Muriel Fisher talks to Christine Primrose

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 11:40, 7 May 2014 by WikiSysop (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Description of what this is

Muriel Fisher chats with Christine Primrose


1

Muriel:

Right Seo agad sinn ann seo 4th of August, it’s a Saturday July
This PREP.2SG 2PL.PN BE this
Right! Here we are on the 4th of August. It's a Saturday.


Christine:

No – it’s August 2007

Muriel:

Sin mar a tha sinn ann seo co-dhiubh ….
Those CMP 3SG.PRES.BE we is this anyway
Translation here

Christine:

Chan eil fhios againn …dè …??? mu dheidhinn sin !
Neg Be.PRES 'news' PREP.us what concerning those
Translation here.

Muriel:

‘S ann a tha sin air ‘island time‘ bhios mise a’cantainn ris a chlas Ghàidhlig agam.
BE.PRES ‘those’ on CMP REL.FUT.POS.BE 1SG.PN.EMPH ‘speaking’ ‘rice’ ‘class’ ‘Gaelic’ PREP.1SG
Translation here.
Nach eil fhios agad ?
Be.PRES ‘news' PREP.2SG
Translation here.
Agus em … tha sinn … tha mise a’càll ... tha mi a’càll an tide.
CONJ BE.PRES we BE.PRES 1SG.PN.EMPH BE.PRES 1SG ‘time’ BE.PRES ‘time’
Translation here.
Tha an tide a’dol luadh cho seachad (!) seachad cho luadh .
BE.PRES ‘time’ ‘going’ ‘walking’ 'as' ‘past’ ‘as’ 'walking'
Translation here.
Tha feum agams’ air cupa coffi, bheil fhios agad air sin ?
BE.PRES ‘must’ PREP.1SG ‘on’ ‘cup’ ‘coffee’ BE.PRES.QP ‘news' PREP.2SG ‘on’ ‘those’
Translation here.

2

Christine:

Bheil thu ag iarraidh cupan cofi ?
BE.PRES.QP 2.SG.PN PREP ‘asking’ ‘cup’ ‘coffee’
Would you like a cup of coffee?


Muriel:

Och well chan eil fuirichidh mi gu faigh [Sigh] sinn a Phortrigh.
Neg Be.PRES ‘wait’ 1.SG.PN PREP ‘get’ DEM ‘Portree’
Oh, well I can't wait to get one in Portree.

Christine:

Bheil thu cinnteach ?
BE.PRES.QP 2.SG.PN ‘certain’
Are you certain?


Muriel:

Aye. Ach bhitheadh e math .
‘yes’ ‘but’ Be.RELFUT 3.SG.MASC.PN ‘good’
Yes, but it will be good.
Chan eil cofi agad co-dhiùbh a’bheil ?
NEG Be.PRES ‘coffee’ PREP.2SG ‘anyway’ BE.QP
Are you not coffee anyway?

Christine:

Tha cofi agam .
BE.PRES ‘coffee’ PREP.1SG
I have coffee.

3

Muriel:

Oh siud – chan eil mi keen air siud .
DEM NEG Be.PRES 1SG.PN ‘keen’ PREP DEM
Oh that - I’m not keen on that.

Christine:

Cuiridh mi air an coire ?
‘toward’ 1.SG.PN PREP ‘kettle’
’Hand me the kettle.’


Muriel:

Cuiridh – thalla’s cuir air an coire .
‘toward’ ‘well’ ‘put’ ‘PREP’ ‘kettle’
Here - put the kettle on
Aye – cuir boinneag uisge ann .
‘yes’- ‘toward’ ‘droplet’ ‘water’ ‘exists’
Yes, there’s a wee bit of water.
So tha side math ann an diugh - chan eil e fliuch – for once !
3SG.PRES.BE ‘weather’ ‘good’ ‘exists’ ‘today’ NEG BE.PRES 3SG.PN ‘wet’
So, there’s good weather today-it’s not wet for once.

Christine:

Cha robh Samhradh againn.
NEG Be.PAST ‘summer’ PREP.1PL
It wasn’t summer to us.

Muriel:

Cha robh.
NEG Be.PAST
It was not.

Christine:

Bha Samhradh againn ann seo – tha mi creidsinn aig deiradh April – a’Ghiblean – deiradh April .
be.past ‘summer’ PREP.1P this - Be.PRES 1SG.PN ‘believe’ PREP? April ‘April’
Translation Here.
Bha side air leth teth againn .
be.past 'weather' 'on' 'half' 'hot' PREP.1PL
Translation Here.
Anns na h-Eileannan .
CMP 'island'
Translation Here.
Bha mise ann a’Leodhas aig an àm.
Be.PAST 1SG.PN.EMPH
Translation Here.
Agus bha dìreach – cha b’urrainn dhut a chreidsinn cho blath ‘s a bha e .
Translation Here.


Bha a h-uile duine a ‘bruidhinn air – ach bhon uarsinn – cha d’fhuair sinn – ach siud ‘s an cha d’fhuairs sin Samhradh ann .
Translation Here.

4

Muriel:

Well … feumaidh … an latha a thàining mise nuas , mi fhìnn ‘s Marie a Glaschsu, thòisich an t-uisge – bha side breagha ann an Glaschu.
"Translation Here."
Thòisich an t-uisge dìreach mus d’ràinig sinn Malaig.
"Translation Here."
Agus a h-uile duine a ‘cannteil “Oh – you should have been here last week – the weather was beautiful “
Translation Here.

Christine:

Bithidh sin a ‘tachairt !
"Translation Here."
Tha corra latha math ann ... ceart gu leor...
"Translation Here."

Muriel:

Och well tha …
Translation Here.

Christine:

An t-uabhas uisge .. am faca sibh an t-uisge a bh’aca shios a Sasuinn ? Cha leig sinn a las ar beul fhosgladh …
Translation Here.

Muriel:

Tha fios ‘am . Tha fios ‘am . Nisde – an cuala thusa an diugh air a ‘wireless gu robh … em …. tuiltean mòr mighty aca ann an Asia mar a chanas iad
Translation Here.

Christine:

Cha chuala .
Translation Here.

Muriel:

Chan eil fhios a’msa am b’fhathaist dhuinn a bhith a’cluintinn mu dheidinn sin , no … bheil cuimhne agad fhein - mìltean – milleanan de dhaoine le uisge – an àite fon uisge ?
Translation Here.

Christine:

Oh cha chuala mi sin.
Translation Here.

Muriel:

Ann an India agus ann am Bangladesh agus ann an China .
Translation Here.
Bha mise ag èisdachd ris a ‘wireless feadh na h-oidhche nuair a …. you know – step out of news – air ais a chadal – bithidh mi cluintinn rudan mar seo.
Translation Here.
Cha chuala sibh càl dheth ?
Translation Here.
Bheil cuimhne agad cluintinn mu dheidhinn roimhe ?
Translation Here.

