Verbal Nouns

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 08:33, 4 August 2012 by AndrewCarnie (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

The following is a list of verbal nouns.

The numbers in the following list refer to Mark (2006)'s categories. See the article on the formation of verbal nouns for descriptions of these patterns.

Verb Translation Mark (2006) type Verbal Noun Alternate VN forms
abair say E radh
adhbharaich cause 1d adhbharachadh
adhlaic bury/inter 1c adhlacadh
agair claim 4 agairt
àicheidh deny/refuse 3 àicheadh
aidich confess 1e aideachadh
ainmich name 1e ainmeachadh
àireamh number/count 2 àireamh
aisig ferry/restore 3 aiseag
àiteach cultivate 1e àiteachadh
àithn command 10/1b àithne àithneadh
aithris tell/relate 2 aithris
amail entangle 1f.i/1c amladh amaladh
amhairc look/see 3 amharc
aom bend/yield 1a aomadh
aontaich agree/consent 1d aontachadh
aotromaich ease/lighten 1d aotromachadh
àraich rear/raise 3 àrach
at surge/swell (sea) 2 at
atharraich change/alter 1d atharrachadh
bac hinder/obstruct 1a/9a bacadh bacail
bagair threaten/terrify 1f.ii/4 bagradh bagairt
bàsaich die 1d bàsachadh
bàth drown/quench 1a bàthadh
beachdaich consider/observe 1d beachdachadh
bean touch/meddle 6a beantainn
beannaich bless/salute 1d beannachadh
beathaich feed 1d beathachadh
beir bear/give birth 5/E beirsinn breith
beòthaich animate 1d beòthachadh
beuc roar 12/9a beucaich beucail
biadh feed 1a biathadh
bìd chirp E bìdil
blais taste 8 blasad
bleith grind 2 bleith
bleoghainn milk 2/3 bleoghainn bleoghann
blian sunbathe 1a blianadh
bòc swell/puff up 1a bòcadh
bodhair deafen 1f.ii bodhradh
bog wag 1a/9a/E bogadh bogail/bogadan
bogaich soften/moisten 1d bogachadh
bòidich vow/swear 1e bòideachadh
boillsg shine/beam 1b boillsgeadh
brath betray 1a brathadh
breab kick 1a breabadh
breithnich judge 1e breithneachadh
brìodail caress/flatter 3 brìodail
bris break 1b briseadh
brosnaich encourage/excite 1d brosnachadh
brùchd burst out 1a/9a brùchdadh brùchdail
bruich boil 1b/2 bruicheadh bruich
bruidhinn (ri) talk to 2 bruidhinn
brùth bruise/crush 1a brùthadh
buachaillich herd cattle 11b buachailleachd
buail hit/strike 1c bualadh
buain harvest/pluck 2 buain
buair trouble/bother 1b buaireadh
buanaich last/endure 1d/11a buanachadh buanachd
buannaich gain/profit 11a buannachd
buidhinn win/gain 2 buidhinn
builich grant 1e buileachadh
buin belong to meddle 6a buntainn
bùir roar/bellow 12/1c bùirich bùireadh
bùraich dig/delve 3 bùrach
cagainn chew/gnaw 1f.iii cagnadh
caidil sleep E cadal
caill lose 3 call
càin slander/scold 1b càineadh
càir repair/place 1c càradh
càirich mend/repair E càradh
caisg stop/check/staunch 1c casgadh
caislich stir E/1e caisleadh caisleachadh
caith spend/waste/throw 7 caitheamh
