupa teatha.
Translation Here'

Agus||an||uairsin||suas||gu||mullach||a||‘bhàta,||agus||anns||a||‘ghaoth||agus||anns||a’ghrian||–it||would||be||ideal||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Chòrdadh sin -
Translation HereMuriel:

Bhithinn air m’fhìor -
Translation HereChristine:

Ged tha chan eil thusa cleachdte ri bhi faicinn a ‘mhuir far a bheil thu fuireach.
Translation Here'

Tha||sinne||cho||cleachdte||ris||–||a||bhith||ga||fhaicinn||a||h-uile||latha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Tha

Christine:

Tha mi ‘creidsinn nuair nach bi thu a’faicinn rud gum bi thu ga ionndrainn , nuairsin , nuair a gheibh thu e tha thu airson a bhith aige fad na tide .
Translation Here'


Muriel:

Well tha -
Translation Here


Christine:

Well cho tric ‘s a s’urrainn dhut -
Translation Here||

Muriel:Tha||e||caran||…||ironic||gum||bi||mi||a||h-uile||latha||a’teagasg||‘sgum||bi||mi||a’coimhead||a||mach||an||uinneag||air||a’mhuir||,||agus||a||‘faicinn||na||yachts||bheag||a||‘dol||sios||is||suas||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Bithidh

Muriel:‘S||bithidh||mi||a||‘smaoineachadh||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

well||tha||mi||…tha||mi||cho||faisg||seo||,||ach||gu||dearbh||,||really||,||bhithinn||ag||iarraidh||a||bhith||air||a||‘mhuir||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Bhitheadh

Muriel:Ach||co-dhiubh||… Christine:

Bitheadh tu dol ….
Translation Here'

.

Translation Here'

bitheadh||sibhse||dol||ann||am||bàta||nuair||a||bha||thu||beag?||Robh||bàta||aig||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

agaibh||aig||an||taigh||?||Bàta||beag||na||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

?

Muriel:Well||…||bha||bàta||aig||m’athair||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Longa||bheag||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Geòla||bheag||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhitheadh||e||a’dol||a||mach||a||dh’iasgach||an||còmhnaidh||–||well||fad||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

fad||an||t-samhraidh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Sin||agad||a||‘rud||a||bhitheadh||sinn||ag||ithe||‘s||a’Gheamhradh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Sgadan||‘s||liùth||shaillte||–||‘s||

              • MZ000007||**************

rionnach||shaillte||,||ach||…||em||…||tha||||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘se||nighean||a||bh’annamsa||–||still||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}Christine:

Seadh.
Translation Here'


Muriel:Cha||do||dh’atharraich||sin||fhathast||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Agus||cha||bhitheadh||iad||ag||iarraidh||mo||thoirt||a||mach||,||a||mach||as||a’bhàta||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

(uh||huh)||M’athair||‘s||a’Luchag||–||sin||an||duine||a||bhitheadh||e||ag||iasgach||–||fishing||mate||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Dè||mu||do||dheidhinn||fhèin||?

Christine:

Cha robh cha robh cha robh ùidh sam bith agam ann am bàtaichean .
Translation Here'

Agus||cha||robh||…||bha||

||

Muriel:Robh||bàta||aig||d’athair||?

Christine:

Ach bha share aige .
Translation Here'

Bha||dìreach||ochdnar||aca||,||bha||share||aca||ann||am||bàta||iasgaich. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhitheadh||iad||a||‘dol||a||mach||an||dràsda||‘s||a||rithist||–||ag||iasgach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||cha||bhitheadh||ro||thric||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||cha||robh||bàta||againn||idir||–||cha||robh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Cha||robh||bàta||againn||–|| ‘Se||glè||bheag||do||dhaoine||,||nuair||a||smaoineachas||tu||air||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Nisde||–||nuair||||a||tha||||mi||a’smaoineachadh||air||ais||air||–||tha||e||cuir||iogngadh||orm||nach||robh||barrachd||dhaoine||a’ sàs||ann||an||iasgach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Nisde||–||an||robh||cladach||agaibhse||?

Christine:

Cha robh faisg oirnn .
Translation Here'

Well||bha||,||bha||an||Dùnan||ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

An||Dùnan||far||a||bheil||iad||fhathast||ga||chleachdadh||airson||a||bhith||a’toirt||…||bithidh||na||bàtaichean||iasgaich||a’tighinn||a||‘steach||- | || || || || || || || |-||bheil||fhios||agad||–||ach||chan||urrainn||dhut||–‘se||seòrsa||de||–||tha||seòrsa||de||dùnan||a||th’ann||–||chan||eil||tràigh||ann. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

(oh)||Agus||tha||an||traigh||–||ann||an||Dalmòr||–||an||traighe||as||fhaisge||oirnn||,||ann||a’Dalmòr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Muriel:Ma||tha||–||tha||sin||suas||piòs||bhuaibh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Tha .
Translation Here'

Tha||sin||suas||piòs||bhuainn||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhitheadh||sinn||a’dol||ann||an||dràsda||nam||bitheadh||an||side||math||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bhitheadh||sinn||a’dol||ann||airson||an||latha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Uh||huh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘S||am||bhitheadh||sibh||a’coiseachd||suas||?||

Christine:

Oh bhitheadh .
Translation Here'

Ach||glè||thric||,||em||,||||cha||bhitheadh||sinn||a’coiseachd||idir||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bhitheadh||–||bhitheadh||Uncle||m’athair||–||bha||van||mhòr||aige||–||Bedford||van||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Oh||aye. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

‘S bha e a’toirt crowd againn sios ….
Translation Here'

mumble……

Muriel:‘S||robh||a’ghainmeach||geal||?