Christine:

Well – ‘se an fhirinn innse dhut – tha mi cho cleachte bhith cluintinn rud – bheil fhios agad
Translation Here.
– rudah mar sin air feadh an t-saoghail ann an diofar àiteachan , agus dh’fhaodadh gum bi … aonan – landslide uabhasach ann an àiteigin ann an India .
Translation Here.

Muriel:

Oh bha . Bha earthquake aca . Crith-thalmhain .
Translation Here.

Christine:

Bha crith-thalmhain aca – robh ?
Translation Here.

Muriel:

Bha – cha chluinn thu dad a nisde – ciamar a tha na bailtean ?
Translation Here.

Christine:

Bheil thu gabhail siucar ?
Translation Here.

5

Muriel:

Tha , ma ‘se do thoil e .
Translation Here'
Cha chluinn thu … ciamar a tha na daoine sin ?
Translation Here'
Bheil thu smaoineachadh gu bheil taighean acanisde ?
Translation Here'
Chan eil .
Translation Here'

Christine:

Chan eil.
Translation Here'
Chan eil –na truaghainn.
Translation Here'
Sin?
Translation Here'

Muriel:

Aye.
Translation Here'
‘Se tri a bha siud.
Translation Here'

Christine:

Tha iad beag!
Translation Here
Chan eil annda ach spainnean beaga biodach!
Translation Here
Seo a nisde dhut!
Translation Here

Muriel:

Tapadh leat!
Translation Here

Christine:

Tha mi dochas gum bi sin ceart gu leòr.
Translation Here'


Muriel:

Och bithidh.
Translation Here'
It’s good enough for who it’s for!
Translation Here
Bheil fhios agad chòrdadh riumsa an dràsda – a bhith air an aiseag .
Translation Here

Christine:

Còrdadh?
Translation Here'

Muriel:

Nach bitheadh e math?
Translation Here'
Ag ithe bracaist.
Translation Here'

Christine:

Tha fios a’m.
Translation Here'

Muriel:

Le marag dhubh, sausages, beans agus toast agus cupa teatha.
Translation Here'
Agus an uairsin suas gu mullach a ‘bhàta, agus anns a ‘ghaoth agus anns a’ghrian –it would be ideal.
Translation Here'


Christine:

Chòrdadh sin riutsa!
Translation HereMuriel:

Bhithinn air m’fhìor dhoigh!
Translation HereChristine:

Ged tha– chan eil thusa cleachdte ri bhi faicinn a ‘mhuir– far a bheil thu fuireach.
Translation Here'
Tha sinne cho cleachdte ris– a bhith ga fhaicinn a h-uile latha.
Translation Here'


Muriel:

Tha
Translation Here'


Christine:

Tha mi ‘creidsinn nuair nach bi thu a’faicinn rud gum bi thu ga ionndrainn, nuairsin, nuair a gheibh thu e tha thu airson a bhith aige fad na tide.
Translation Here'


Muriel:

Well tha!
Translation Here


Christine:

Well– cho tric ‘s a s’urrainn dhut!
Translation Here

6

Muriel:

Tha e caran… ironic gum bi mi a huile latha a’teagasg ‘sgum bi mi a’coimhead a mach an uinneag air a’mhuir, agus a ‘faicinn na yachts bheag a ‘dol sios is suas.
Translation Here'

Christine:

Bithidh
Translation Here'

Muriel:

S bithidh mi a ‘smaoineachadh.
Translation Here'
well tha mi …tha mi cho faisg seo, ach gu dearbh, really, bhithinn ag iarraidh a bhith air a ‘mhuir.
Translation Here'

Christine:

Bhitheadh
Translation Here'

Muriel:

Ach co-dhiubh…
Translation Here'


Christine:

Bitheadh tu dol….
Translation Here'
bitheadh sibhse dol ann am bàta nuair a bha thu beag?
Translation Here'
Robh bàta aig .
Translation Here'
agaibh aig an taigh?
Translation Here'
Bàta beag na….?
Translation Here'

Muriel:

Well… bha bàta aig m’athair .
Translation Here'
Bha .
Translation Here'
Longa bheag .
Translation Here'
Geòla bheag .
Translation Here'
Agus .
Translation Here'
em.
Translation Here'


bhitheadh e a’dol a mach a dh’iasgach an còmhnaidh –well fad .
Translation Here'
fad an t-samhraidh.
Translation Here'
Sin agad a ‘rud a bhitheadh sinn ag ithe ‘s a’Gheamhradh.
Translation Here'
Sgadan ‘s liùth shaillte –‘s rionnach shaillte, ach… em… tha .
Translation Here'
‘se nighean a bh’annamsa– still!
Translation Here

Christine:

Seadh.
Translation Here'

Muriel:

Cha do dh’atharraich sin fhathast !
Translation Here
Agus cha bhitheadh iad ag iarraidh mo thoirt a mach, a mach as a’bhàta.
Translation Here'
(uhhuh) M’athair ‘s a’Luchag– sin an duine a bhitheadh e ag iasgach– fishing mate.
Translation Here'
mu do dheidhinn fhèin?
Translation Here'

Christine:

Cha robh… cha robh… cha robh ùidh sam bith agam ann am bàtaichean.
Translation Here'
Agus cha robh… bha
Translation Here'

7

Muriel:

Robh bàta aig d’athair?
Translation Here'

Christine:

Ach bha share aige.
Translation Here'
Bha dìreach ochdnar aca, bha share aca ann am bàta iasgaich...
Translation Here'
bhitheadh iad a ‘dol a mach an dràsda ‘s a rithist –ag iasgach.
Translation Here'
Ach cha bhitheadh ro thric.
Translation Here'
Ach cha robh bàta againn idir –cha robh.
Translation Here'
Cha robh bàta againn –‘Se glè bheag do dhaoine , nuair a smaoineachas tu air .
Translation Here'
Nisde– nuair a tha mi a’smaoineachadh air ais air– tha e cuir iogngadh orm nach robh barrachd dhaoine a’sàs ann an iasgach .
Translation Here'


Muriel:

Nisde– an robh cladach agaibhse?
Translation Here'

Christine:

Cha robh faisg oirnn .
Translation Here'
Well bha , bha an Dùnan ann .
Translation Here'
An Dùnan far a bheil iad fhathast ga chleachdadh airson a bhith a’toirt …
Translation Here'
bithidh na bàtaichean iasgaich a’tighinn a ‘steach - bheil fhios agad
Translation Here'
ach chan urrainn dhut –‘se seòrsa de –tha seòrsa de dùnan a th’ann– chan eil tràigh ann.
Translation Here'
(oh) Agus tha an traigh –ann an Dalmòr –an traighe as fhaisge oirnn , ann a’Dalmòr .
Translation Here'

8

Muriel:

Ma tha –tha sin suas piòs bhuaibh .
Translation Here'


Christine:

Tha.
Translation Here'
Tha sin suas piòs bhuainn…. bhitheadh sinn a’dol ann an dràsda nam bitheadh an side math .
Translation Here'
Bhitheadh sinn a’dol ann airson an latha .
Translation Here'