calc ram/cram/caulk 1a calcadh
campaich camp/encamp 1d campachadh
can say/name 6a cantainn
caochail die/change 1f.i caochladh
caoidh lament/weep 2 caoidh
caoin weep 1b caoineadh
caoinich dry hay 1e caoineachadh
caomhainn save/preserve 1f.iii caomhnadh
caraich stir/sway 1d/13b carachadh carachdainn
càrd card (wool) 1a càrdadh
càrn gather 1a càrnadh
casaid complain/accuse 2 casaid
casgair butcher/slaughter 1f.ii/4 casgradh
casgair butcher/slaughter 4 casgairt
ceadaich permit/allow 1d ceadachadh
ceangail bind/tie 3 ceangal
ceannaich buy 3 ceannach
ceartaich rectify 1d ceartachadh
ceasnaich question 1d ceasnachadh
ceil (air) conceal/hide 6b ceiltinn
ciaraich darken 1d ciarachadh
cinn grow/increase 6b cinntinn
cìr comb 1b cìreadh
ciùinich calm 1e ciùineachadh
ciùrr hurt/injure 1a ciùrradh
cladhaich dig/delve 1d/3 cladhachadh cladhach
claoidh exhaust/fatigue 2 claoidh
cleachd use 1a cleachdadh
cleasaich play/sport 11a cleasachd
clisg start in surprise 1b clisgeadh
cluich play (games) 2 cluich
cluinn hear 6b cluinntinn
cnàmh digest/chew 1a/2 cnàmhadh cnàmh
cnap thump/knock 1a cnapadh
cnuasaich collect 1d/11a cnuasachadh cnuasachd
cobhair help/aid 1f.ii/2 cobhrach cobhair
còcairich cook 11b còcaireachd
cog fight 1a cogadh
coimhead look 2 coimhead
coinnich meet 1e coinneachadh
coisich walk 11b coiseachd
coisinn earn/win 1f.iii+broaden cosnadh
coitich persuade 1e coiteachadh
comhairlich advise 1e comhairleachadh
còmhdaich cover/dress 1d còmhdachadh
còmhnaich dwell E còmhnaidh
connsaich argue 1d connsachadh
còrd agree/please 1a còrdadh
cosg spend/waste/wear 2 cosg
cothaich struggle/strive 1d cothachadh
crath shake 1a crathadh
creach plunder/ruin 1a/2 creachadh creach
creid believe 5 creidsinn
crìochnaich end/finish 1d crìochnachadh
criom peck/nibble 1a criomadh
crìon wither/fad 1a crìonadh
crith shake 2 crith
croch hang/depend 1a crochadh
crom bend/incline 1a cromadh
cruadhaich harden/dry 1d cruadhachadh
crùb crouch/cringe 1a crùbadh
cruinnich gather 1e cruinneachadh
crùn crown 1a crùnadh
cuairtich encircle 1e cuairteachadh
cuidich help/assist 1e cuideachadh
cuimhnich remember 1e cuimhneachadh
cuimsich aim 1e cuimseachadh
cuir put/set/sow/plant 3 cur
cùm keep 9a cumail
cut gut (fish) 1a cutadh
daingnich strengthen 1e daingneachadh
dall blind/dazzle 1a dalladh
danns dance 1a dannsadh
deachd dictate 1a deachdadh
dealaich separate 1d/13b dealachadh dealachdainn
dealraich shine/gleam 1d/13b dealrachadh dealrachdainn
dèan make/do 7 dèanamh
dearbh prove 1a dearbhadh
dearc glimpse 1a dearcadh
deargaich redden 1d deargachadh
dearmaid neglect 3 dearmad
deàrrs shine/glitter 1a deàrrsadh
deasaich prepare 1d deasachadh
deasbaid argue/debate 3 deasbad
dèilig (ri) deal with 1b dèiligeadh
deisealaich prepare 1d deisealachadh
deoghail suck 3 deoghal