Christine:

Tha oh a’gheanmhach tha a ‘gheanmhach anns na h-eileannan a muigh co-dhiùbh, cho breagha .
Translation Here'


Muriel:Oh||tha||i||dìreach||àlainn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Christine:

Ach nuair a bha mi a’dol ‘o chionn ghoirid bha mi dol a null a dh’Uibhist ,’s chaidh mi null taobh nach eil fhios agad air am bàta-aiseag a gheibh thu bhon t-Òb

dhon||….

Translation Here'

Beàrnaraidh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Oh||aye||aye||–||ged||nach||robh||mi||riamh||oirre||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Well tha i uair a thide tha thu dol air a’bhus sios , a Steòrnabhadh sios dhan

an||t-Òb||.

Translation Here'

||Agus||nuair||a||dh’fhagas||tu||an||Tairbeart||,||tha||pìos||mòr||agad||ri||dhol||mus||fhaigh||thu||dhan||t-Òb||(mmhmm)||,||ach||abair||thusa||seallaidhean||de||thràighean||breagha||–||oh||chan||fhaca||mise||riamh||cal||cho||breagha||siud||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Tha||iad||feàr||–||rudeigin||a||chitheadh||tu||air||a’Charibbeann||,||‘eil||fhios||agad||mar||a||chitheadh||tu||air||a||‘Charibeann||…||chan||e||sin||abhhainn||–||cha||robh||duine||oirre||||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Honestly||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Mìltean||de||de||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

dh’astar||ann||a||shin||de||ghainmheach||–||‘s||bha||e||cho||geal||‘s||cho||breagha||‘s||bha||a||‘mhuir||cho||gorm||…mumble||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Nisde||–||bheil||a’mhuir||||- | || || || || || || || |-||robh||a||‘mhuir||uaine||?||Robh||i||uaine||?

Christine:

Bha i uiane gorm air choireigin .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Muriel:Bha||uaine||innte||ann||a||‘shin||(ann||sin)||

Christine:

Tha

Muriel:Bha||i||dìreach||àlainn||.

Translation Here'

‘Se||bhitheadh||snog||air||froca||dhomhsa||…

Christine:

?

Muriel:Nach||e||bhitheadh||snog||airson||froca||dhomh||?

Christine:

Oh nach e sin -
Translation HereMuriel:Aye||! |-

Translation Here


||An||dath||sin||…||‘s||toigh||leum…

Christine:

‘Se

Muriel:Ach||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

em||…||tha||an||t-uisge||cho||fuar||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Tha .
Translation Here'

Th’an||t-uisge||fuar||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||–||gheibh||thu||seachad||air||a||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Muriel:Do||you||think||?

Christine:

Yes -
Translation Here


||

Muriel:So||…||em||…||Well||,||bha||an||taigh||againne||–||ged||nach||fhaiceadh||tu||a’mhuir||bhuaithe,||bha||e||ri||taobh||a’chladaich||–||coig||mionaidean||–||suas||a’chnoc||–||timcheall||agus||bha||a’mhuir||dìreach||ann||a||‘shin||–||dìreach||coig||mioneadan||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh

Muriel:‘S||bha||…||gainmheach||–||bha||tràigh||dìreach||aig||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

aig||…||well||beul||a||‘loch||–||abhainn||a||‘tighinn||a||staigh||agus||an||tràigh||ann||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||an||uairsinn||bha||na||creagan||a’fàs||–||you||know||–||bha||iad||a||‘fàs||nas||àirde||ann||a||‘shin,||‘s||nas||àirde||–||nas||àite||a||mach||gu||Dunvegan||Head||–||agus||timcheall||gu||Neist||Point||–||dhan||an||Eist||–||agus||em||…||mus||deach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


mus||deach||na||creagan||ro||fhada||suas||,||bha||taighean-bàtaichean||ann||a||‘shin||–||bha||‘s||docha||sia||taighean||beag||bàta||air||an||togail||

Christine:

Mumble ??

||

Muriel:Well||‘se||–||bha||ballaichean||clach||(uh||huh)||agus||bhitheadh||corrugated||iron||oirre||–||you||know||–||bhitheadh||iad||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhitheadh||iad||air||mullach||a||chuir||…||a||chuir||air||na||ballaichean||a||bha||seo||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘S||bha||taigh-bàta||m’athair||–||e||fhèin||agus||Dòmhnal||Iain||an||ath||dhorus||–||bha||an||dà||bhàta||aca||–||ged||nach||robh||Dòmhnal||Iain||a’dol||a||mach||mòran||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bhitheadh||esan||dìreach||…||bhiteadh||am||bàta||aige||a’||suidhe||ann||a||‘shin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Carson a bhitheadh sin a nis ?

Muriel:Well||…||tha||mi||a’smaoineachadh||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bha||Dòmhnal||Iain||em||…||atharraichte||,||anns||a’bhaile||bheag||againne||,air||sgath’s||gu||robh||pìos||mòr||mòr||dhen||a’mhonadh||leotha||fhèin. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Uh huh.
Translation Here'


Muriel:Scorr||–||Monadh||a||Scorr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bha||car||aca||,||agus||bha||‘s||docha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

can||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

tri||mìle||caora||air||a’mhonadh||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

(uhuhu)||So||bha||obair||chaoraich||air||a’mhonadh||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Oh aye

||

Muriel:Agus||a||nisde||…||dè||bhitheadh||aig||m’athair||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

och||‘s||docha||gum||bitheadh||tri||fichead||caora||aig||m’athair||–||rudeigin||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh .
Translation Here'


Muriel:Agus||bhitheadh||iadsan||air||a’mhonadh||againne||–||the||common||grazing||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

