Verbal Nouns

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 20:46, 14 June 2009 by AndrewCarnie (talk | contribs) (Created page with '{| !Verb !Translation !Mark (2006) type !Verbal Noun !Alternate VN forms |- |abair |say |E |radh | |- |adhbharaich |cause |1d |adhbharachadh | |- |adhlaic |bury/inter |1c |adhlac...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Verb Translation Mark (2006) type Verbal Noun Alternate VN forms
abair say E radh
adhbharaich cause 1d adhbharachadh
adhlaic bury/inter 1c adhlacadh
agair claim 4 agairt
àicheidh deny/refuse 3 àicheadh
aidich confess 1e aideachadh
ainmich name 1e ainmeachadh
àireamh number/count 2 àireamh
aisig ferry/restore 3 aiseag
àiteach cultivate 1e àiteachadh
àithn command 10/1b àithne - aithris tell/relate 2 aithris
amail entangle 1f.i/1c amladh - amhairc look/see 3 amharc
aom bend/yield 1a aomadh
aontaich agree/consent 1d aontachadh
aotromaich ease/lighten 1d aotromachadh
àraich rear/raise 3 àrach
at surge/swell (sea) 2 at
atharraich change/alter 1d atharrachadh
bac hinder/obstruct 1a/9a bacadh - bagair threaten/terrify 1f.ii/4 bagradh - bàsaich die 1d bàsachadh
bàth drown/quench 1a bàthadh
beachdaich consider/observe 1d beachdachadh
bean touch/meddle 6a beantainn
beannaich bless/salute 1d beannachadh
beathaich feed 1d beathachadh
beir bear/give birth 5/E beirsinn - beòthaich animate 1d beòthachadh
beuc roar 12/9a beucaich - biadh feed 1a biathadh
bìd chirp E bìdil
blais taste 8 blasad
bleith grind 2 bleith
bleoghainn milk 2/3 bleoghainn - blian sunbathe 1a blianadh
bòc swell/puff up 1a bòcadh
bodhair deafen 1f.ii bodhradh
bog wag 1a/9a/E bogadh - bogaich soften/moisten 1d bogachadh
bòidich vow/swear 1e bòideachadh
boillsg shine/beam 1b boillsgeadh
brath betray 1a brathadh
breab kick 1a breabadh
breithnich judge 1e breithneachadh
brìodail caress/flatter 3 brìodail
bris break 1b briseadh
brosnaich encourage/excite 1d brosnachadh
brùchd burst out 1a/9a brùchdadh - bruich boil 1b/2 bruicheadh - bruidhinn (ri) talk to 2 bruidhinn
brùth bruise/crush 1a brùthadh
buachaillich herd cattle 11b buachailleachd
buail hit/strike 1c bualadh
buain harvest/pluck 2 buain
buair trouble/bother 1b buaireadh
buanaich last/endure 1d/11a buanachadh - buannaich gain/profit 11a buannachd
buidhinn win/gain 2 buidhinn
builich grant 1e buileachadh
buin belong to meddle 6a buntainn
bùir roar/bellow 12/1c bùirich - bùraich dig/delve 3 bùrach
cagainn chew/gnaw 1f.iii cagnadh
caidil sleep E cadal
caill lose 3 call
càin slander/scold 1b càineadh
càir repair/place 1c càradh
càirich mend/repair E càradh
caisg stop/check/staunch 1c casgadh
caislich stir E/1e caisleadh - caith spend/waste/throw 7 caitheamh
calc ram/cram/caulk 1a calcadh
campaich camp/encamp 1d campachadh
can say/name 6a cantainn
caochail die/change 1f.i caochladh
caoidh lament/weep 2 caoidh
caoin weep 1b caoineadh
caoinich dry hay 1e caoineachadh
caomhainn save/preserve 1f.iii caomhnadh
caraich stir/sway 1d/13b carachadh - càrd card (wool) 1a càrdadh
càrn gather 1a càrnadh
casaid complain/accuse 2 casaid
casgair butcher/slaughter 1f.ii/4 casgradh
casgair butcher/slaughter 4 casgairt
ceadaich permit/allow 1d ceadachadh
ceangail bind/tie 3 ceangal