dinn stuff 1b dinneadh
dìobair forsake/abandon 1f.ii/4 dìobradh dìobairt
dìobhair vomit 4 dìobhairt
dìochuimhnich forget 1e dìochuimhneachadh
diogail tickle 1f.i diogladh
dìoghail avenge 1f.i dìoghladh
dìoghlaim glean/cull 3 dìoghlam
dìol pay back 1a/2 dìoladh
dìrich climb/ascend E dìreadh
diùlt deny 1a diùltadh
dleas earn 1a dleasadh
dlùth approach/near 1a dlùthadh
dlùthaich approach 1d dlùthachadh
dochainn hurt 3 dochann
dòirt spill/pour 1c dòrtadh
dòmhlaich crowd/thicken 1d dòmhlachadh
dragh drag/pull 1a draghadh
draibh drive 1b draibheadh
drùidh penetrate 1b drùidheadh
dùbail double 1f.i dùbladh
dubh darken 1a dubhadh
dùblaich double 1d dùblachadh
dùin close/shut 1c dùnadh
dùisg wake/waken 1c dùsgadh
dùraig wish 1b/13b dùraigeadh dùrachdainn
èalaidh creep/sneak 3 èaladh
earalaich caution/urge 1d earalachadh
èigh should/call E èigheach
èirich rise/get up E èirigh
èist listen 11c èisteachd
eubh shout/call E eubhach
eug(h) die 1a/2 eugadh
fadaidh/fad light/kindle 3 fadadh
fàg leave 9a fàgail
faic see E faicinn
faigh get/find E faighinn faotainn
faighnich ask 11b faighneachd
fairich feel 13b faireachadh
fairtlich (air) get the better of 1e fairtleachadh
fàisg squeeze/wring 1c fàsgadh
falaich hide/conceal 3 falach
falbh go away 2 falbh
fan wait 6a fantainn
fannaich weaken/faint 1d fannachadh
faochainn entreat/beg 1f.iii faochnadh
farraid ask/enquire 2 farraid
fàs grow 2 fàs
fàsaich lay waste 1d fàsachadh
fastaidh hire/engage 3 fastadh
feann flay/skin 1a feannadh
feith wait 7 feitheamh
feòraich ask/inquire 1d/2 feòrachadh feòraich
feuch try E feuchainn
feuraich graze/feed 1d feurachadh
fiar slant 1a fiaradh
figh knit 10/1b fighe figheadh
fill fold/roll up 1b filleadh
fiosraich ascertain 1d fiosrachadh
fògair expel/banish 1f.ii/4 fògradh fògairt
fòghainn suffice 1f.iii fòghnadh
foghlaim educate 3 foghlam
foillsich publish 1e foillseachadh
fòn phone 1a fònadh
forc fork 1a forcadh
fosgail open 1f.i fosgladh
fras shower 1a frasadh
freagair answer 1f.ii/4 freagradh freagairt
fuadaich banish 1d/3 fuadachadh fuadach
fuaigh sew E fuaigheal
fuasgail solve/untie 1f.i fuasgladh
fuiling suffer E fulang
fuin bake 10/1b fuine fuineadh
fuirich stay 3/11b fuireach fuireachd
gabh take/receive 9a gabhail
gàir laugh E/5/13a gàireachdaich gàirsinn/ gàireachdainn
gairm call/proclaim 2 gairm
gaolaich caress/fondle 1d gaolachadh
gar warm 1a garadh
geall promise 1a/6a gealladh gealltainn
gearain complain 3 gearan
geàrr cut/prune 1a gearradh
gèill yield 1b/6b/13a gèilleadh gèilltinn/gèilleachdainn
geòb gape 1a/9a geòbadh geòbail
geum low (cattle) 12 geumnaich
geuraich sharpen 1d geurachadh
gin beget 1b/6b/E gineadh gintinn/gineamhainn
giùlain carry/behave 3 giùlan
glac catch 1a/9a glacadh
glais lock 1c glasadh
glan clean 1a glanadh
glaodh shout 12 glaodhaich