So||–||tha||mi||a’smaoineachadh||gu||robh||barrachd||feum||againne||air||an||iasg||anns||a||‘Gheamhradh||–||thoirreadh||‘s||ann||ag||iasgach||airson||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

airson||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

biodh||‘s||a’Gheamhradh||a||bha||sinn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

ach||bhitheadh||Stamhradh||cuideachd||ach||–||ag||iasgach||airson||biodh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Linn||sgadain||‘s||rionnach|| ‘s||liúth||is||stuth||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Có||nisde||a||bha||mi||a’bruidhinn||ris||–cha||robh||iad||riamh||a||‘reic||an||iasg||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Nuair||a||gheibhadh…||Nuair||a||gheibhadh||iad||an||t-iasg||–||nuair||a||chaidh||m’athair||a||mach||a||dh’iasgach||comhla||ris||a’Luchag||,||agus||nuair||a||gheibhah||iad||an||t-iasg||,||chumadh||iad||…||a||mhór||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

a||‘chuid||as||motha||dhaibh||fhéin||,||dhuinn||fhín||,||‘s||dhan||…||ach||cha||robh||clann||aig||a||Luchag||e||fhéin||‘sa||bhean||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Well||–||‘s||mise||a||‘chlann||a||bh’againne||(Mmmhmm) Agus||shailleadh||iad||e||agus||rachadh||iad||timcheall||,||an||uairsin||agus||bheiradh||iad||sgadan||–no||gu||brith||dé||bh’ann||,||dhan||na||daoine||‘s||a’ghleann||‘s||cha||ghabhadh||iad||airgead||uair||sam||bith||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Christine:

Oh cha ghabhadh cha robh iad a ‘gabhail airgead ann a’bhronag .
Translation Here'

Chan||e||sin||an||doigh||a||bh’aca||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bha||iad||an||aon||rud||againne||agus||bhiodh||…||bhiodh||iad||an||aon||rud||ann||an||Uibhist||agus||anns||na||Hearradh||tha||e||coltach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Cha||bhitheadh||airgead||a||‘dol||steach||dhan||a’chúis||idir||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Cha||robh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||an||robh||crodh||agaibh||?

Christine:

Bha .
Translation Here'

Bha||a’bhó||againn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Aon||bhó. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Aon||bhó||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Bha cha mhór anns a h-uile taigh an uairsin anns a’bhaile againne (mmhmmh).
Translation Here'


Ach||cha||bhitheadh||ann||an||taigh||an||dotair||na||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

aige…

Muriel:Oh||cha||robh||aig||a||‘mhinistear||nas||motha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

||uh||hu||…||||cha||robh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Ach bha ‘sa mhór anns a h-uile taigh .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Agus||bhitheadh||…||bha||dá||bhó||againne||an||cómhnaidh||,||so||bha…||bhitheadh||–||bha||dá||mháirt||,||dá||stirc||agus||dá||laogh||beag||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh seadh .
Translation Here'


||

Muriel:So||–||bhitheadh||…||re-cycling||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

nuair||a||bha||iad||a||‘dol||air||falbh||,||nuair||a||bha||na|| st…||dé||…dé||a||‘Gháidhlig||a||bha||air||‘stirc’?||Neo||an||e||sin||facal||Gáidhlig||?||Có||dhiubh||- | || || || || || || || |- teenagers||(uh||huh)||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||nuair||a||dh’fhásadh||iad||aois||air||choireigin||–||‘s||docha||dá||bhliadhna||–||chan||eil||fhios||agamsa||reicear||iad||–||reicadh||m’athair||iad||,agus||an||uairsin||bhitheadh||…||an||dá||laogh||beag||…||bhitheadh||iadsan||a||‘fás||nas||motha||,||agus||bhitheadh||…bhitheadh||na||máirt||a’deanamh||the||next||round||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||So||sin||mar||a||bha||e||a’dol||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

So||bhitheadh||barrachd||bainne||againne||na||bha||dhìth||oirnn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

‘S bhitheadh sibh a’deanamh leis ?

Muriel:Well||…||ma||bha||‘s||docha||cuideigin||….

Translation Here'

thoireadh||cha||robh||bainne||aig||a’chrodh||aig||an||aon||àm||,||‘s||docha||ma||bha||a’bhò||agadsa||…||‘s||bha||i||tiorm||an||drasda||,||bheireadh||sinne||bainne||dhut||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Channadh sinne bha iad seasg .
Translation Here'


Muriel:

Seasg -
Translation Here


||(uh||huh)||Oh||sin||e||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Nuair||a||bha||iad||seasg||(uh||huh)||

Christine:

Tha mi a ‘smaonachadh gur e sin a chanadh iad .
Translation Here'


||

Muriel:

Aye I think so (uh huh) Agus Oh nam bitheadh bandrach you know ‘s docha sean chailleach bheag , neo rudeigin bheiradh iad am bainne dhi .
Translation Here'

Agus||–||bhitheadh||sinn||a||‘deanamh||caise||dheth||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Uh huh.
Translation Here'

Is||ìm. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Agus ím

Christine:

Bhitheadh sinn a’….
Translation Here'

bhitheadh||mo||mhathair||an||còmhnaidh||a||‘deanamh||gruth||.

Translation Here'


Muriel:

Gruth -
Translation Here


||‘Se||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

chan||e||caise||ach||gruth||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Gruth is bárr.
Translation Here'


Muriel:

Bheurla a tha air gruth ?

Christine:

Crowdy.
Translation Here'


Muriel:

Crowdy .
Translation Here'

(uh||huh)||.

Translation Here'

A||nisde||–||inns||dhomh||–||an||e||crowdy||ricotta||?

Christine:

‘Se .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘se||seorsa||de||ghruth||a||th’ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

’se||

Muriel:

‘Se .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Ach bhitheadh sin a ‘dol gruth is bárr .
Translation Here'


Muriel:

So bhitheadh sibhse a nisde bha crodh bha agaibh , bha marst agaibh

an||robh||caoraich||agaibh||?

||

Christine:

Cha robh .
Translation Here'

Ach||bha||caoraich||aig||m’uncle.