Muriel:

Uh huh .
Translation Here'
‘S am bhitheadh sibh a’coiseachd suas ?
Translation Here'

Christine:

Oh bhitheadh.
Translation Here'
Ach glè thric , em , cha bhitheadh sinn a’coiseachd idir .
Translation Here'
Bhitheadh– bhitheadh Uncle m’athair – bha van mhòr aige– Bedford van .
Translation Here'

Muriel:

Oh aye.
Translation Here'


Christine:

‘S bha e a’toirt crowd againn sios…. mumble……
Translation Here'

Muriel:

‘S robh a’ghainmeach geal ?
Translation Here'

Christine:

Tha– oh a’gheanmhach– tha a ‘gheanmhach anns na h-eileannan a muigh co-dhiùbh , cho breagha .
Translation Here'


Muriel:

Oh tha i dìreach àlainn.
Translation Here'

||

Christine:

Ach nuair a bha mi a’dol ‘o chionn ghoirid bha mi dol a null a dh’Uibhist ,’s chaidh mi null taobh nach eil fhios agad air am bàta-aiseag a gheibh thu bhon t-Òb

dhon||….

Translation Here'

Beàrnaraidh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Oh||aye||aye||–||ged||nach||robh||mi||riamh||oirre||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Well tha i uair a thide tha thu dol air a’bhus sios , a Steòrnabhadh sios dhan

an||t-Òb||.

Translation Here'

||Agus||nuair||a||dh’fhagas||tu||an||Tairbeart||,||tha||pìos||mòr||agad||ri||dhol||mus||fhaigh||thu||dhan||t-Òb||(mmhmm)||,||ach||abair||thusa||seallaidhean||de||thràighean||breagha||–||oh||chan||fhaca||mise||riamh||cal||cho||breagha||siud||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Tha||iad||feàr||–||rudeigin||a||chitheadh||tu||air||a’Charibbeann||,||‘eil||fhios||agad||mar||a||chitheadh||tu||air||a||‘Charibeann||…||chan||e||sin||abhhainn||–||cha||robh||duine||oirre||||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Honestly||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Mìltean||de||de||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

dh’astar||ann||a||shin||de||ghainmheach||–||‘s||bha||e||cho||geal||‘s||cho||breagha||‘s||bha||a||‘mhuir||cho||gorm||…mumble||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Nisde||–||bheil||a’mhuir||||- | || || || || || || || |-||robh||a||‘mhuir||uaine||?||Robh||i||uaine||?

Christine:

Bha i uiane gorm air choireigin .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Muriel:Bha||uaine||innte||ann||a||‘shin||(ann||sin)||

Christine:

Tha

Muriel:Bha||i||dìreach||àlainn||.

Translation Here'

‘Se||bhitheadh||snog||air||froca||dhomhsa||…

Christine:

?

Muriel:Nach||e||bhitheadh||snog||airson||froca||dhomh||?

Christine:

Oh nach e sin -
Translation HereMuriel:Aye||! |-

Translation Here


||An||dath||sin||…||‘s||toigh||leum…

Christine:

‘Se

Muriel:Ach||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

em||…||tha||an||t-uisge||cho||fuar||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Tha .
Translation Here'

Th’an||t-uisge||fuar||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||–||gheibh||thu||seachad||air||a||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Muriel:Do||you||think||?

Christine:

Yes -
Translation Here


||

Muriel:So||…||em||…||Well||,||bha||an||taigh||againne||–||ged||nach||fhaiceadh||tu||a’mhuir||bhuaithe,||bha||e||ri||taobh||a’chladaich||–||coig||mionaidean||–||suas||a’chnoc||–||timcheall||agus||bha||a’mhuir||dìreach||ann||a||‘shin||–||dìreach||coig||mioneadan||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh

Muriel:‘S||bha||…||gainmheach||–||bha||tràigh||dìreach||aig||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

aig||…||well||beul||a||‘loch||–||abhainn||a||‘tighinn||a||staigh||agus||an||tràigh||ann||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||an||uairsinn||bha||na||creagan||a’fàs||–||you||know||–||bha||iad||a||‘fàs||nas||àirde||ann||a||‘shin,||‘s||nas||àirde||–||nas||àite||a||mach||gu||Dunvegan||Head||–||agus||timcheall||gu||Neist||Point||–||dhan||an||Eist||–||agus||em||…||mus||deach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


mus||deach||na||creagan||ro||fhada||suas||,||bha||taighean-bàtaichean||ann||a||‘shin||–||bha||‘s||docha||sia||taighean||beag||bàta||air||an||togail||

Christine:

Mumble ??

||

Muriel:Well||‘se||–||bha||ballaichean||clach||(uh||huh)||agus||bhitheadh||corrugated||iron||oirre||–||you||know||–||bhitheadh||iad||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhitheadh||iad||air||mullach||a||chuir||…||a||chuir||air||na||ballaichean||a||bha||seo||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘S||bha||taigh-bàta||m’athair||–||e||fhèin||agus||Dòmhnal||Iain||an||ath||dhorus||–||bha||an||dà||bhàta||aca||–||ged||nach||robh||Dòmhnal||Iain||a’dol||a||mach||mòran||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bhitheadh||esan||dìreach||…||bhiteadh||am||bàta||aige||a’||suidhe||ann||a||‘shin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Carson a bhitheadh sin a nis ?

Muriel:Well||…||tha||mi||a’smaoineachadh||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bha||Dòmhnal||Iain||em||…||atharraichte||,||anns||a’bhaile||bheag||againne||,air||sgath’s||gu||robh||pìos||mòr||mòr||dhen||a’mhonadh||leotha||fhèin. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Uh huh.
Translation Here'


Muriel:Scorr||–||Monadh||a||Scorr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bha||car||aca||,||agus||bha||‘s||docha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

can||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

tri||mìle||caora||air||a’mhonadh||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

(uhuhu)||So||bha||obair||chaoraich||air||a’mhonadh||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Oh aye

||

Muriel:Agus||a||nisde||…||dè||bhitheadh||aig||m’athair||.

Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

och||‘s||docha||gum||bitheadh||tri||fichead||caora||aig||m’athair||–||rudeigin||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh .
Translation Here'


Muriel:Agus||bhitheadh||iadsan||air||a’mhonadh||againne||–||the||common||grazing||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

So||–||tha||mi||a’smaoineachadh||gu||robh||barrachd||feum||againne||air||an||iasg||anns||a||‘Gheamhradh||–||thoirreadh||‘s||ann||ag||iasgach||airson||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

airson||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

biodh||‘s||a’Gheamhradh||a||bha||sinn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

ach||bhitheadh||Stamhradh||cuideachd||ach||–||ag||iasgach||airson||biodh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Linn||sgadain||‘s||rionnach|| ‘s||liúth||is||stuth||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Có||nisde||a||bha||mi||a’bruidhinn||ris||–cha||robh||iad||riamh||a||‘reic||an||iasg||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Nuair||a||gheibhadh…||Nuair||a||gheibhadh||iad||an||t-iasg||–||nuair||a||chaidh||m’athair||a||mach||a||dh’iasgach||comhla||ris||a’Luchag||,||agus||nuair||a||gheibhah||iad||an||t-iasg||,||chumadh||iad||…||a||mhór||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

a||‘chuid||as||motha||dhaibh||fhéin||,||dhuinn||fhín||,||‘s||dhan||…||ach||cha||robh||clann||aig||a||Luchag||e||fhéin||‘sa||bhean||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Well||–||‘s||mise||a||‘chlann||a||bh’againne||(Mmmhmm) Agus||shailleadh||iad||e||agus||rachadh||iad||timcheall||,||an||uairsin||agus||bheiradh||iad||sgadan||–no||gu||brith||dé||bh’ann||,||dhan||na||daoine||‘s||a’ghleann||‘s||cha||ghabhadh||iad||airgead||uair||sam||bith||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Christine:

Oh cha ghabhadh cha robh iad a ‘gabhail airgead ann a’bhronag .
Translation Here'

Chan||e||sin||an||doigh||a||bh’aca||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bha||iad||an||aon||rud||againne||agus||bhiodh||…||bhiodh||iad||an||aon||rud||ann||an||Uibhist||agus||anns||na||Hearradh||tha||e||coltach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Cha||bhitheadh||airgead||a||‘dol||steach||dhan||a’chúis||idir||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Cha||robh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||an||robh||crodh||agaibh||?

Christine:

Bha .
Translation Here'

Bha||a’bhó||againn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Aon||bhó. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Aon||bhó||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Bha cha mhór anns a h-uile taigh an uairsin anns a’bhaile againne (mmhmmh).
Translation Here'


Ach||cha||bhitheadh||ann||an||taigh||an||dotair||na||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

aige…

Muriel:Oh||cha||robh||aig||a||‘mhinistear||nas||motha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

||uh||hu||…||||cha||robh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Ach bha ‘sa mhór anns a h-uile taigh .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:Agus||bhitheadh||…||bha||dá||bhó||againne||an||cómhnaidh||,||so||bha…||bhitheadh||–||bha||dá||mháirt||,||dá||stirc||agus||dá||laogh||beag||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh seadh .
Translation Here'


||

Muriel:So||–||bhitheadh||…||re-cycling||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

nuair||a||bha||iad||a||‘dol||air||falbh||,||nuair||a||bha||na|| st…||dé||…dé||a||‘Gháidhlig||a||bha||air||‘stirc’?||Neo||an||e||sin||facal||Gáidhlig||?||Có||dhiubh||- | || || || || || || || |- teenagers||(uh||huh)||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||nuair||a||dh’fhásadh||iad||aois||air||choireigin||–||‘s||docha||dá||bhliadhna||–||chan||eil||fhios||agamsa||reicear||iad||–||reicadh||m’athair||iad||,agus||an||uairsin||bhitheadh||…||an||dá||laogh||beag||…||bhitheadh||iadsan||a||‘fás||nas||motha||,||agus||bhitheadh||…bhitheadh||na||máirt||a’deanamh||the||next||round||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||So||sin||mar||a||bha||e||a’dol||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

So||bhitheadh||barrachd||bainne||againne||na||bha||dhìth||oirnn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

‘S bhitheadh sibh a’deanamh leis ?

Muriel:Well||…||ma||bha||‘s||docha||cuideigin||….

Translation Here'

thoireadh||cha||robh||bainne||aig||a’chrodh||aig||an||aon||àm||,||‘s||docha||ma||bha||a’bhò||agadsa||…||‘s||bha||i||tiorm||an||drasda||,||bheireadh||sinne||bainne||dhut||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Channadh sinne bha iad seasg .
Translation Here'


Muriel:

Seasg -
Translation Here


||(uh||huh)||Oh||sin||e||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Nuair||a||bha||iad||seasg||(uh||huh)||

Christine:

Tha mi a ‘smaonachadh gur e sin a chanadh iad .
Translation Here'


||

Muriel:

Aye I think so (uh huh) Agus Oh nam bitheadh bandrach you know ‘s docha sean chailleach bheag , neo rudeigin bheiradh iad am bainne dhi .
Translation Here'

Agus||–||bhitheadh||sinn||a||‘deanamh||caise||dheth||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Uh huh.
Translation Here'

Is||ìm. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Agus ím

Christine:

Bhitheadh sinn a’….
Translation Here'

bhitheadh||mo||mhathair||an||còmhnaidh||a||‘deanamh||gruth||.

Translation Here'


Muriel:

Gruth -
Translation Here


||‘Se||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

chan||e||caise||ach||gruth||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Gruth is bárr.
Translation Here'


Muriel:

Bheurla a tha air gruth ?

Christine:

Crowdy.
Translation Here'


Muriel:

Crowdy .
Translation Here'

(uh||huh)||.

Translation Here'

A||nisde||–||inns||dhomh||–||an||e||crowdy||ricotta||?

Christine:

‘Se .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘se||seorsa||de||ghruth||a||th’ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

’se||

Muriel:

‘Se .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Ach bhitheadh sin a ‘dol gruth is bárr .
Translation Here'


Muriel:

So bhitheadh sibhse a nisde bha crodh bha agaibh , bha marst agaibh

an||robh||caoraich||agaibh||?

||

Christine:

Cha robh .
Translation Here'

Ach||bha||caoraich||aig||m’uncle.

Translation Here'

Cha||robh||caoraich||againne||idir. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Uh huh .
Translation Here'

Ach||bha||sibhse||a||‘deanamh||clóimh||,||nach||robh||?

Christine:

Oh bha , bha m’athairsa an còmhnaidh a ‘fitheadh bhon a thàinig e mach as a’….
Translation Here'


bha||e||na||phrìosanach||anns||a’||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

anns||a’||chogadh||mu||dheiradh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Uh huh

Christine:

Airson ceithir bliadhna thàinig e dhachaidh glè ghoirid as deidh sin .
Translation Here'

Phòs||iad||.

Translation Here'


Phòs||iad||……||fair||…||ann||a’46||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Sgurr||an||cogadh||an||a||’45||||agus||phòs||iad||ann||(uh||huh)||a ‘46||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

||‘S||thàinig||iad||a||Charlabhaidh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Saoil an aois a bh’iad ?

Christine:

Well , cha robh ach glè òg .
Translation Here'

Bha||mo||||mhàthair||–||rugadh||i||ann||an||1916||–(||uh||hmm) so||bha||i||30||.

Translation Here'


Muriel:

30

||

Christine:

Hmmm cha robh i cho òg sin .
Translation Here'


Muriel:

Oh cha robh i cho òg sin.
Translation Here'


Christine:

Bha m’athair ….
Translation Here'

bha||m’athair||dà||bhliadhna||nas||òige||na||i||.