gleac struggle 2 gleac
glèidh save/preserve 1b glèidheadh
gleus tune/trim 1a gleusadh
gluais move 8/11c(+broad) gluasad gluasachd
gnog knock 1a gnogadh
goid steal/rob 2 goid
goil boil/seethe 2 goil
goir crow/call 5 goirsinn
goirtich hurt/pain 1e goirteachadh
gràbhail engrave 1c gràbhaladh
gràdhaich love/admire 1d gràdhachadh
greas hurry 8/1a/11c greasad greasadh/ greasachd
greimich grip/hold 1e greimeachadh
grod rot/putrify 1a grodadh
grunn(d)aich wade 1d grunnachadh
guidh entreat 10 guidhe
guil weep 3 gul
guir hatch 3 gur
iarr ask E iarraidh
iasgaich fish 3/11a/1a iasgach iasgachd/ iasgachadh
imlich lick 3 imleach
innis tell 1f+eadh/10(+syncope) innse innseadh
ìoc pay/render 1a ìocadh
iomain play (games) 2 iomain
iomair row 1f.ii/4 iomradh iomairt
iompaich change/convert 1d iompachadh
ionaltair graze 1f.ii/E ionaltradh ionailt
ionndrainn long for, miss 2 ionndrainn
ionnlaid bathe/wash 3 ionnlad
ionnsaich learn/teach 1d ionnsachadh
itealaich fly 2 itealaich
ith eat 1b/10 itheadh ithe
labhair speak 4 labhairt
lagaich weaken 1d lagachadh
laigh lie/land 10 laighe
làimhsich handle 1e làimhseachadh
lasaich slacken 1d lasachadh
lean follow/continue 11c/6a/9a/E leanachd leanmhainn/leanailt/leantainn
lean follow 6a/9a/11c/E leantainn
leasaich improve 1d leasachadh
leig let/allow 1b/9b leigeadh leigeil
leighis cure 3 leigheas
lèir torment 1b lèireadh
leudaich widen/enlarge 1d leudachadh
leum jump/leap 2 leum
litrich spell 1e litreachadh
liubhair deliver 4 liubhair
locair plane (wood) 1f.ii locradh
loisg burn/blaze 1c losgadh
lom shear/shave/bare 1a lomadh
lomair shave/shear 1f.ii/4 lomradh lomairt
lorg track/trace 2 lorg
luaisg wave/rock 1c luasgadh
lùghdaich lessen/decrease 1d lùghdachadh
màgair creep/crawl 4 màgairt
mair last 5/E/13a mairsinn maireann/maireachdainn
mallaich curse 1d/11a mallachadh mallachd
maoidh threaten 1b/7 maoidheadh maoidheamh
maothaich soften 1d maothachadh
marcaich ride 11a/1d marcachd marcachadh
meal enjoy/possess 1a/6a mealtainn mealadh
meas regard/esteem/ assess 2 meas
meataich daunt/intimidate 1d meatachadh
meil bleat 12 mèilich
meòraich ponder/meditate 1d meòrachadh
meudaich increase 1d meudachadh
miannaich wish/desire 1d miannachadh
mill spoil 1b milleadh
mìnich explain 1e mìneachadh
misnich encourage 1e misneachadh
mosgail awake/arouse 1f.i mosgladh
mothaich notice 1d mothachadh
mùth change 1a mùthadh
nàirich shame 1e nàireachadh
neadaich nest/nestle 1d neadachadh
neartaich strengthen 1d neartachadh
nigh wash 10 nighe
nochd show/appear 1a nochdadh
norradaich doze 2/1d norradaich norradachadh
obraich work 1d/E obrachadh obair
oileanaich teach 1d oileanachadh
òl drink 2 òl
òrdaich order 1d òrdachadh
pàigh pay 1b pàigheadh
paisg wrap/fold 1c pasgadh
pill (till) return 1b pilleadh