Translation Here'

Cha||robh||caoraich||againne||idir. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Uh huh .
Translation Here'

Ach||bha||sibhse||a||‘deanamh||clóimh||,||nach||robh||?

Christine:

Oh bha , bha m’athairsa an còmhnaidh a ‘fitheadh bhon a thàinig e mach as a’….
Translation Here'


bha||e||na||phrìosanach||anns||a’||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

anns||a’||chogadh||mu||dheiradh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Uh huh

Christine:

Airson ceithir bliadhna thàinig e dhachaidh glè ghoirid as deidh sin .
Translation Here'

Phòs||iad||.

Translation Here'


Phòs||iad||……||fair||…||ann||a’46||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Sgurr||an||cogadh||an||a||’45||||agus||phòs||iad||ann||(uh||huh)||a ‘46||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

||‘S||thàinig||iad||a||Charlabhaidh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Saoil an aois a bh’iad ?

Christine:

Well , cha robh ach glè òg .
Translation Here'

Bha||mo||||mhàthair||–||rugadh||i||ann||an||1916||–(||uh||hmm) so||bha||i||30||.

Translation Here'


Muriel:

30

||

Christine:

Hmmm cha robh i cho òg sin .
Translation Here'


Muriel:

Oh cha robh i cho òg sin.
Translation Here'


Christine:

Bha m’athair ….
Translation Here'

bha||m’athair||dà||bhliadhna||nas||òige||na||i||.

Translation Here'

Bha||esan||ann||an||1918. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


So||bhiodh||esan||28||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||nach||e||||bha||òg||anns||a||‘chogadh||–||smaoinich||na||balaich||òg||a||tha||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

‘Se balaich well ‘se balaich a th’annta fhathast //

Christine:

Na phrìosanaich .
Translation Here'

.

Translation Here'


Muriel:

‘Se balaich a th’annta fhathast .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

‘Se .
Translation Here'

So||sin||mar||a||bha||sinne. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘s||bha||m’athair||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

mar||a||bha||a||h-uile||duine||againne||anns||a||‘bhaile||–||‘s||ann||ri||fitheadh||a||bha||iad. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Sin agad a ‘rud nisde cha robh duine beo anns a’ghleann againne a’fitheadh.
Translation Here'


Christine:

Cha robh ?

M|| Cha||robh||.

Translation Here'

Cha||robh||anns||an||Eilean||Sgitheanach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Bha ann am Portnalong nach robh ?

Muriel:

Cha…chan eil fhios agam .
Translation Here'

.

Translation Here'


||

Christine:

.
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

A||thàinig||null||as||na||Hearradh||?

Muriel:

Oh na Hearraich ….
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

mumble||

Christine:

Uh huh tha mi smaoineachadh gun cuala mi gu robh duine na dhà o chionn bliadhnaichean dh’fhaodainn a bhith ceàrr a nis chan eil mi buileach cinnteach

Muriel:

Well tha fios agam gu robh Hearraich a Caolas Scalpaidh ann am Portnalong .
Translation Here'


Christine:

Mmhh hhmmm

Muriel:

Thoirreadh bhiodh m’athair agus Hearrach eile anns a ‘ghleann bhiodh iad .
Translation Here'

.

Translation Here'

Johhny||Mòr||…||bhiodh||iad||a||‘dol||sios||.

Translation Here'

Bha||car||aig||Johnny||Mòr||,||is||bùth||bheag||aige||fhèin||is||a||phiuthar||–||cha||do||phòs||iad||riamh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh.
Translation Here'


Muriel:

Well cha do phòs iad a chèile agus cha do phòs iad duine sam bith eile -
Translation HereChristine:

Uh huh .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Em so anns a’Gheamhradh , dh’fhalbhadh m’athair còmhla ri Johnny Bàn

Johnny||Mòr||–||bha||dà||ainm||air.

Translation Here'

Bha||falt||bàn||air||‘s||bha||e||mòr. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||,||cha||tilleadh||iad||airson||oidhche||is||latha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘S||cha||robh||mise||riamh||ann||agus||chan||eil||fhios||agam||fhathast||gu||dè||bha||iad||a||‘deanamh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||tha||mi||a||‘smaoineachadh||gu||robh||iad||a||‘dol||sios||a’cheilidh||air||na||Hearraich||–||na||cousins||aca||– agus||tha||mi||a||‘deanamh||dheth||gu||robh||iad||ag||òl||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Dà||latha||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhiodh||an||còmhnaidh||botal||uisge||beatha||aig||m’athair||a||‘falbh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||cha||robh||sin||cumanta||ga||fhaicinn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Christine:

Cha robh cha robh airgead ann .
Translation Here'

Cha||robh||an||t-airgead||ann||airson||a||chuir||ann||a’rudan||mar||,||mar||an||t-òl||…nuar||a||bha||mi||a||‘fàs||suas||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Cha robh .
Translation Here
||Nisde||–||an||robh||sibhse||–||am||biodh||botal||agaibhse||anns||an||taigh||?||

Christine:

Cha robh .
Translation Here
||Direach||aig||àm||na||Bliadhna||Ùr||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||huh||)||Àm||na||Bliadhn’||Ùr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

bhiodh||iad||an||uairsin||a’cumail||na||Bliadhn’Ùr||agus||‘se||rud||mòr||a||bh’ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||an||còmhnaidh||daoine||a||‘tighinn||a’chuir||na||Bliadhn’||Ùr||…||bhiodh||do||nàbaidh||a||‘tighinn||a||chuir||a||‘Bhliadhn||Ùr||ort||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Air||latha||na||Bliadhn’||Ùr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||huh||)||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Em||…||‘se||rud||mòr||a||bh’ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||uhuh). |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bheil||fhios||agad||…||bha||…||bha||…||bha||e||ciallachadh||tòrr||dhaibh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Latha||na||Bliadhn’||Ùr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Bha .
Translation Here


Christine:

Cha robh guth aca air Nollaig.
Translation Here


Muriel:

Cha robh .
Translation Here
||Oh||Shìorraidh||cha||robh.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

…Latha na Nollaig .
Translation Here
||Bha||a||h-uile||duine||ag||obair.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Cha||robh||duine||a’sgurr||a||dh’obair. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Cha robh .
Translation Here


Christine:

‘Se rud ùr a th’ann na Christmas holidays .
Translation Here


Muriel:

Well ‘se ‘se rud mu dheidhinn an airgead a th’ann , nach e ?