Translation Here'

Bha||esan||ann||an||1918. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


So||bhiodh||esan||28||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||nach||e||||bha||òg||anns||a||‘chogadh||–||smaoinich||na||balaich||òg||a||tha||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

‘Se balaich well ‘se balaich a th’annta fhathast //

Christine:

Na phrìosanaich .
Translation Here'

.

Translation Here'


Muriel:

‘Se balaich a th’annta fhathast .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

‘Se .
Translation Here'

So||sin||mar||a||bha||sinne. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Bha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘s||bha||m’athair||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

mar||a||bha||a||h-uile||duine||againne||anns||a||‘bhaile||–||‘s||ann||ri||fitheadh||a||bha||iad. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Sin agad a ‘rud nisde cha robh duine beo anns a’ghleann againne a’fitheadh.
Translation Here'


Christine:

Cha robh ?

M|| Cha||robh||.

Translation Here'

Cha||robh||anns||an||Eilean||Sgitheanach||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Bha ann am Portnalong nach robh ?

Muriel:

Cha…chan eil fhios agam .
Translation Here'

.

Translation Here'


||

Christine:

.
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

A||thàinig||null||as||na||Hearradh||?

Muriel:

Oh na Hearraich ….
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

mumble||

Christine:

Uh huh tha mi smaoineachadh gun cuala mi gu robh duine na dhà o chionn bliadhnaichean dh’fhaodainn a bhith ceàrr a nis chan eil mi buileach cinnteach

Muriel:

Well tha fios agam gu robh Hearraich a Caolas Scalpaidh ann am Portnalong .
Translation Here'


Christine:

Mmhh hhmmm

Muriel:

Thoirreadh bhiodh m’athair agus Hearrach eile anns a ‘ghleann bhiodh iad .
Translation Here'

.

Translation Here'

Johhny||Mòr||…||bhiodh||iad||a||‘dol||sios||.

Translation Here'

Bha||car||aig||Johnny||Mòr||,||is||bùth||bheag||aige||fhèin||is||a||phiuthar||–||cha||do||phòs||iad||riamh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Christine:

Seadh.
Translation Here'


Muriel:

Well cha do phòs iad a chèile agus cha do phòs iad duine sam bith eile -
Translation HereChristine:

Uh huh .
Translation Here'

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Em so anns a’Gheamhradh , dh’fhalbhadh m’athair còmhla ri Johnny Bàn

Johnny||Mòr||–||bha||dà||ainm||air.

Translation Here'

Bha||falt||bàn||air||‘s||bha||e||mòr. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||,||cha||tilleadh||iad||airson||oidhche||is||latha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

‘S||cha||robh||mise||riamh||ann||agus||chan||eil||fhios||agam||fhathast||gu||dè||bha||iad||a||‘deanamh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Ach||tha||mi||a||‘smaoineachadh||gu||robh||iad||a||‘dol||sios||a’cheilidh||air||na||Hearraich||–||na||cousins||aca||– agus||tha||mi||a||‘deanamh||dheth||gu||robh||iad||ag||òl||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Dà||latha||! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


! |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

bhiodh||an||còmhnaidh||botal||uisge||beatha||aig||m’athair||a||‘falbh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}

Agus||cha||robh||sin||cumanta||ga||fhaicinn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


||

Christine:

Cha robh cha robh airgead ann .
Translation Here'

Cha||robh||an||t-airgead||ann||airson||a||chuir||ann||a’rudan||mar||,||mar||an||t-òl||…nuar||a||bha||mi||a||‘fàs||suas||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here' |}


Muriel:

Cha robh .
Translation Here
||Nisde||–||an||robh||sibhse||–||am||biodh||botal||agaibhse||anns||an||taigh||?||

Christine:

Cha robh .
Translation Here
||Direach||aig||àm||na||Bliadhna||Ùr||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||huh||)||Àm||na||Bliadhn’||Ùr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

bhiodh||iad||an||uairsin||a’cumail||na||Bliadhn’Ùr||agus||‘se||rud||mòr||a||bh’ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||an||còmhnaidh||daoine||a||‘tighinn||a’chuir||na||Bliadhn’||Ùr||…||bhiodh||do||nàbaidh||a||‘tighinn||a||chuir||a||‘Bhliadhn||Ùr||ort||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Air||latha||na||Bliadhn’||Ùr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||huh||)||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Em||…||‘se||rud||mòr||a||bh’ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||uhuh). |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bheil||fhios||agad||…||bha||…||bha||…||bha||e||ciallachadh||tòrr||dhaibh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Latha||na||Bliadhn’||Ùr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Bha .
Translation Here


Christine:

Cha robh guth aca air Nollaig.
Translation Here


Muriel:

Cha robh .
Translation Here
||Oh||Shìorraidh||cha||robh.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

…Latha na Nollaig .
Translation Here
||Bha||a||h-uile||duine||ag||obair.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Cha||robh||duine||a’sgurr||a||dh’obair. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Cha robh .
Translation Here


Christine:

‘Se rud ùr a th’ann na Christmas holidays .
Translation Here


Muriel:

Well ‘se ‘se rud mu dheidhinn an airgead a th’ann , nach e ?

Christine:

och ‘se.
Translation Here


Muriel:

So robh robh rud rud àraidh a bhiodh sibh ag ithe no rud sam bith ?

Christine:

Well tha cuimhne agam bhiodh bha .
Translation Here
||Oidhche||na||Bliadhn’||Ùr||…||bhiodh||

mo||mhàthair||.

Translation Here
.
Translation Here
||tha||cuimhn||agam||aon||thrup||co-dhìubh||,||mar||a||th’eil||dà||thuras||,||bha||i||faighinn||pìos||do||phickled||beef||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

Cia….
Translation Here
||aye||–||as||a||‘bhuidsear||?||

Christine:

Uh huh bha ….
Translation Here
||bha||…||chan||eil||fhios||‘am||–||ann||a’||Steornabhaigh||(oh||aye)||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Is||bhiodh||e||againn||comhla||ri||buntata||pronn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||O||Dhia||–||‘s||bha||e||math||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Aig||meadhon||oidhche||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Aig meadhon-oidhche .
Translation Here


Christine:

Nuair a bha a Bhliadhn’ Ùr a ‘tighinn a steach

Muriel:

Oidhche Chaillean (sp?)

Christine:

Oidhche Chaillean .
Translation Here
||Mmm||hmm.
Translation Here
||Tha||cuimhne||agamsa||air||||sin||.
Translation Here


Muriel:

So nuairsin bhiodh so bhiodh botal uisge-beatha biodh iad a ‘dol timcheall .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

biodh||iad||a…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||an||taighe||?

Christine:

Bhiodh …bhiodh

Muriel:

Bhiodh cuid a dhaoine a’fàgail ,’s bha cuid a dhaoine a’fuireach aig an taigh ?

