Forming the Dative Case

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Jump to: navigation, search

Masculine: an sabhal mor, anns an t-sabhal mhòr

broad consonant --> slender


Feminine nouns ending in -eag (ea --> ei)

  • creag a rock
  • air creig on a rock
  • a' chreag the rock
  • air a' creig on the rock (eag --> eig in the dative)

Feminine nouns ending in -ag (a --> ai)

  • lianag a meadow
  • air lianaig on a meadow
  • an lianag the meadow (lenited L though)
  • air an lianaig on the meadow.

-Feminine nouns in the prepositional case: -article a', attenuate, lenite: anns a' ghlumaig -If there's no article then you attenuate but no lenition air glumaig -eag --> eig, e.g. creag --> air a' chreig

-Feminine aich --> ich

  • Gainmheach --> anns a' ghainmhich