Christine:

och ‘se.
Translation Here


Muriel:

So robh robh rud rud àraidh a bhiodh sibh ag ithe no rud sam bith ?

Christine:

Well tha cuimhne agam bhiodh bha .
Translation Here
||Oidhche||na||Bliadhn’||Ùr||…||bhiodh||

mo||mhàthair||.

Translation Here
.
Translation Here
||tha||cuimhn||agam||aon||thrup||co-dhìubh||,||mar||a||th’eil||dà||thuras||,||bha||i||faighinn||pìos||do||phickled||beef||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

Cia….
Translation Here
||aye||–||as||a||‘bhuidsear||?||

Christine:

Uh huh bha ….
Translation Here
||bha||…||chan||eil||fhios||‘am||–||ann||a’||Steornabhaigh||(oh||aye)||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Is||bhiodh||e||againn||comhla||ri||buntata||pronn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||O||Dhia||–||‘s||bha||e||math||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Aig||meadhon||oidhche||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Aig meadhon-oidhche .
Translation Here


Christine:

Nuair a bha a Bhliadhn’ Ùr a ‘tighinn a steach

Muriel:

Oidhche Chaillean (sp?)

Christine:

Oidhche Chaillean .
Translation Here
||Mmm||hmm.
Translation Here
||Tha||cuimhne||agamsa||air||||sin||.
Translation Here


Muriel:

So nuairsin bhiodh so bhiodh botal uisge-beatha biodh iad a ‘dol timcheall .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

biodh||iad||a…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||an||taighe||?

Christine:

Bhiodh …bhiodh

Muriel:

Bhiodh cuid a dhaoine a’fàgail ,’s bha cuid a dhaoine a’fuireach aig an taigh ?

Christine:

Well ….
Translation Here
||a||‘chuimhne||a||th’agamsa||–||‘se||bhiodh||na||nàbaidhean||‘s||docha||–||cuideigin||bho||shuas||am||baile||–||thigeadh||iad||a||mach||–||direach||leis||a’bhotal||‘s||?rachadh(?not||sure||what||she||says||here)||||iad||bho||thaigh||gu||taigh||,||‘s||gheibhadh||tu||aon||nip||mach||as||a||‘bhotal||.
Translation Here
||Thug||m’athair||dhomh||aon||nip||.
Translation Here
||(uh||huh||)||…||as||a’bhotal||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

Oh aye cha bhiodh mo mhàthair ag òl idir ach bhiodh m’athair ag òl.
Translation Here


Christine:

Agus sin mar a bha

Muriel:

Uh huh

Christine:

Ach of course nuairsin thàinig atharrachadh mòr air an àite mar a thàinig air a h-uile àite eile .
Translation Here
||Tha||mise||a||‘smaoineachadh||–||och||chan||eil||fhios||‘am||–||chan||urrainn||dhuinn||stad||….
Translation Here
||stad||a||chuir||air||rudan||a||tha||sinn||||.
Translation Here
||Tha||mise||smaonachadh||gun||do||thòisich||a||h-uile||rud||a||dhol||a||thaigh||na||croich||nuair||a||thàinig||an||television||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

A thaigh na croich

Christine:

A thaigh na croich .
Translation Here


Muriel:

tha sin ?

Christine:

Och taigh na croich

Muriel:

A chruich ?? A thuigh na croich ????

Christine:

Taigh na croich -
Translation HereMuriel:

Taigh na croich

Christine:

Taigh na galla .
Translation Here
.
Translation Here
||||nach||eil||fhios||agad||(aye||aye||)…||tits||up||! |-
Translation Here


-
Translation Here


Nuair a thòisich an telly dh’atharraich tòrr rudan anns na h-Eileanan , gu h-àraid -
Translation Here


‘S an diugh tha telebhision anns a h-uile rium cha mhòr , nach eil ?

Muriel:

Tha mmmhmmm oh tha

Christine:

‘Se call mòr a bh’ann .
Translation Here
||‘Se||call||mòr||a||bh’ann||.
Translation Here


Muriel:

So .
Translation Here
.
Translation Here
tha||….

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||chan||eil||daoine||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||cha||robh||daoine||…||chan||eil||leithid||a||dh’fheum||aca||air||a||bhith||a’dol||a-mach||‘s||a||bhith||a’crac||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Och chan eil .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

‘S a bha , ‘s a b’abhaist faodaidh iad dìreach suidhe ann a shin agus coimhead air rudeigin.
Translation Here


Christine:

Tha fios agam .
Translation Here


Muriel:

Mmhumm .
Translation Here
||Agus||an||uairsin||tha||e||a’cuir||miann||annta||airson||stuth||nach||eil||aca||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Christine:

Uh huh .
Translation Here
||Well||bha.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||chan||eil||fhios||‘am||dè||mar||a||tha||an||diugh||–||tha||urrad||de||dh’airgead||aig||daoine||an||diugh||a||Mhuirgheal||a||bharrachd||air||na||lathaichean||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Tha|| urrad||de||dh’airgead||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bithidh||thusa||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||ged||nach||eil||iad||ag||obair||…tha||…tha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||gheibh||thu||a||h-uile||call||air||iosad||an||diugh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bheil||fhios||agad||–||credit||cards||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||fad||na||tide||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Tha fhios ‘am .
Translation Here