Christine:

Well ….
Translation Here
||a||‘chuimhne||a||th’agamsa||–||‘se||bhiodh||na||nàbaidhean||‘s||docha||–||cuideigin||bho||shuas||am||baile||–||thigeadh||iad||a||mach||–||direach||leis||a’bhotal||‘s||?rachadh(?not||sure||what||she||says||here)||||iad||bho||thaigh||gu||taigh||,||‘s||gheibhadh||tu||aon||nip||mach||as||a||‘bhotal||.
Translation Here
||Thug||m’athair||dhomh||aon||nip||.
Translation Here
||(uh||huh||)||…||as||a’bhotal||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

Oh aye cha bhiodh mo mhàthair ag òl idir ach bhiodh m’athair ag òl.
Translation Here


Christine:

Agus sin mar a bha

Muriel:

Uh huh

Christine:

Ach of course nuairsin thàinig atharrachadh mòr air an àite mar a thàinig air a h-uile àite eile .
Translation Here
||Tha||mise||a||‘smaoineachadh||–||och||chan||eil||fhios||‘am||–||chan||urrainn||dhuinn||stad||….
Translation Here
||stad||a||chuir||air||rudan||a||tha||sinn||||.
Translation Here
||Tha||mise||smaonachadh||gun||do||thòisich||a||h-uile||rud||a||dhol||a||thaigh||na||croich||nuair||a||thàinig||an||television||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

A thaigh na croich

Christine:

A thaigh na croich .
Translation Here


Muriel:

tha sin ?

Christine:

Och taigh na croich

Muriel:

A chruich ?? A thuigh na croich ????

Christine:

Taigh na croich -
Translation HereMuriel:

Taigh na croich

Christine:

Taigh na galla .
Translation Here
.
Translation Here
||||nach||eil||fhios||agad||(aye||aye||)…||tits||up||! |-
Translation Here


-
Translation Here


Nuair a thòisich an telly dh’atharraich tòrr rudan anns na h-Eileanan , gu h-àraid -
Translation Here


‘S an diugh tha telebhision anns a h-uile rium cha mhòr , nach eil ?

Muriel:

Tha mmmhmmm oh tha

Christine:

‘Se call mòr a bh’ann .
Translation Here
||‘Se||call||mòr||a||bh’ann||.
Translation Here


Muriel:

So .
Translation Here
.
Translation Here
tha||….

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||chan||eil||daoine||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||cha||robh||daoine||…||chan||eil||leithid||a||dh’fheum||aca||air||a||bhith||a’dol||a-mach||‘s||a||bhith||a’crac||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Och chan eil .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

‘S a bha , ‘s a b’abhaist faodaidh iad dìreach suidhe ann a shin agus coimhead air rudeigin.
Translation Here


Christine:

Tha fios agam .
Translation Here


Muriel:

Mmhumm .
Translation Here
||Agus||an||uairsin||tha||e||a’cuir||miann||annta||airson||stuth||nach||eil||aca||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Christine:

Uh huh .
Translation Here
||Well||bha.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||chan||eil||fhios||‘am||dè||mar||a||tha||an||diugh||–||tha||urrad||de||dh’airgead||aig||daoine||an||diugh||a||Mhuirgheal||a||bharrachd||air||na||lathaichean||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Tha|| urrad||de||dh’airgead||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bithidh||thusa||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||ged||nach||eil||iad||ag||obair||…tha||…tha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||gheibh||thu||a||h-uile||call||air||iosad||an||diugh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bheil||fhios||agad||–||credit||cards||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||fad||na||tide||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Tha fhios ‘am .
Translation Here


Christine:

‘S chan eil duine , chan eil duine nach eil .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||math||dheth||…||anns||na||h-Eileannan||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Chan eil .
Translation Here
||Chan||eil||iad||bochd||mar||a||bha||sinne||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Ach||am||bheil||fhios||agad||,||nuair||a||bha||sinne||bochd…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||agus||tha||cuimhne||agams||nuair||a||bha||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||nuair||a||thigeadh||am||pension|| ‘se||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bha||mo||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bha||mo||pharantansa||cho||sean||gu||robh…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bha||iad||a||‘faighinn||am||pension||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Agus||thòisich||m’athairsa||ag||obair||aig||sixty||five||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Croitearachd||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Sinn||nuair||a||thòisich||e||,||thoirreadh||bha||e||air||a||bhith||air||falbh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||iad||air||a||bhith||air||falbh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Bha…

Muriel:

Agus bha .
Translation Here
.
Translation Here
||chuir||iad||a||staigh||mu||choig||bliadhna||deug||a’croitearachd||,||aig||65||nuair||a||bha||a||h-uile||duine||an||latha||diugh||retiring||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Tha sin ann .
Translation Here
||Cha||robh||duine||a||‘retireadh||an||uairsin||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Cha||robh||thu||a||‘sgurr||dheth||d’obair||gun||an||latha||a||bhàsaicheadh||tu||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||comas||agadsa||idir||–||bha||thu||ag||obair

Muriel:

Agus .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||||tha||cuimhne||agams||gum||biodh||iad||a||‘cunntais||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||em||a||‘cunntas||an||t-airgead||a’phension||–

Christine:

Bhiodh

Muriel:

Cha robh ann ach beagan airson a ‘ghas cylinder

Christine:

‘Se

||

Muriel:

Beagan airson well cha robh an electricity ann an toiseach , ach an uairsin thàinig an dealan .
Translation Here
||Bhiodh||sin||ann||–||agus||–||em||–||so||bha||iad||a||‘deanamh||airgead||dhen||a||‘phension||,||dhen||a||‘chrodh||,||dhen||a||‘chlòimh||–||ga||reic||–||clòimh||na||caoiraich||.
Translation Here
||Agus||.
Translation Here
.
Translation Here

bhiodh||e||…||bhiodh||e||a’deanamh||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhiodh||e||a’marbhadh||róin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}(uh||huh)||agus||a||‘toirt||dhiubh||am||bian||…||deanamh||…||bhiodh||e||a’leaghadh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||dé||an||t-ainm||a||bha||agad||air||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}?

Christine:

Cloidh ? ‘Se cloidh a chanadh sinne .
Translation Here


Muriel:

Cloidh ?

Christine:

Cloidh .
Translation Here
||Chan||e||clómh||a||chanadh||sinne||.
Translation Here
||‘Se||clóidh||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Oh ‘se clóimh ….
Translation Here
||Agus||biastan||dubh||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||…bhiodh||e||marbadh||biastan||dubh||- | || || || || || || || |- of||course||they||would||shoot||himself||today||if||they||knew||that||–||but||that||was||part||of||our||livelihood||||(uhh||hmm)||so||nisde||…so…||airson||airgead||,||bha||sibhse||…||bha||sibhse||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||so||bha||shibhse||deanamh||…||‘se||figheadh||a||tha||thusa||a’cannteil||ris||?

||

Christine:

Breabadaireach no figheadh

Muriel:

Breab .
Translation Here
.
Translation Here
||figheadh||??

