Time

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Jump to: navigation, search

Dè an uair a tha e What time is it?

 • uair "hour/o'clock"
 • uairean "hours"
 • Tha e aon uair deug It is 11 o'cock


uair 1:00
dà uair 2:00
trì uaireann 3:00
ceithir uairean 4:00
còig uairean 5:00
sia uairean 6:00
seachd uairean 7:00
ochd uairean 8:00
naoi uairean 9:00
deich uairean 10:00
aon uair deug 11:00
dà uair dheug 12:00
 • cairteal an dèidh/cairteal as dèidh "quarter past"
  • cairteal as dèidh sia "quarter past 6"
 • cairteal gu "quarter to"
  • cairteal gu seachd "Quarter to 7"
 • leth-uair as dèidh "half past ..."
  • leth-uair as dèidh trì "half past 3
 • còig mionaidean gu "5 to"
 • fichead mionaid gu "20 to"
 • còig mionaid fichead gu "25 to"
 • deich mionaidean as dèidh "10 past"

(both mionaid and mionaidan are ok)


 • an-dè "yesterday"
 • a-màireach "tomorrow"
 • a-raoir "last night"
 • an ath-oidhche "tomorrow night"
 • an-diugh "today"
 • feasgar "afternoon/evening"
 • madainn "morning"
 • anns an fheasgar "in the afternoon/p.m"
 • anns a' mhadainn "in the morning/a.m"
 • Tha e gu bhith dà uair "it's nearly 2"
 • meadhan-oidhche "midnight"
 • meadhan-latha "noon/mid day"
 • nòin "noon"
 • timcheall air "around"
 • timcheall air còig uairean "around 5:00"
 • Latha "day"
 • Seachdain "week"
 • mìos "month"
 • Bliadhna "year"
 • am "time"
 • ùine "a while"
 • gleoc "clock"
 • am tì "Tea time"
 • am dìnnear "Dinner time"
 • an uiridh last year
 • am bliadhna this year
 • an drasda now
 • riamh ever
 • a-nis now
 • a-nisde now
 • a-ris(t) again
 • a-rithis(t) again
 • 1999 naoi ceud deug ceithir fichead 's a naoi deug
 • 2000 dà mhìle
 • 2002 dà mhìle 's a dhà


 • AM = anns a' mhadainn
 • PM = anns an fheasgar
 • at night = anns an oidhche


See Also

External Links

References

Fisher, Muriel (2009) Scottish Gaelic Level 2. Seattle Each-mara publications.