Christine:

‘S chan eil duine , chan eil duine nach eil .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||math||dheth||…||anns||na||h-Eileannan||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Chan eil .
Translation Here
||Chan||eil||iad||bochd||mar||a||bha||sinne||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Ach||am||bheil||fhios||agad||,||nuair||a||bha||sinne||bochd…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||agus||tha||cuimhne||agams||nuair||a||bha||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||nuair||a||thigeadh||am||pension|| ‘se||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bha||mo||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bha||mo||pharantansa||cho||sean||gu||robh…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bha||iad||a||‘faighinn||am||pension||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Agus||thòisich||m’athairsa||ag||obair||aig||sixty||five||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Croitearachd||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Sinn||nuair||a||thòisich||e||,||thoirreadh||bha||e||air||a||bhith||air||falbh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||iad||air||a||bhith||air||falbh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Bha…

Muriel:

Agus bha .
Translation Here
.
Translation Here
||chuir||iad||a||staigh||mu||choig||bliadhna||deug||a’croitearachd||,||aig||65||nuair||a||bha||a||h-uile||duine||an||latha||diugh||retiring||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Tha sin ann .
Translation Here
||Cha||robh||duine||a||‘retireadh||an||uairsin||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Cha||robh||thu||a||‘sgurr||dheth||d’obair||gun||an||latha||a||bhàsaicheadh||tu||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||comas||agadsa||idir||–||bha||thu||ag||obair

Muriel:

Agus .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||||tha||cuimhne||agams||gum||biodh||iad||a||‘cunntais||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||em||a||‘cunntas||an||t-airgead||a’phension||–

Christine:

Bhiodh

Muriel:

Cha robh ann ach beagan airson a ‘ghas cylinder

Christine:

‘Se

||

Muriel:

Beagan airson well cha robh an electricity ann an toiseach , ach an uairsin thàinig an dealan .
Translation Here
||Bhiodh||sin||ann||–||agus||–||em||–||so||bha||iad||a||‘deanamh||airgead||dhen||a||‘phension||,||dhen||a||‘chrodh||,||dhen||a||‘chlòimh||–||ga||reic||–||clòimh||na||caoiraich||.
Translation Here
||Agus||.
Translation Here
.
Translation Here

bhiodh||e||…||bhiodh||e||a’deanamh||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhiodh||e||a’marbhadh||róin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}(uh||huh)||agus||a||‘toirt||dhiubh||am||bian||…||deanamh||…||bhiodh||e||a’leaghadh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||dé||an||t-ainm||a||bha||agad||air||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}?

Christine:

Cloidh ? ‘Se cloidh a chanadh sinne .
Translation Here


Muriel:

Cloidh ?

Christine:

Cloidh .
Translation Here
||Chan||e||clómh||a||chanadh||sinne||.
Translation Here
||‘Se||clóidh||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Oh ‘se clóimh ….
Translation Here
||Agus||biastan||dubh||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||…bhiodh||e||marbadh||biastan||dubh||- | || || || || || || || |- of||course||they||would||shoot||himself||today||if||they||knew||that||–||but||that||was||part||of||our||livelihood||||(uhh||hmm)||so||nisde||…so…||airson||airgead||,||bha||sibhse||…||bha||sibhse||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||so||bha||shibhse||deanamh||…||‘se||figheadh||a||tha||thusa||a’cannteil||ris||?

||

Christine:

Breabadaireach no figheadh

Muriel:

Breab .
Translation Here
.
Translation Here
||figheadh||??

Christine:

Breabadaireachd ‘se breabadair a bha nam athair.
Translation Here


Muriel:

Ah huh agus ciamar a bha sin ag obair ? Co ás a bhiodh e ….
Translation Here
||am||bitheadh||e||faighinn||clóimh||…||?||Ciamar||a||bha||e||ag||obair||?||

Christine:

Bha tórr em bha na muileann ann a ‘Steornabhaigh (uh huh) bha a ‘mhuilean eile ann a ‘Siabost .
Translation Here
||

Muriel:

Seadh .
Translation Here
||Aig||Derek||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Christine:

Staigidh Cha robh .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||aig||Derek||an||uairsin||||- | || || || || || || || |-ach||Staigidh||a||chanadh||iad||ris||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}agus||nuairsin||bhiodh||e||…||bhiodh||na||muilinn||a’||cuir||a||null||air||lorry||,||cuir||a||null||na||clòimhtinn||–||bheil||fhios||agad||…||eh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhiodh||iad||…||chan||eil||fhios||agam||dè||chanadh||iad||riutha||?||“Issue”||?||‘se||“issue”||

Muriel:

Bheil an issue a ‘tighinn ?

Christine:

Uh huh .
Translation Here
||Agus||em||.
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||sin||mar||a||bha||iad||ag||obair||,||nuairsin||nuair||a||bhiodh||eh,||clòimh||deiseil||bhiodh||e||…||bhiodh||na||lorryean||a||‘tighinn||timcheall||||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||tu||a||‘cuir||a||‘chlòimh||taobh||a||muigh||a||‘gheata||gus||an||tigeadh||an||lorry||agus||thogadh||iad||e||null||chun||na|| muileann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||lorry||,||bhiodh||lorry||aig||a||h-uile||muileann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||tòrr||dhe||…||bha||barrachd||air||aon||mhuilinn||ann||a’Steornabhaigh||,||tha||mi||a||‘smaonachahd||gu||robh||ceithir||no||coig||dhiubh||aig||an||àm||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

So bheiradh tusa dhaibh clòimh dhe na caoraich air an rùsgadh ?