ceannaich buy 3 ceannach
ceartaich rectify 1d ceartachadh
ceasnaich question 1d ceasnachadh
ceil (air) conceal/hide 6b ceiltinn
ciaraich darken 1d ciarachadh
cinn grow/increase 6b cinntinn
cìr comb 1b cìreadh
ciùinich calm 1e ciùineachadh
ciùrr hurt/injure 1a ciùrradh
cladhaich dig/delve 1d/3 cladhachadh - claoidh exhaust/fatigue 2 claoidh
cleachd use 1a cleachdadh
cleasaich play/sport 11a cleasachd
clisg start in surprise 1b clisgeadh
cluich play (games) 2 cluich
cluinn hear 6b cluinntinn
cnàmh digest/chew 1a/2 cnàmhadh - cnap thump/knock 1a cnapadh
cnuasaich collect 1d/11a cnuasachadh - cobhair help/aid 1f.ii/2 cobhrach - còcairich cook 11b còcaireachd
cog fight 1a cogadh
coimhead look 2 coimhead
coinnich meet 1e coinneachadh
coisich walk 11b coiseachd
coisinn earn/win 1f.iii+broaden cosnadh
coitich persuade 1e coiteachadh
comhairlich advise 1e comhairleachadh
còmhdaich cover/dress 1d còmhdachadh
còmhnaich dwell E còmhnaidh
connsaich argue 1d connsachadh
còrd agree/please 1a còrdadh
cosg spend/waste/wear 2 cosg
cothaich struggle/strive 1d cothachadh
crath shake 1a crathadh
creach plunder/ruin 1a/2 creachadh - creid believe 5 creidsinn
crìochnaich end/finish 1d crìochnachadh
criom peck/nibble 1a criomadh
crìon wither/fad 1a crìonadh
crith shake 2 crith
croch hang/depend 1a crochadh
crom bend/incline 1a cromadh
cruadhaich harden/dry 1d cruadhachadh
crùb crouch/cringe 1a crùbadh
cruinnich gather 1e cruinneachadh
crùn crown 1a crùnadh
cuairtich encircle 1e cuairteachadh
cuidich help/assist 1e cuideachadh
cuimhnich remember 1e cuimhneachadh
cuimsich aim 1e cuimseachadh
cuir put/set/sow/plant 3 cur
cùm keep 9a cumail
cut gut (fish) 1a cutadh
daingnich strengthen 1e daingneachadh
dall blind/dazzle 1a dalladh
danns dance 1a dannsadh
deachd dictate 1a deachdadh
dealaich separate 1d/13b dealachadh - dealraich shine/gleam 1d/13b dealrachadh - dèan make/do 7 dèanamh
dearbh prove 1a dearbhadh
dearc glimpse 1a dearcadh
deargaich redden 1d deargachadh
dearmaid neglect 3 dearmad
deàrrs shine/glitter 1a deàrrsadh
deasaich prepare 1d deasachadh
deasbaid argue/debate 3 deasbad
dèilig (ri) deal with 1b dèiligeadh
deisealaich prepare 1d deisealachadh
deoghail suck 3 deoghal
dinn stuff 1b dinneadh
dìobair forsake/abandon 1f.ii/4 dìobradh - dìobhair vomit 4 dìobhairt
dìochuimhnich forget 1e dìochuimhneachadh
diogail tickle 1f.i diogladh
dìoghail avenge 1f.i dìoghladh
dìoghlaim glean/cull 3 dìoghlam
dìol pay back 1a/2 dìoladh
dìrich climb/ascend E dìreadh
diùlt deny 1a diùltadh
dleas earn 1a dleasadh
dlùth approach/near 1a dlùthadh
dlùthaich approach 1d dlùthachadh
dochainn hurt 3 dochann
dòirt spill/pour 1c dòrtadh
dòmhlaich crowd/thicken 1d dòmhlachadh
dragh drag/pull 1a draghadh
draibh drive 1b draibheadh
drùidh penetrate 1b drùidheadh
dùbail double 1f.i dùbladh
dubh darken 1a dubhadh
dùblaich double 1d dùblachadh
dùin close/shut 1c dùnadh
dùisg wake/waken 1c dùsgadh
dùraig wish 1b/13b dùraigeadh - èalaidh creep/sneak 3 èaladh
earalaich caution/urge 1d earalachadh
èigh should/call E èigheach
èirich rise/get up E èirigh
èist listen 11c èisteachd
eubh shout/call E eubhach
eug(h) die 1a/2 eugadh
fadaidh/fad light/kindle 3 fadadh
fàg leave 9a fàgail
faic see E faicinn
