User:Akerbeltz

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 15:11, 29 July 2012 by Akerbeltz (talk | contribs) (Created page with ''S mise '''Akerbeltz''' no '''Michael Bauer''' agus tha làmh agam ann an iomadh gnothach ann an saoghal na Gàidhlig ach gu h-àraidh: * Eadar-theangachadh is leasachadh bathar-…')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

'S mise Akerbeltz no Michael Bauer agus tha làmh agam ann an iomadh gnothach ann an saoghal na Gàidhlig ach gu h-àraidh:

Tha cridhe fir-chànanachais is acadamaigich annam fhathast, ged nach eil mi ag obair ann tuilleadh - a bharrachd air pròiseactan mar seo an-dràsta 's a-rithist!