Christine:

Oh cha toir gheibhadh iadsan e a àitegein chan eil fhios agam as a bha a’chlòimh a’tighinn .
Translation Here
||Tha||mi||a’smaonachadh||gu||robh||iad||a||‘toirt||||a’chlòimh||a||steach||bho||.
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bho||Tìr||Mòr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

Oh aye.
Translation Here
||So||bheiradh||…||bheiradh||iadsan||thugaibhse||a’chòimh||?

Christine:

Bheiradh iad thugainn .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||eh||…||bheiradh||iad||thugainn||eh||snamhla||(?)||an||snamhla||(?)||The||wool. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

The wool .
Translation Here


Christine:

Uh huh.
Translation Here
||Agus||dh’fheumadh||tu||an||uairsin||…||dh’fheumadh||tu||an||uairsin||a||chuir||air||a’mhachine||airson||boban||beag||a||dheanamh||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}(Uh||Huh)||Gheibhadh||tu||boban||mòra||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Is||bha||m’athair||a||‘faighinn||…||gheibhadh||tu||bobann||mòra||mòra||mòra||–||bheil||fhios||agad||–||ach||dh’fheumadh||tu||a||chuir||dhan||na||feadhainn||beaga||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||iad||an||uairsin||a||‘faighinn||an||clòimh||–||bheil||fhios||agad||–||pios||…||an||snàmhlan||air||a||dheanamh||mar||hanks||mòr||fhada||dheth||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Seadh.
Translation Here


Christine:

‘S bhiodh m’athair an uairsin ga mhìnigeadh bhiodh e ga chuir air a ‘mhachine air rolladh mhòr , ‘s ga …ga bhiodh e ga an t-ainm a bha siud ?? em em dhia chaidh e às mo chuimhne “tinein””( ???) Bhiodh iad an còmhnaidh a’ fàgail piòs dhen a ‘chlòimh mu dheireadh (seadh) .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||gus||an||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||gus||an||…||cuireadh||iad||air||an||ath||chlòimh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Bheil||fhios||agad||?||

||

Muriel:

Oh aye uh huh ….
Translation Here


Christine:

Bhiodh iad ga fhigheadh , bhiodh iad ….
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||dh’fheumadh||e||fhigheadh||le||làmhan||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Uh huh.
Translation Here


Christine:

Bha ‘lengh’ sin agus can sin (Uh huh ) , agus bhiodh e ga fhigheadh le làmhan agus an uairsin a’bìneagadh an clòimh sin .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bheil||fhios||agad||…bhiodh||na||shanks||a||tha||seo||(uh||huh)||bha||iad||fada||fada||fada||fada||||agus||bha||iad||ga||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhithinnsa||ga||chuideachadh||leis||a||‘bhìnneagadh||…||‘s||dh’fheumadh||tu||…||bha||a||h-uile||call||cho||rèimh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Bhiodh||e||air||rolladh||mhòr||mhòr||–||nuairsin||bhiodh||e||tron||a||…||toiseach||…||nuairsin||…||rolladh||dhan||a’taobh||eile||dhen||a||‘bheart||,||agus||bha||thu||nuairsin||…||dhe||na||bobbainn||beaga||–||bha||thu||gan||cuir||a||steach||dhan||a||‘spàl||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||‘S||bha||an||spàl||an||shuttle||(oh||aye||uh||huh)||‘bhiodh||e||a’dol||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||‘S||bhiodh||a’spàl||a’dol||a||mach||‘s||a||dha||…||a’dol||a||steach||mar||sin||agus||bhiodh||iad||a||‘||dol||eh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhiodh||…||bhiodh||iad||eh…||a’figheadh||a||‘chlòimh||a||nuairsin. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Le||’n||casan||,||le||’n||chasan||,||breabadh||nan||casan. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

An e nan casan ……?

Christine: Nan||casan||–||‘se||sin||a||bha||a’cumail||a’bheairt||a’dol.

Translation Here


Muriel:

So nuairsin ‘se fuaim a tha sin fhèin nach e ?

Christine:

Mmm hmm ‘se.
Translation Here


Muriel:

Tha CD agamsa a thug cuideigin dhomh ‘s The sounds of Harris and Lewis (mmh hmm) .
Translation Here
||An||cuala||tu||e||?||

Christine:

Cha chuala .
Translation Here


Muriel:

Eh oh nach cuala ? Fuaimeanan agus tha mise glè chìnnteach gu .
Translation Here
.
Translation Here
||gu||bheil||fuaim||ann||a||dh’fhaighnicheadh||tusa||nach||bi||as||ma….

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Oh||feumaidh||mi||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}(uh||huh)||…||bithidh||e||agam||aig||an||taigh||…||feumaidh||mi||copy||no||rudeigin||fhaighinn||dhut||ach||an||éisd||thu||ris||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Nach iad a bha …nach iad a bha ‘fit fad’ an latha

Muriel:

Smaonaich -
Translation Here


Christine:

Fad’ an latha casan mar siud fad’ an latha .
Translation Here
.
Translation Here


Muriel:

Casan laidir -
Translation Here||

Christine:

Sin a fáir (?) Nach ann -
Translation Here


||Gu||deimhinne||dhut||–||bhithinn-sa||…||bhithinn-sa||air||a||bhith||…||(??||- | || || || || || || || |-||)||…||nuair||a||bha||mi||anns||a||…anns||a’bhún||sgoil||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||iad||…||chaidh||sealtainn||dhomhsa||dé||mar||a||dheanadh||tu||sin||||nuair||a||bha||mi||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||tha||mi||smaonachadh||nach robh||mi||ach||ochd||no||naoi||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(Uh||huh||)||||‘S||dh’fheumainn||a||dheanamh||a||h-uile||latha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Nisde so nuair a bha e deiseal , am biodh piós clóimh aige mar seo ?