pioc peck/nibble 1a piocadh
pòg kiss 1a pògadh
pòs marry 1a pòsadh
post post (letters) 1a postadh
priob wink/blink 1a priobadh
pronn mash/mince 1a pronnadh
put push/shove 1a putadh
rach go E dol
ràn roar/cry 12/9a rànaich rànail
rannaich versify 1d rannachadh
rannsaich rummage 1d rannsachadh
reic sell 2 reic
rèis race/run 1b rèiseadh
rèitich smooth/settle 3 rèiteach
reòth freeze 1a reòthadh
reub gore/tear 1a reubadh
riaghail rule 1f.i riaghladh
riaraich satisfy 1d riarachadh
roinn divide/share 2 roinn
ròist roast 1c ròstadh
ruaig chase/pursue 1c ruagadh
ruamhair dig/meditate 3 ruamhar
ruig reach 5/E ruigsinn ruigheachd
rùisg peel/strip 1c rùsgadh
ruith run/chase 2 ruith
rùnaich intend/mean 1d rùnachadh
sabaid fight 2 sabaid
sàbh saw 1a sàbhadh
sàbhail save/preserve 1c sàbhaladh
sad brush off 1a sadadh
saill salt/season 1b sailleadh
salaich dirty 1d salachadh
saltair tread/trample 1f.ii/4 saltradh saltairt
saodaich drive (cattle) 1d saodachadh
saoil think 5/6b/13a saoilsinn saoiltinn/saoileachdainn
saothraich labor/toil 1d saothrachadh
sàraich harass 1d sàrachadh
sàth thrust 1a sàthadh
seac fade 1a seacadh
seachain shun/avoid 1f.iii seachnadh
sealbhaich inherit 1d sealbhachadh
sealg hunt 2 sealg
seall see/look 6a sealltainn
searg dry 1a seargadh
searmanaich preach/give sermon 1d searmanachadh
seas stand 7 seasamh
sèid blow (wind) 1b sèideadh
seirm call/proclaim 2 seirm
seòl sail 1a seòladh
sgàin break up/crack 1b sgàineadh
sgaoil scatter/extend 1b sgaoileadh
sgap scatter 1a sgapadh
sgar separate 1a/13a sgaradh sgarachdainn
sgeadaich decorate 1d sgeadachadh
sgeith vomit 1b/2 sgeitheadh sgeith
sgiathalaich flutter 1d sgiathalachadh
sgioblaich tidy/gather 1d sgioblachadh
sgìthich tire 1e sgìtheachadh
sgiùrs whip/lash 1a sgiùrsadh
sgleog thump/bang 1a sgleogadh
sgoilt split/cleave 1c sgoltadh
sgreuch screech/shriek 9a sgreuchail
sgrìob scrape 1a sgrìobadh
sgrìobh write 1a sgrìobhadh
sgrios destroy 2 sgrios
sgrùd scrutinize 1a sgrùdadh
sguab sweep 1a sguabadh
sguir stop 3 sgur
siab sweep/wipe 1a siabadh
sil drop/flow 1b sileadh
sìn stretch/reach 1b sìneadh
sìolaich breed 1d sìolachadh
sir seek/look for 1b sireadh
sith skip/dart 1b sitheadh
siubhail travel/die 3 siubhal
slais lash/whip 1b slaiseadh
slaod drag 1a slaodadh
slaop parboil/poach 1a slaopadh
slap slap/flap 1a/9a slapadh slapail
sleamhnaich slide 1d sleamhnachadh
slìog creep/sneak 1a slìogadh
sluaisir wash/surge 1f.ii sluaisreadh
sluig swallow/devour 1c slugadh
smàil snuff a candle 1c smàladh
smaoinich/ smaointich think 1e smaoineachadh
smèid wave/beckon 1b smèideadh
snàig creep/sneak 1b snàigeadh
snaigh hew/whittle 1b snaigheadh
snaim tie/knot 1b snaimeadh
snàmh swim 2 snàmh
snìomh spin wool 2 snìomh
snot sniff 1a/9a snotadh snotail
socraich settle 1d socrachadh