faigh get/find E faighinn - faighnich ask 11b faighneachd
fairich feel 13b faireachadh
fairtlich (air) get the better of 1e fairtleachadh
fàisg squeeze/wring 1c fàsgadh
falaich hide/conceal 3 falach
falbh go away 2 falbh
fan wait 6a fantainn
fannaich weaken/faint 1d fannachadh
faochainn entreat/beg 1f.iii faochnadh
farraid ask/enquire 2 farraid
fàs grow 2 fàs
fàsaich lay waste 1d fàsachadh
fastaidh hire/engage 3 fastadh
feann flay/skin 1a feannadh
feith wait 7 feitheamh
feòraich ask/inquire 1d/2 feòrachadh - feuch try E feuchainn
feuraich graze/feed 1d feurachadh
fiar slant 1a fiaradh
figh knit 10/1b fighe - fill fold/roll up 1b filleadh
fiosraich ascertain 1d fiosrachadh
fògair expel/banish 1f.ii/4 fògradh - fòghainn suffice 1f.iii fòghnadh
foghlaim educate 3 foghlam
foillsich publish 1e foillseachadh
fòn phone 1a fònadh
forc fork 1a forcadh
fosgail open 1f.i fosgladh
fras shower 1a frasadh
freagair answer 1f.ii/4 freagradh - fuadaich banish 1d/3 fuadachadh - fuaigh sew E fuaigheal
fuasgail solve/untie 1f.i fuasgladh
fuiling suffer E fulang
fuin bake 10/1b fuine - fuirich stay 3/11b fuireach - gabh take/receive 9a gabhail
gàir laugh E/5/13a gàireachdaich - - gairm call/proclaim 2 gairm
gaolaich caress/fondle 1d gaolachadh
gar warm 1a garadh
geall promise 1a/6a gealladh - gearain complain 3 gearan
geàrr cut/prune 1a gearradh
gèill yield 1b/6b/13a gèilleadh - - geòb gape 1a/9a geòbadh - geum low (cattle) 12 geumnaich
geuraich sharpen 1d geurachadh
gin beget 1b/6b/E gineadh - - giùlain carry/behave 3 giùlan
glac catch 1a/9a glacadh
glais lock 1c glasadh
glan clean 1a glanadh
glaodh shout 12 glaodhaich
gleac struggle 2 gleac
glèidh save/preserve 1b glèidheadh
gleus tune/trim 1a gleusadh
gluais move 8/11c(+broad) gluasad - gnog knock 1a gnogadh
goid steal/rob 2 goid
goil boil/seethe 2 goil
goir crow/call 5 goirsinn
goirtich hurt/pain 1e goirteachadh
gràbhail engrave 1c gràbhaladh
gràdhaich love/admire 1d gràdhachadh
greas hurry 8/1a/11c greasad - greimich grip/hold 1e greimeachadh
grod rot/putrify 1a grodadh
grunn(d)aich wade 1d grunnachadh
guidh entreat 10 guidhe
guil weep 3 gul
guir hatch 3 gur
iarr ask E iarraidh
iasgaich fish 3/11a/1a iasgach - imlich lick 3 imleach
innis tell - 10(+syncope) innse - ìoc pay/render 1a ìocadh
iomain play (games) 2 iomain
iomair row 1f.ii/4 iomradh - iompaich change/convert 1d iompachadh
ionaltair graze 1f.ii/E ionaltradh - ionndrainn long for, miss 2 ionndrainn
ionnlaid bathe/wash 3 ionnlad
ionnsaich learn/teach 1d ionnsachadh
itealaich fly 2 itealaich
ith eat 1b/10 itheadh - labhair speak 4 labhairt
lagaich weaken 1d lagachadh
laigh lie/land 10 laighe
làimhsich handle 1e làimhseachadh
lasaich slacken 1d lasachadh
lean follow/continue 11c/6a/9a/E leanachd - lean follow 6a/9a/11c/E leantainn
leasaich improve 1d leasachadh
leig let/allow 1b/9b leigeadh - leighis cure 3 leigheas
lèir torment 1b lèireadh
leudaich widen/enlarge 1d leudachadh
leum jump/leap 2 leum
litrich spell 1e litreachadh
liubhair deliver 4 liubhair
locair plane (wood) 1f.ii locradh
loisg burn/blaze 1c losgadh
lom shear/shave/bare 1a lomadh
lomair shave/shear 1f.ii/4 lomradh - lorg track/trace 2 lorg
luaisg wave/rock 1c luasgadh