Christine:

Bhiodh.
Translation Here
||Agus||bhiodh||iad||…||nuairsin||bhiodh||e||…||bhiodh||e||…||bhiodh||e||nuairsin||.
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}em||…||bhiodh||e||ga||phasgadh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Nuair||a||thigeadh||e||bhon||a’||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}bhon||a’||…||bhon||a||‘rolladh||mhór||a||bha||seo||(uh||huh||)||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Fon||a||‘drum||mhór||a||bha||seo||nuair||a||bhiodh||e||deiseil||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||e||nuairsin||ga||phasgadh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Díreach||ga||phasgadh||…||bhiodh||e||cho||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||tha||mi||creidsinn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||mar||sin…||(aye)||direach||…mumble||…||mar||sin||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||huh)||agus||ga||cheangail||an||uairsin||le||sreang||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

‘S dathan robh dathan .
Translation Here


Christine:

Well , dh’fheumadh iad bhiodh iad a faighinn pátran fon a’ ….
Translation Here
||fon||a’||mhuilinn||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Aye.
Translation Here


||

Christine:

‘S dh’fheumadh iad leantainn am pátran sin .
Translation Here
||Mar||as||trice||‘se||herring||bone||….

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||four||by||two||no||rudeigin||a||bh’ann||–||cha||eil||mise||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||cha||robh||mise||…Chan||eil||…cha||chùimhnich||mise||ainmean||mar||sin||dhòmhsa||||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Ach||an||drasda||‘s||a||rithist||gheibhadh||tu||,||gheibhadh||iad||pàtran||sònraichte||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Aye

Christine:

Ach aig an àm sin , ‘se .
Translation Here
.
Translation Here
’s||ann||bhon||…||bha||bha||clòimh||ga||chuir||air||falbh||airson||seacaidean||fir||,||agus||sgiortaichean||–||tha||fhios||agad||–||rudan||dorcha||………

Christine:

Bheil fhios agad An diugh an nisde , tha well .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}chleachd||iad||a||bhith||a’cuir||barrachd||dathan||ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uhuh)||Bha||iad||a’dol||dhan||na||fashion||houses||ann||am||Milan||–||agus||àitechan||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(mmh||hmmm||)||–||bheil||fhios||agad||–||is||thòisich||a’chlòimh||…||Ach||tha||cuimhne||agamsa||cuideachd||,||thàinig||boireannach||Perrins. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Cailleach||Perrins||a||bhiodh||aca||oirre||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||i||fhein||agus||Perrins||an||duine||aice||–||duine||beartach||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||thàinig||iad||a||dh’fhuireach||ann||an||Gearraidh||na||h-Aibhne||Lodge||agus||thòisich||iadsan||air||Seamore||Tweeds||–||‘s||bha||iad||fair||cho||beautiful||–||lurex||–||bha||lurex||tromhpa||–||bheil||fhios||agad||–||rudan||…||bha||iad||cho||fine||–||bheil||fhios||agad||…||clòimh||–||very||very||very||fine||tweed||–||ach||bha||–||bhiodh||lurex||troimhe||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Seamore||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Seamore||Tweeds||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

‘S an e ….
Translation Here
||dè||th’ann||a||lurex||?||An||e||rud||sparkly||??

Christine:

Mmm hmmm

Muriel:

Smaoinich -
Translation Here||

Christine:

Bha .
Translation Here
||Bha||–||beautiful||.
Translation Here
||Ach||chan||eil||fhios||agamsa||nis||…’s||docha||gu||robh||iadsan||ga||chuir||an||null||gu||na||…gu||na||…||gu||na||fashion||houses||an||àiteigin||…||mar||a||…||mar||a…

cha||do||mhair||iad||robh||fhada||saoilidh||mi||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Feumaidh||mi||coimhead||air||an||eadar-liòn||a||dh’fhaicinn||a||bheil||eachdraidh||Seamo||Tweeds||ann. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Eachdraidh||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Tha||iadsan||…||Perrins||…||bheil||fhios||agad||air||Lee||and||Perrins||sauce||?

Muriel:

Tha .
Translation Here


Christine:

Se esan Perrins .
Translation Here


Muriel:

Oh se sin na Perrins ?

Christine:

‘Se sin na Perrins a bh’ann.
Translation Here


Muriel:

Oh ma tha

Christine:

Ach bhàsaich esan agus bha ise ….
Translation Here
.
Translation Here
||ach||tha||e||coltach||gu||robh||i||uabhasach||math||dhan||a||‘luchd||obraich||aice||.
Translation Here


Muriel:

Uh huh

Christine:

Mhh hmm .
Translation Here
||Tha||e||coltach||gu||robh||.
Translation Here


Muriel:

Gearraidh na h-Aibnne .
Translation Here


Christine:

Bha iad a ‘fuireach shuas ann an sin .
Translation Here

Ach||bha||mise||chò||aig||an||àm||–||cha||bhiodh||sinne||–||cha||robh||a’chiall||agamsa||cuir||na||ceistean||a||bu||chòir||dhomh||a||bhith||gan||cuir. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Bheil||fhios||agad||?

Muriel:

Duine againn

Christine:

Nuair a tha thu òg mar sin chan eil e tighinn a steach ort faighneachd ceistean mar sin .
Translation Here


Muriel:

Chan eil agus bheil fhios agad an drasda a nisdea b’fhearr leumsa gu robh

na||bodaich||‘s||na||caillich||beò||…||mumble||…||tha||leithid||againn||….

Translation Here

tha||sinn||air||leithid||a||chàll||.

Translation Here


Christine:

Uh huh sin mar a tha ….
Translation Here

mumble||… Muriel:

Och well ‘s ann.
Translation Here

Sin||a||‘rud. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Och||well||bha||siud||glè||mhath||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Fhuair sinn rud beag .
Translation Here


||

THE END !