soillsich enlighten 1e/E soillseachadh soillseadh
soirbhich prosper 1e soirbheachadh
solair forage 3 solar
spàrr wedge 1a spàrradh
spealg splinter/split 1a spealgadh
spiol pluck 1a spioladh
spìon tear out 1a spìonadh
spleuchd stare/gape 1a spleuchdadh
spreadh burst/explode 1a spreadhadh
spùinn plunder/rob 1b spùinneadh
srac tear/rend 1a sracadh
srad spark 1a sradadh
srann snore 9a srannail
sruth flow 1a sruthadh
stad stop 2 stad
stadh stretch 1a stadhadh
stamp stamp 1a stampadh
stèidhich establish 1e stèidheachadh
stiall tear (into strips) 1a stialladh
stiùir steer 1b stiùireadh
stob prick 1a stobadh
streap climb 2 streap
strì strive 2 strì
suain wreathe, wind 1b suaineadh
suath rub/wipe 1a suathadh
suidh sit 10 suidhe
suidhich settle 1e suidheachadh
tachair plead/crave 4 tachairt
tachais scratch 3 tachas
tachd strangle 1a tachdadh
tachrais wind up 3 tachras
tadhail visit 3 tadhal
tagair plead/crave 1f.ii/4 tagradh tagairt
tagh choose/elect 1a taghadh
taic support 1b taiceadh
tairg offer 5/1b(+seadh)/10(+se) tairgsinn tairgseadh/tairgse
taisg hoard 1b/1c taisgeadh tasgadh
taisich moisten 1e taiseachadh
taitinn please/delight 1f.iii (-eadh) taitneadh
tàlaidh charm/lure 3 tàladh
tàmh dwell/rest 2 tàmh
tanaich make thin 1d tanachadh
taom empty 1a taomadh
tar go/get time to 5 + ainn tarsainn
tarraing draw/pull 2 tarraing
teagaisg teach 3 teagasg
teann approach 1a teannadh
teannaich tighten 1d teannachadh
tèarainn descend/rescue/ escape 1f.iii teàrnadh
teasraig save E teasairginn
teirig fail/be spent 13b teireachdainn
thig come E tighinn
thoir give/take/bring E toirt
tilg throw 1b/9b tilgeadh tilgeil
till return 1b tilleadh
tiodhlaic give/bury 1c tiodhlacadh
tionail gather/assemble 3/1c/E tional tionaladh/ tionailt
tionndaidh turn 3 tionndadh
tionnsgail contrive 3 tionnsgal
tiormaich dry 1d tiormachadh
tiùrr pile up 1a tiùrradh
tòc swell 1a tòcadh
tog lift/raise/build 9a togail
togair wish/incline 1f.ii/4 togradh togairt
toilich please 1e toileachadh
toirmisg forbid 3 toirmeasg
tòisich begin 1e tòiseachadh
tomh aim/point 1a tomhadh
tomhais weigh/measure 3 tomhas
tràigh ebb/recede 1c tràghadh
traogh ebb 1a traoghadh
traoigh subside 1c traoghadh
treabh plough 1a treabhadh
treachail dig 1f.i treachladh
trèig forsake/desert 5 trèigsinn
treòraich lead/guide 1d treòrachadh
troid scold 3 trod
trot trot 1a trotadh
truaill pollute/despoil 1b truailleadh
trus gather 1a trusadh
tugh thatch 1a tughadh
tuig understand 5/10(+se) tuigsinn tuigse
tuinich inhabit 1e tuineachadh
tuirling alight/settle 2 tuirling
tuit fall E tuiteam
tulg rock/toss 1a tulgadh
tum dip/duck 1a tumadh
uidheamaich equip/fit out 1d uidheamachadh
ùisnich use/treat 1e ùisneachadh
ullaich prepare 1d ullachadh
ùraich renew 1d ùrachadh
urramaich revere 1d urramachadh

External Links