Christine:

Breabadaireachd ‘se breabadair a bha nam athair.
Translation Here


Muriel:

Ah huh agus ciamar a bha sin ag obair ? Co ás a bhiodh e ….
Translation Here
||am||bitheadh||e||faighinn||clóimh||…||?||Ciamar||a||bha||e||ag||obair||?||

Christine:

Bha tórr em bha na muileann ann a ‘Steornabhaigh (uh huh) bha a ‘mhuilean eile ann a ‘Siabost .
Translation Here
||

Muriel:

Seadh .
Translation Here
||Aig||Derek||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||Christine:

Staigidh Cha robh .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||aig||Derek||an||uairsin||||- | || || || || || || || |-ach||Staigidh||a||chanadh||iad||ris||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Em||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}agus||nuairsin||bhiodh||e||…||bhiodh||na||muilinn||a’||cuir||a||null||air||lorry||,||cuir||a||null||na||clòimhtinn||–||bheil||fhios||agad||…||eh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhiodh||iad||…||chan||eil||fhios||agam||dè||chanadh||iad||riutha||?||“Issue”||?||‘se||“issue”||

Muriel:

Bheil an issue a ‘tighinn ?

Christine:

Uh huh .
Translation Here
||Agus||em||.
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||sin||mar||a||bha||iad||ag||obair||,||nuairsin||nuair||a||bhiodh||eh,||clòimh||deiseil||bhiodh||e||…||bhiodh||na||lorryean||a||‘tighinn||timcheall||||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||tu||a||‘cuir||a||‘chlòimh||taobh||a||muigh||a||‘gheata||gus||an||tigeadh||an||lorry||agus||thogadh||iad||e||null||chun||na|| muileann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||lorry||,||bhiodh||lorry||aig||a||h-uile||muileann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||tòrr||dhe||…||bha||barrachd||air||aon||mhuilinn||ann||a’Steornabhaigh||,||tha||mi||a||‘smaonachahd||gu||robh||ceithir||no||coig||dhiubh||aig||an||àm||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

So bheiradh tusa dhaibh clòimh dhe na caoraich air an rùsgadh ?

Christine:

Oh cha toir gheibhadh iadsan e a àitegein chan eil fhios agam as a bha a’chlòimh a’tighinn .
Translation Here
||Tha||mi||a’smaonachadh||gu||robh||iad||a||‘toirt||||a’chlòimh||a||steach||bho||.
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bho||Tìr||Mòr||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

Oh aye.
Translation Here
||So||bheiradh||…||bheiradh||iadsan||thugaibhse||a’chòimh||?

Christine:

Bheiradh iad thugainn .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||eh||…||bheiradh||iad||thugainn||eh||snamhla||(?)||an||snamhla||(?)||The||wool. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

The wool .
Translation Here


Christine:

Uh huh.
Translation Here
||Agus||dh’fheumadh||tu||an||uairsin||…||dh’fheumadh||tu||an||uairsin||a||chuir||air||a’mhachine||airson||boban||beag||a||dheanamh||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}(Uh||Huh)||Gheibhadh||tu||boban||mòra||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Is||bha||m’athair||a||‘faighinn||…||gheibhadh||tu||bobann||mòra||mòra||mòra||–||bheil||fhios||agad||–||ach||dh’fheumadh||tu||a||chuir||dhan||na||feadhainn||beaga||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||iad||an||uairsin||a||‘faighinn||an||clòimh||–||bheil||fhios||agad||–||pios||…||an||snàmhlan||air||a||dheanamh||mar||hanks||mòr||fhada||dheth||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Seadh.
Translation Here


Christine:

‘S bhiodh m’athair an uairsin ga mhìnigeadh bhiodh e ga chuir air a ‘mhachine air rolladh mhòr , ‘s ga …ga bhiodh e ga an t-ainm a bha siud ?? em em dhia chaidh e às mo chuimhne “tinein””( ???) Bhiodh iad an còmhnaidh a’ fàgail piòs dhen a ‘chlòimh mu dheireadh (seadh) .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||gus||an||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||gus||an||…||cuireadh||iad||air||an||ath||chlòimh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Bheil||fhios||agad||?||

||

Muriel:

Oh aye uh huh ….
Translation Here


Christine:

Bhiodh iad ga fhigheadh , bhiodh iad ….
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||dh’fheumadh||e||fhigheadh||le||làmhan||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Uh huh.
Translation Here


Christine:

Bha ‘lengh’ sin agus can sin (Uh huh ) , agus bhiodh e ga fhigheadh le làmhan agus an uairsin a’bìneagadh an clòimh sin .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bheil||fhios||agad||…bhiodh||na||shanks||a||tha||seo||(uh||huh)||bha||iad||fada||fada||fada||fada||||agus||bha||iad||ga||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhithinnsa||ga||chuideachadh||leis||a||‘bhìnneagadh||…||‘s||dh’fheumadh||tu||…||bha||a||h-uile||call||cho||rèimh. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Bhiodh||e||air||rolladh||mhòr||mhòr||–||nuairsin||bhiodh||e||tron||a||…||toiseach||…||nuairsin||…||rolladh||dhan||a’taobh||eile||dhen||a||‘bheart||,||agus||bha||thu||nuairsin||…||dhe||na||bobbainn||beaga||–||bha||thu||gan||cuir||a||steach||dhan||a||‘spàl||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||‘S||bha||an||spàl||an||shuttle||(oh||aye||uh||huh)||‘bhiodh||e||a’dol||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||‘S||bhiodh||a’spàl||a’dol||a||mach||‘s||a||dha||…||a’dol||a||steach||mar||sin||agus||bhiodh||iad||a||‘||dol||eh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||bhiodh||…||bhiodh||iad||eh…||a’figheadh||a||‘chlòimh||a||nuairsin. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Le||’n||casan||,||le||’n||chasan||,||breabadh||nan||casan. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


||

Muriel:

An e nan casan ……?

Christine: Nan||casan||–||‘se||sin||a||bha||a’cumail||a’bheairt||a’dol.

Translation Here


Muriel:

So nuairsin ‘se fuaim a tha sin fhèin nach e ?

Christine:

Mmm hmm ‘se.
Translation Here


Muriel:

Tha CD agamsa a thug cuideigin dhomh ‘s The sounds of Harris and Lewis (mmh hmm) .
Translation Here
||An||cuala||tu||e||?||

Christine:

Cha chuala .
Translation Here


Muriel:

Eh oh nach cuala ? Fuaimeanan agus tha mise glè chìnnteach gu .
Translation Here
.
Translation Here
||gu||bheil||fuaim||ann||a||dh’fhaighnicheadh||tusa||nach||bi||as||ma….