lùghdaich lessen/decrease 1d lùghdachadh
màgair creep/crawl 4 màgairt
mair last 5/E/13a mairsinn - - mallaich curse 1d/11a mallachadh - maoidh threaten 1b/7 maoidheadh - maothaich soften 1d maothachadh
marcaich ride 11a/1d marcachd - meal enjoy/possess 1a/6a mealtainn - meas regard/esteem/ assess 2 meas
meataich daunt/intimidate 1d meatachadh
meil bleat 12 mèilich
meòraich ponder/meditate 1d meòrachadh
meudaich increase 1d meudachadh
miannaich wish/desire 1d miannachadh
mill spoil 1b milleadh
mìnich explain 1e mìneachadh
misnich encourage 1e misneachadh
mosgail awake/arouse 1f.i mosgladh
mothaich notice 1d mothachadh
mùth change 1a mùthadh
nàirich shame 1e nàireachadh
neadaich nest/nestle 1d neadachadh
neartaich strengthen 1d neartachadh
nigh wash 10 nighe
nochd show/appear 1a nochdadh
norradaich doze 2/1d norradaich - obraich work 1d/E obrachadh - oileanaich teach 1d oileanachadh
òl drink 2 òl
òrdaich order 1d òrdachadh
pàigh pay 1b pàigheadh
paisg wrap/fold 1c pasgadh
pill (till) return 1b pilleadh
pioc peck/nibble 1a piocadh
pòg kiss 1a pògadh
pòs marry 1a pòsadh
post post (letters) 1a postadh
priob wink/blink 1a priobadh
pronn mash/mince 1a pronnadh
put push/shove 1a putadh
rach go E dol
ràn roar/cry 12/9a rànaich - rannaich versify 1d rannachadh
rannsaich rummage 1d rannsachadh
reic sell 2 reic
rèis race/run 1b rèiseadh
rèitich smooth/settle 3 rèiteach
reòth freeze 1a reòthadh
reub gore/tear 1a reubadh
riaghail rule 1f.i riaghladh
riaraich satisfy 1d riarachadh
roinn divide/share 2 roinn
ròist roast 1c ròstadh
ruaig chase/pursue 1c ruagadh
ruamhair dig/meditate 3 ruamhar
ruig reach 5/E ruigsinn - rùisg peel/strip 1c rùsgadh
ruith run/chase 2 ruith
rùnaich intend/mean 1d rùnachadh
sabaid fight 2 sabaid
sàbh saw 1a sàbhadh
sàbhail save/preserve 1c sàbhaladh
sad brush off 1a sadadh
saill salt/season 1b sailleadh
salaich dirty 1d salachadh
saltair tread/trample 1f.ii/4 saltradh - saodaich drive (cattle) 1d saodachadh
saoil think 5/6b/13a saoilsinn - - saothraich labor/toil 1d saothrachadh
sàraich harass 1d sàrachadh
sàth thrust 1a sàthadh
seac fade 1a seacadh
seachain shun/avoid 1f.iii seachnadh
sealbhaich inherit 1d sealbhachadh
sealg hunt 2 sealg
seall see/look 6a sealltainn
searg dry 1a seargadh
searmanaich preach/give sermon 1d searmanachadh
seas stand 7 seasamh
sèid blow (wind) 1b sèideadh
seirm call/proclaim 2 seirm
seòl sail 1a seòladh
sgàin break up/crack 1b sgàineadh
sgaoil scatter/extend 1b sgaoileadh
sgap scatter 1a sgapadh
sgar separate 1a/13a sgaradh - sgeadaich decorate 1d sgeadachadh
sgeith vomit 1b/2 sgeitheadh - sgiathalaich flutter 1d sgiathalachadh
sgioblaich tidy/gather 1d sgioblachadh
sgìthich tire 1e sgìtheachadh
sgiùrs whip/lash 1a sgiùrsadh
sgleog thump/bang 1a sgleogadh
sgoilt split/cleave 1c sgoltadh
sgreuch screech/shriek 9a sgreuchail
sgrìob scrape 1a sgrìobadh
sgrìobh write 1a sgrìobhadh
sgrios destroy 2 sgrios
sgrùd scrutinize 1a sgrùdadh
sguab sweep 1a sguabadh
sguir stop 3 sgur
siab sweep/wipe 1a siabadh
sil drop/flow 1b sileadh
sìn stretch/reach 1b sìneadh
sìolaich breed 1d sìolachadh
sir seek/look for 1b sireadh
sith skip/dart 1b sitheadh
siubhail travel/die 3 siubhal
slais lash/whip 1b slaiseadh
slaod drag 1a slaodadh