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Oh||feumaidh||mi||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}(uh||huh)||…||bithidh||e||agam||aig||an||taigh||…||feumaidh||mi||copy||no||rudeigin||fhaighinn||dhut||ach||an||éisd||thu||ris||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Nach iad a bha …nach iad a bha ‘fit fad’ an latha

Muriel:

Smaonaich -
Translation Here


Christine:

Fad’ an latha casan mar siud fad’ an latha .
Translation Here
.
Translation Here


Muriel:

Casan laidir -
Translation Here||

Christine:

Sin a fáir (?) Nach ann -
Translation Here


||Gu||deimhinne||dhut||–||bhithinn-sa||…||bhithinn-sa||air||a||bhith||…||(??||- | || || || || || || || |-||)||…||nuair||a||bha||mi||anns||a||…anns||a’bhún||sgoil||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bhiodh||iad||…||chaidh||sealtainn||dhomhsa||dé||mar||a||dheanadh||tu||sin||||nuair||a||bha||mi||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||tha||mi||smaonachadh||nach robh||mi||ach||ochd||no||naoi||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(Uh||huh||)||||‘S||dh’fheumainn||a||dheanamh||a||h-uile||latha||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Nisde so nuair a bha e deiseal , am biodh piós clóimh aige mar seo ?

Christine:

Bhiodh.
Translation Here
||Agus||bhiodh||iad||…||nuairsin||bhiodh||e||…||bhiodh||e||…||bhiodh||e||nuairsin||.
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}em||…||bhiodh||e||ga||phasgadh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Nuair||a||thigeadh||e||bhon||a’||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}bhon||a’||…||bhon||a||‘rolladh||mhór||a||bha||seo||(uh||huh||)||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Fon||a||‘drum||mhór||a||bha||seo||nuair||a||bhiodh||e||deiseil||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||e||nuairsin||ga||phasgadh||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Díreach||ga||phasgadh||…||bhiodh||e||cho||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||tha||mi||creidsinn||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||mar||sin…||(aye)||direach||…mumble||…||mar||sin||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uh||huh)||agus||ga||cheangail||an||uairsin||le||sreang||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

‘S dathan robh dathan .
Translation Here


Christine:

Well , dh’fheumadh iad bhiodh iad a faighinn pátran fon a’ ….
Translation Here
||fon||a’||mhuilinn||.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Aye.
Translation Here


||

Christine:

‘S dh’fheumadh iad leantainn am pátran sin .
Translation Here
||Mar||as||trice||‘se||herring||bone||….

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||four||by||two||no||rudeigin||a||bh’ann||–||cha||eil||mise||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||cha||robh||mise||…Chan||eil||…cha||chùimhnich||mise||ainmean||mar||sin||dhòmhsa||||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Ach||an||drasda||‘s||a||rithist||gheibhadh||tu||,||gheibhadh||iad||pàtran||sònraichte||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

Aye

Christine:

Ach aig an àm sin , ‘se .
Translation Here
.
Translation Here
’s||ann||bhon||…||bha||bha||clòimh||ga||chuir||air||falbh||airson||seacaidean||fir||,||agus||sgiortaichean||–||tha||fhios||agad||–||rudan||dorcha||………

Christine:

Bheil fhios agad An diugh an nisde , tha well .
Translation Here
.

|- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}chleachd||iad||a||bhith||a’cuir||barrachd||dathan||ann||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(uhuh)||Bha||iad||a’dol||dhan||na||fashion||houses||ann||am||Milan||–||agus||àitechan||mar||sin||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||(mmh||hmmm||)||–||bheil||fhios||agad||–||is||thòisich||a’chlòimh||…||Ach||tha||cuimhne||agamsa||cuideachd||,||thàinig||boireannach||Perrins. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Cailleach||Perrins||a||bhiodh||aca||oirre||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Bha||i||fhein||agus||Perrins||an||duine||aice||–||duine||beartach||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||thàinig||iad||a||dh’fhuireach||ann||an||Gearraidh||na||h-Aibhne||Lodge||agus||thòisich||iadsan||air||Seamore||Tweeds||–||‘s||bha||iad||fair||cho||beautiful||–||lurex||–||bha||lurex||tromhpa||–||bheil||fhios||agad||–||rudan||…||bha||iad||cho||fine||–||bheil||fhios||agad||…||clòimh||–||very||very||very||fine||tweed||–||ach||bha||–||bhiodh||lurex||troimhe||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Seamore||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Seamore||Tweeds||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Muriel:

‘S an e ….
Translation Here
||dè||th’ann||a||lurex||?||An||e||rud||sparkly||??

Christine:

Mmm hmmm

Muriel:

Smaoinich -
Translation Here||

Christine:

Bha .
Translation Here
||Bha||–||beautiful||.
Translation Here
||Ach||chan||eil||fhios||agamsa||nis||…’s||docha||gu||robh||iadsan||ga||chuir||an||null||gu||na||…gu||na||…||gu||na||fashion||houses||an||àiteigin||…||mar||a||…||mar||a…

cha||do||mhair||iad||robh||fhada||saoilidh||mi||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Feumaidh||mi||coimhead||air||an||eadar-liòn||a||dh’fhaicinn||a||bheil||eachdraidh||Seamo||Tweeds||ann. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Eachdraidh||…. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}||Tha||iadsan||…||Perrins||…||bheil||fhios||agad||air||Lee||and||Perrins||sauce||?

Muriel:

Tha .
Translation Here


Christine:

Se esan Perrins .
Translation Here


Muriel:

Oh se sin na Perrins ?

Christine:

‘Se sin na Perrins a bh’ann.
Translation Here


Muriel:

Oh ma tha

Christine:

Ach bhàsaich esan agus bha ise ….
Translation Here
.
Translation Here
||ach||tha||e||coltach||gu||robh||i||uabhasach||math||dhan||a||‘luchd||obraich||aice||.
Translation Here


Muriel:

Uh huh

Christine:

Mhh hmm .
Translation Here
||Tha||e||coltach||gu||robh||.
Translation Here


Muriel:

Gearraidh na h-Aibnne .
Translation Here


Christine:

Bha iad a ‘fuireach shuas ann an sin .
Translation Here

Ach||bha||mise||chò||aig||an||àm||–||cha||bhiodh||sinne||–||cha||robh||a’chiall||agamsa||cuir||na||ceistean||a||bu||chòir||dhomh||a||bhith||gan||cuir. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Bheil||fhios||agad||?

Muriel:

Duine againn

Christine:

Nuair a tha thu òg mar sin chan eil e tighinn a steach ort faighneachd ceistean mar sin .
Translation Here


Muriel:

Chan eil agus bheil fhios agad an drasda a nisdea b’fhearr leumsa gu robh

na||bodaich||‘s||na||caillich||beò||…||mumble||…||tha||leithid||againn||….

Translation Here

tha||sinn||air||leithid||a||chàll||.

Translation Here


Christine:

Uh huh sin mar a tha ….
Translation Here

mumble||… Muriel:

Och well ‘s ann.
Translation Here

Sin||a||‘rud. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}

Och||well||bha||siud||glè||mhath||. |- | || || || || || || || |- |colspan=|Translation Here |}


Christine:

Fhuair sinn rud beag .
Translation Here


||

THE END !