slaop parboil/poach 1a slaopadh
slap slap/flap 1a/9a slapadh - sleamhnaich slide 1d sleamhnachadh
slìog creep/sneak 1a slìogadh
sluaisir wash/surge 1f.ii sluaisreadh
sluig swallow/devour 1c slugadh
smàil snuff a candle 1c smàladh
smaoinich/ smaointich think 1e smaoineachadh
smèid wave/beckon 1b smèideadh
snàig creep/sneak 1b snàigeadh
snaigh hew/whittle 1b snaigheadh
snaim tie/knot 1b snaimeadh
snàmh swim 2 snàmh
snìomh spin wool 2 snìomh
snot sniff 1a/9a snotadh - socraich settle 1d socrachadh
soillsich enlighten 1e/E soillseachadh - soirbhich prosper 1e soirbheachadh
solair forage 3 solar
spàrr wedge 1a spàrradh
spealg splinter/split 1a spealgadh
spiol pluck 1a spioladh
spìon tear out 1a spìonadh
spleuchd stare/gape 1a spleuchdadh
spreadh burst/explode 1a spreadhadh
spùinn plunder/rob 1b spùinneadh
srac tear/rend 1a sracadh
srad spark 1a sradadh
srann snore 9a srannail
sruth flow 1a sruthadh
stad stop 2 stad
stadh stretch 1a stadhadh
stamp stamp 1a stampadh
stèidhich establish 1e stèidheachadh
stiall tear (into strips) 1a stialladh
stiùir steer 1b stiùireadh
stob prick 1a stobadh
streap climb 2 streap
strì strive 2 strì
suain wreathe, wind 1b suaineadh
suath rub/wipe 1a suathadh
suidh sit 10 suidhe
suidhich settle 1e suidheachadh
tachair plead/crave 4 tachairt
tachais scratch 3 tachas
tachd strangle 1a tachdadh
tachrais wind up 3 tachras
tadhail visit 3 tadhal
tagair plead/crave 1f.ii/4 tagradh - tagh choose/elect 1a taghadh
taic support 1b taiceadh
tairg offer 5/1b(+seadh)/10(+se) tairgsinn - taisg hoard 1b/1c taisgeadh - taisich moisten 1e taiseachadh
taitinn please/delight 1f.iii (-eadh) taitneadh
tàlaidh charm/lure 3 tàladh
tàmh dwell/rest 2 tàmh
tanaich make thin 1d tanachadh
taom empty 1a taomadh
tar go/get time to 5 + ainn tarsainn
tarraing draw/pull 2 tarraing
teagaisg teach 3 teagasg
teann approach 1a teannadh
teannaich tighten 1d teannachadh
tèarainn descend/rescue/ escape 1f.iii teàrnadh
teasraig save E teasairginn
teirig fail/be spent 13b teireachdainn
thig come E tighinn
thoir give/take/bring E toirt
tilg throw 1b/9b tilgeadh - till return 1b tilleadh
tiodhlaic give/bury 1c tiodhlacadh
tionail gather/assemble 3/1c/E tional - tionndaidh turn 3 tionndadh
tionnsgail contrive 3 tionnsgal
tiormaich dry 1d tiormachadh
tiùrr pile up 1a tiùrradh
tòc swell 1a tòcadh
tog lift/raise/build 9a togail
togair wish/incline 1f.ii/4 togradh - toilich please 1e toileachadh
toirmisg forbid 3 toirmeasg
tòisich begin 1e tòiseachadh
tomh aim/point 1a tomhadh
tomhais weigh/measure 3 tomhas
tràigh ebb/recede 1c tràghadh
traogh ebb 1a traoghadh
traoigh subside 1c traoghadh
treabh plough 1a treabhadh
treachail dig 1f.i treachladh
trèig forsake/desert 5 trèigsinn
treòraich lead/guide 1d treòrachadh
troid scold 3 trod
trot trot 1a trotadh
truaill pollute/despoil 1b truailleadh
trus gather 1a trusadh
tugh thatch 1a tughadh
tuig understand 5/10(+se) tuigsinn - tuinich inhabit 1e tuineachadh
tuirling alight/settle 2 tuirling
tuit fall E tuiteam
tulg rock/toss 1a tulgadh
tum dip/duck 1a tumadh
uidheamaich equip/fit out 1d uidheamachadh
ùisnich use/treat 1e ùisneachadh
ullaich prepare 1d ullachadh
ùraich renew 1d ùrachadh
urramaich revere 1d urramachadh